I evangeliene til Matteus, Markus og Lukas blir Jesu endetids tale referert. Evangeliet til Johannes gjør ikke det, derimot forfattet han Åpenbaringsboken som i gir en meget detaljert oppsummering om hva som skal skje i endens tid, spesielt de 3,5 siste trengselsårene.

 

Åpenbaringsboken ble forfattet under romertiden ved slutten av det første århundre e.kr. Apostelen Johannes var da i eksil på øya Patmos som ligger på vestkysten til dagens Tyrkia. Hovedtema er Jesu gjenkomst, og første delen av boken er brever adressert til syv menigheter i Lille-Asia, som ligger i dagens Tyrkia.

 

Bibelens sammenheng er i all hovedsak Jerusalem, Israel og Midt-Østen sentrert, det gjelder Åpenbaringsboken også. Hoved tema er som sagt Jesus gjenkomst og er selve avslutningen på Bibelen.

 

 

 

Skrift tolker skrift

 

 

 

Åpenbaringsboken er i stor grad bygd opp på avsnitt og symbolikk fra det Gamle Testamentet. Fordi den er full av dyp symbolikk, tenker mange at den neste er umulig å forstå, men faktum er at boken tolker seg selv flere steder. Når den ikke tolker seg selv, så må vi lete i GT for å finne ut hvilke avsnitt og symbolikk som blir referert.

 

Det er et viktig prinsipp som sier: "skrift tolker skrift". Skriften tolker seg selv bare vi er tålmodige og leter godt nok. Åpenbaringsboken forteller egentlig ikke så mye nytt om endetiden, men gir en supplerende og utfyllende oppsummering av det de andre profeten har fortalt.

 

Ett eksempel er avsnittet der Johannes beskriver Jesus gjenkomst, hvor hans klær er tilsølt med blod:

 

"Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre." (Åpenb. 19:11-16)

 

Dette avsnittet henter Johannes fra Jesaja 63, og Jesaja avslører hvor blodet på klærne kommer fra:

 

"Hvem er han som kommer fra Edom, fra Bosra i røde klær, han med den staselige drakten, han som skrider fram med stor kraft? «Det er jeg, som taler i rettferd og har makt til å frelse.» Hvorfor er drakten din så rød, lik klærne til en som tråkker druer? «I vinpressen tråkket jeg alene, ingen av folkene var med meg. Jeg tråkket på dem i min vrede og trampet dem ned i min harme. Saften deres sprutet på klærne mine, hele drakten min ble tilsølt. For jeg hadde hevnens dag i hjertet, året for å løse ut var kommet. Jeg så meg om, det var ingen som hjalp, jeg undret meg, men fikk ingen støtte. Armen min hjalp meg, og harmen min støttet meg. Jeg trampet folkene ned i min vrede og knuste dem i min harme, og blodet deres lot jeg renne til jorden." (Jesaja 63:1-6)

 

Vi ser at Johannes bekrefter det Jesaja har sagt. De forteller samme historie og beskriver Herrens Dag som er hevnens dag for Sion. Blodet på klærne kommer fra folk i dagens Jordan (Bosra i Edom), som Jesus har knust i sin vrede.

 

På samme måte som dette avsnittet (Åpenb. 19:11-16) er bygd opp på Jesaja bok, så er Johannes beskrivelse av "Dyret med syv hoder og ti horn", bygd opp fra Daniels bok.

 

 

 

Dyret som stiger opp fra havet

 

 

 

Kap. 13 og 17 beskriver et ondskapens dyr, som stiger opp av havet:

 

"Da så jeg et dyr stige opp av havet….(Åpenb. 13:1..)

 

 

Mange putter her inn sin egen tolkning og hevder dette havet er Middelhavet, men dette er en subjektiv tolkning, avsnittet forklarer selv hva hav og vann symboliserer:

 

"Vannene du så,.... er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål." (Åpenb. 17:15)

 

Hav og vann blir brukt som bilde på folkehav og hedningenasjoner gjennom hele Guds Ord, og her understrekes dette. Dyret stiger derfor opp fra folkehavet og ikke Middelhavet.

 

Hvilket folkehav det er snakk om får vi også vite.

 

 

 

Dyr er bilde på riker

 

 

 

Johannes beskriver dyret på følgende måte:

 

"Da så jeg et dyr stige opp av havet….(hedningenasjoner). Dyret jeg så lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve." (Åpenb. 13:1..-.2..)

 

Dyret er en sammensmelting av tre forskjellige dyr. Det er fordi han låner symbolikken fra Daniel 7, der stiger de samme dyrene også opp av havet (hedningenasjoner).

 

"Fire store dyr steg opp av havet, det ene forskjellig fra det andre" (Daniel 7:3)

 

Det første dyret var lik en løve(4)

 

det andre…lignet en bjørn(5)

 

Deretter så jeg, og se! – ett til. Det var som en leopard. (6)

 

Dyr blir brukt som bilde på kongeriker gjennom hele Skriften, og Daniel 7 forklarer dette:

 

"Disse store dyrene, fire i tallet, betegner fire konger som skal stå fram på jorden." (Daniel 7:17)

 

Det er bred enighet om at visjonen i Daniel 7 er en gjenfortelling av Nebukadnessars drøm om metallstatuen i Daniel 2. De tre første delene på metallstatuen og de tre første dyr i Daniel 7, symboliserer de historiske rikene Babylon, Media-Persia og Grekenland.

 

 

 

Dyret i Åpenbaringsboka blir som vi har sett, beskrevet som en kombinasjon av de samme dyrene Løve (Babylon), Bjørn (Media-Persia) og Leopard (Grekenland). Dyret symboliserer derfor ett rike med en sammensmeltet geografisk kropp bestående av de tre rikene som Daniel beskriver. Dette blir kjerne området i riket hvor Antikrist til slutt stiger frem.

 

Vi kan derfor slå faste at dyret/riket stiger opp fra havet/folkehavet i Midtøsten og Nord-Afrika og ikke Europa.

 

 

 

 

Et knusende rike

 

 

 

Riket som Johannes beskriver, er det samme som det fjerde riket i Daniel 2 og 7.

 

I Daniels bok blir det fjerde imperiet, riket til Antikrist, kjennetegnet på en spesiell måte. Det var helt annerledes enn de tre første og skulle knuse og sluke de tre første rikers geografiske områder.

 

"Det fjerde riket skal være sterkt som jern. Slik jernet knuser og ødelegger alt, skal det knuse og slå i stykker alle de andre( gull, sølv og bronsje), lik jern som slår i stykker." (Daniel 2:40)

 

"Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden (til løve, bjørn og leopard), tråkke den ned og knuse den." (Daniel 7:23)

 

 

Når vi studerer historien og kartene fra imperiene som blir beskrevet, så blir det helt klart at det bare er ett rike i historien som fyller beskrivelsene fult ut. Det er kun det islamske imperium som har klart å knuse og sluke hele det geografiske området hvor de historiske rikene Babylon, Media-Persia og Grekenland befant seg.

 

Det islamske imperium erobret hele området som Daniel og Johannes beskriver, pluss mye mer. Romerriket erobret kun 1/3 del av området og knuste aldri hverken Babylon eller Media-Persia. Og hele området består i dag kun av stater med muslimsk majoritet, med unntak av Israel.

 

 

Og islams sanne natur er mye mer destruktiv og knusende en det den romerske var. Romerne lot jøder og andre beholde sin religion, kultur og språk så lenge de ikke gjorde opprør, og Romerriket ble til slutt "kristnet".

 

Når vi ser på islams historie og dagens kalifat slik som ISIS, ja så ser vi at dens karakter er helt annerledes og mye mer knusende. Islam knuser alle andres religion, språk, kultur og historie. Se bare på hvordan ISIS utrydder de kristne og hvordan de bokstavelig knuser uerstattelige historiske kultur minner i Irak og Syria. Islam knuser all religiøs historie som stammer fra tiden før islamsk tid !

 

http://www.theguardian.com/world/2015/mar/09/iraq-condemns-isis-destruction- ancient-sites

 

 

 

Riket (dyret) stiger opp fra folkehavet (havet)

 

 

 

Når vi lar Bibelen tolke seg selv, så ser vi hvordan Skriften henger sammen. Dyret som Johannes beskriver, forteller ikke så mye nytt, men oppsummerer det profeten Daniel har sagt.

 

Så langt har vi kommet frem til følgende:

 

Johannes beskrivelse av "Dyret som stiger opp fra havet", symboliserer et mektig imperie som stiger opp fra folkehavet som utgjør det geografiske området til Babylon, Media-Persia og Grekenland, d.v.s. Midtøsten og Nord-Afrika (ikke EU og Roma).

 

Dette stemmer 100% med alle de andre profetiene i GT, de blinker ut folk og nasjoner fra samme området til dom på Herrens dag!

 

 

Dyret i Åpenbaringen beskriver som sagt samme historie som profeten Daniel, men avsnittet forteller også noe mer, bl.a. gjennom "skjøgen" som rir på dyret, men "Babylon den store" er ikke temaet for det vi nå ser på.

 

 

 

Hode og fjell er bilde på riker

 

 

 

Da er vi kommet frem til de syv hodene på dyret:

 

"Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og ti kroner på hornene,..." (Åpenb.13:1...)

 

Avsnittet sier ganske rett frem hva hodene symboliserer:

 

"..De sju hodene er sju fjell,... De er også sju konger. (Åpenb.17:9)

 

Avsnittet sier at de syv hoder er fjell som blir regjert av konger. Derfor er det helt opplagt at hodene/fjellene er riker, konger styrer ikke fjell.

 

Fjell blir ofte brukt som bilde på riker i Bibelen, eksempel er steinen, Messias, som blir til et stort fjell:

 

"...Men steinen (Messias) som hadde truffet statuen(rikene), ble til et stort fjell som fylte hele jorden." (Daniel 2:35)

 

Når Jesus kommer tilbake, knuser han rikene som metallstatuen i Daniel 2 symboliserer, og Guds rike blir etablert over hele jorda.

 

 

 

Horn er bilde på konger

 

 

 

Avsnittet forklarer også hva de ti horna symboliserer:

 

"De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste." (Åpenb. 17:12-14)

 

Dette er de samme kongene som blir symbolisert gjennom ti tær på metallstatuen i Daniel 2 og de ti horn på det fjerde dyret i Daniel 7. De vil bare regjere en kort tid, 7 år (Daniel 9:27).

 

 

 

Dyret i Åpenbarinsboken oppsummerer Israels historie

 

 

 

Dyrene i Daniels bok er bilde på riker som forfulgte Israel fra tiden når jødene ble bortført til Babylon. Babylon er utgangspunktet for drømmen til Nebukadnessar, rikene som omtales i Daniel 2 og 7, er derfor riker som tok over området til Babylon:

 

"..Men etter deg (Babylon) skal det oppstå et annet kongerike, svakere enn ditt, og så et tredje rike, av bronse, som skal herske over hele jorden. Det fjerde riket skal være sterkt som jern." (Daniel 2:38-40)

 

Men i Åpenbaringsboka er det Jerusalem som er utgangspunktet, de syv hodene på dyret symboliserer syv riker. Johannes oppsummerer derfor alle de syv mektige regionale rikene som har dominert Midtøsten, og som har forfulgt Israel opp gjennom historien, helt frem til Jesus kommer tilbake.

 

Avsnittet sier følgende om rikene:

 

"Fem av dem er falt,..." (Åpenb.17:10...)

 

Hvilke riker var det som hadde forfulgt Israel før Johannes levde? Historien forteller oss det var Egypt, Assyria, Babylon, Media-Persia og Grekenland.

 

Så forklarer Johannes at det sjette riket er nå:

 

"...én er nå, og én er ennå ikke kommet." (Åpenb.17:..10)

 

Hvilket rike var det som eksisterte og som forfulgte Israel når Johannes levde? Det var Romerriket som var ved makten på den tiden, og var derfor det sjette hodet på dyret.

 

 

 

Det syvende hodet er det islamske imperium

 

 

 

Men dyret har ett hode til, og Johannes sier følgende:

 

"én er nå (Romerriket), og én er ennå ikke kommet." (Åpenb.17:..10)

 

Det var som sagt Romerriket som eksisterte på Johannes tid, så det syvende hodet var ennå ikke kommet. Hvilket imperie kom til makten etter Romerriket? Hvilket rike var det som knuste Romerriket og som forfulgte Guds folk mer en noen annet i historien?

 

Historien forteller klart og tydelig at det islamske kalifat tok livet av det østlige Romerriket når det vokste frem på 600 tallet. Og det siste kalifatet i historien, det Ottomanske riket, tok til slutt livet av det vestlige Romerriket på 1400 tallet som hadde hovedsete i dagens Tyrkia.

 

Det islamske kalifat eller det Ottomanske riket, er derfor det syvende hodet på dyret som ennå ikke hadde kommet når Johannes fikk visjonen på Patmos rundt år 90 e.kr.

 

 

 

Det syvende riket blir dødelig såret

 

 

 

Men det syvende og siste riket skjer det noe spesielt med:

 

"Og jeg så et av dyrets hoder likesom såret til døden,.." (Åpenb.13:13)

 

Det siste riket blir dødelig såret, og hva forteller historien om det Ottomanske riket når det ble oppløst? Den offisielle betegnelsen på imperiet ved starten av 1900 tallet, var "Europas syke mann". Så det historiske navnet bekrefter det Johannes så, det ble "dødelig såret".

 

https://snl.no/Europas_syke_mann

 

Johannes forteller også hvordan det syvende riket ble drept:

 

"..det (rike) som var såret med sverd,..." (Åpenb.13:14)

 

Johannes profeterer at det syvende riket ville bli dødelig såret med sverd, som betyr krig.

Det stemmer nøyaktig med hvordan "Europas syke mann" døde, det endelige sverd hogget som førte til rikets oppløsning, kom under første verdens krig da briter og andre angrep dem.

 

 

 

Kalifatets fall

 

 

 

Kalifatet var en universell islamsk union/stat uten landegrenser som ble styrt av en Kalif med sharialover. Den tyrkiske lederen Mustafa Kemal Atatürk sekulariserte Tyrkia, han fjernet kalifen og opphevet den universelle islamske regjeringen i 1923. Tyrkia ble så en sekulær stat hvor islamisme ble forbudt. Imperiet ble da oppløst og delt inn i mer moderne nasjonalstater og islam minsket sin kraft.

 

I følge muslimenen var oppløsningen av kalifatet en av de mest ødeleggende handlinger i islams historie, fordi:

 

- Nasjonene ble delt og sekularisert.

- Sharia ble irrelevant.

- Det arabiske språket ble mindre brukt.

- De islamske rettsystemet ble forlatt og de mistet kalifen (Muhammeds etterfølger og stedfortreder).

 

Så historien passer helt perfekt med beskrivelsen Bibelen gir av riket som ble dødelig såret.

 

Dette er faktisk islamistenes egen beskrivelse av historien også. De sier rett ut at den muslimske kroppen (ummahen) er dødelig såret. De har siden den gang kjempet mange blodige kriger mot hverandre og mot vestlige makter. For islamister er avskaffelsen av kalifatet et dypt sår som skal helbredes.

 

Og Israel som gjenoppsto på ruinene av kalifatet, regnes som en del av såret på den muslimske kroppen. Under innsettelsen av Hassan Rohani som Irans nye president i 2013, uttalte han følgende:

 

"Sionistregimet er et sår som er påtvunget den muslimske kroppen og som må renses."

 

Og Rohani erklærte at det var en religiøs plikt for muslimer å kjempe for frigjøringen av Jerusalem.

Så det historiske navnet, selve historien og muslimene selv, bekrefter at det islamske riket ble dødelig såret da det ble oppløst i kjølevannet av første verdenskrig.

 

Vi vet nå at det sjette hodet på dyret var Romerriket, og at det syvende riket som tok makten i Midtøsten var det islamske kalifat, og at det siste kalifatet, det Ottomanske riket, ble såret til døden under første verdens krig.

 

 

 

Det sårede riket gjenoppstår

 

 

 

Men Johannes profeterer at det dødelige sårede imperiet vil bli helbredet og stige frem for å innta sin endelige og siste rolle i historien:

 

"Men det dødelige såret ble legt." (Åpenb.13:3)

 

"...Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen." (Åpenb. 13:...14)

 

Helbredelsen blir forklart flere steder så det ikke skal være noen tvil om hva som vil skje:

 

"Dyret (rike) som var og ikke er (ble dødelig såret), det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju,..." (Åpenb.17:11)

 

Johannes understreker at det syvende og åttende riket er det samme, det kommer i to perioder. Derfor vil det siste riket i historien som forfølger Israel og de kristne før Jesus kommer tilbake, bli et gjenoppstått islamsk kalifat, eller for å være helt nøyaktig, et nytt Ottomansk rike.

 

Veldig mange tror at Romerriket vil gjenoppstå i endens tid, men Romerriket var det sjette hodet, og det er ikke de sjette hodet som blir dødelig såret, men det syvende. Og det syvende var som sagt det islamske imperium.

 

Når det døde riket gjenoppstår skjer følgende:

 

"...Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret (riket). De tilba dragen (Satan) fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: "Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?" (Åpenb.13:..3-4)

 

"Dyret (riket) fikk en munn som talte store og spottende ord (Antikrist), og det fikk makt til å holde på i 42 måneder (den store trengsel i 3,5 år som også Daniel beskriver). Det åpnet munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig og dem som bor i himmelen. Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem,.." (Åpenb.13:5-7...)

 

Så verden vil undre seg når det Ottomanske riket gjenoppstår, og i følge Johannes vil Antikrist stige frem fra området til det syvende hode på dyret, altså det Ottomanske riket.

 

Dette stemmer 100% med det de andre profetene har fortalt, enten det er "kongen av Assur", "Gog fra Magog" , "det mindre hornet" eller det "syvende hodet på dyret", så er de samstemte og peker på det samme geografiske område, nemlig dagens Tyrkia, Irak og Syria.

 

Som sagt forteller ikke Johannes så mye nytt, men oppsumerer det de andre profetene har fortalt.

 

 

 

Satans trone i Tyrkia

 

 

 

Vi vet at brevene i Åpenbaringsboken var adressert til syv menigheter i Lille-Asia, som er dagens Tyrkia. Men det er noe mer Jesus forteller oss her, ett av brevene avslører hvor Satan har sin trone:

 

"Skriv til engelen for menigheten i Pergamon: Dette sier han som har det skarpe, tveeggede sverd: Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone…. der Satan bor." (Åpenb.2:12-13)

 

Så Jesus sier rett ut at Satan trives og har sin trone i Pargamon som ligger i dagens Tyrkia.

Og dyrets riket som stiger frem i endens tid får tronen til Satan:

 

"...Dragen (Satan) ga det (riket) sin kraft og sin trone og stor makt." (Åpenb.13:...2)

 

Alt dette betyr at Tyrkia spiller en sentral rolle i tiden som kommer, og Johannes profeterte for ca. 2000 år siden at riket til Antikrist ville bli dødelig såret. Og det bekrefter som sagt historien og navnet "Europas syke mann", muslimer bekrefter også dette, de ser på seg selv som dødelig såret uten kalifen og kalifatet.

 

 

 

Dagens politiske situasjon

 

 

 

Men hva er det som foregår i Tyrkia og den muslimske verden i dag? Jo de jobber på spreng med å gjenreise kalifatet. Enten vi snakker om det Muslimske Brorskap, ISIS, Iran eller Tyrkia, så har alle det samme målet, nemlig å gjenreise kalifatet. Og Tyrkia legger ikke skjul på at de drømmer om et nytt Ottomansk rike.

 

Flere av verdens analytikere ser på dagens Tyrkia som en kommende stormakt i regionen og spår at Tyrkia vil være den mest samlende faktoren i et fremtidig Midtøsten. Mange eksperter mener også at Tyrkia vil spille en sentral rolle i konflikten mellom palestina-araberne og Israel i tiden som kommer. Dette er ikke mine ord, men verdens analytikere sine spådommer.

 

 

 

Europas syke mann friskner til

 

 

 

Den norske forskeren Camilla Nereid ved NTNU, skrev en kronikk i 2009 med overskriften: ”Europas syke mann friskner til". Den handlet om Tyrkias historie og fremtid, og om forholdet til Israel. Hun avsluttet kronikken på følgende måte:

 

”Vi er vitne til et Tyrkia som med stor selvtillit og politisk teft gjenopptar arven fra det ottomanske imperiet. Landet som hersket over tre kontinent i 600 år gir med dette nytt håp om fred i Midtøsten. Det som har vært,- kan bli. -Igjen.

 

Uttalelsen fra analytikeren er mer profetisk en hun er klar over. Det er nettopp dette Bibelen profeterer.

 

Tyrkias lederskap jobber med å reetablere seg som en regional stormakt. Regjeringspartiet sitt store mål er å gjøre Tyrkia til en stormakt innen 2023.

 

http://www.nrk.no/ytring/tyrkia_-stormakt-2023-1.8348143

 

Økonomi en har de siste årene tatt helt av og landet går så de suser økonomisk, de investerer store summer i oppgraderingen av militæret. Tyrkia har en av de største og kraftigste militære i hele verden, de er medlem av NATO og har topp moderne våpen. Innen NATO har Tyrkia den nest største hæren, det er kun USA som er større. Tyrkias hær er større enn Frankrike og Tysklands hærer til sammen!

 

Det antikriselige og antisemittiske hatet er stort og voksende. Adolf Hitlers bok ”Mein Kampf” og det klassiske antisemittiske verket ”Sions Vises Protokoller” er bestselgere.

 

Tyrkias leder Edragon er islamist og har sammenlignet sionisme med fascisme. Under valgkampen sommeren 2014, sammenlignet Erdogan Israel med Hitler-Tyskland og sa rett ut at Israel vil drukne i blod.

 

Det er liten tvil om hvor skoen trykker for Erdogan og andre likesinnede islamister: En jødisk stat er en fornærmelse på islamsk jord.

 

Erdogans program handler om kompromissløs islamisme og om å gjenreise det Ottomanske riket. Dagens islamist-styre i Tyrkia legger for dagen en ekspansjonslyst som troende bør merke seg!

 

Da det Ottomanske rike ble oppløst i 1923 og Tyrkia skulle bli sekulært, inngikk man avtaler om at kirker som var omdannet til moskeer under osmanene skulle bli museer.

 

Men islamiseringen går nå kraftig frem og Middel-alder-kirker tvangsomdannes i dag til moskeer igjen.

 

"Tyrkia konverterer ikke kirker til moskeer fordi det er behov for flere moskeer ... Budskapet som formidles ... er at Tyrkia er en islamsk stat og ingen annen religion tolereres." - Constantine Tzanos, forfatter.

 

http://www.gatestoneinstitute.org/5584/turkey-churches

 

 

 

Tyrkias fremtidige rolle

 

 

 

Mediene satte fokus på endringene i Tyrkia rett over nyttår (2015). Det er åpenbart at det tidligere sekulære Tyrkia nå er historie, med Erdogan ved roret føres landet tilbake til en islamsk stat. AKP partiet han leder, har satt som mål å bli en stormakt i regionen innen 2023. Deres plan er å gjenreise "stor Tyrkia" som leder eller "hode" i den muslimske Midtøsten og resten av verden, de er allerede på god vei.

 

Erdogan 2014: Tyrkia er håpet for alle folk i regionen, vi vil være arkitekten til det nye Midtøsten slik det var under det Ottomanske Riket.

 

2 januar 2015 diskuterte avisen Dagen på lederplass endringene som skjer i Tyrkia, og avsluttet lederen med følgende uttalelse:

 

"I dagens konfliktbilde er Tyrkia mer sentralt plassert enn noen gang. Med sine 76 millioner innbyggere har landet muskler til å spille en betydelig rolle. Det blir svært spennende å se hvilken rolle det blir."

 

Rollen til Tyrkia ble forutsagt av Johannes mens han satt på Patmos for ca 2000 år siden. Det dødelig såret vil snart bli legt, "Europas syke mann" friskner til og den Onde inkarnerer til slutt "Syndens Menneske" og gir ham sin trone i Tyrkia.

 

 

 

Kalifatet er motstykke til Guds rike

 

 

 

Det tyrkiske regimet, det Muslimske brorskap og noen analytikere hevder at et Ottomansk rike snart vil gjenfødes, et mektig islamske kalifat vil gjenoppstå med Tyrkia som hode. Bibelen har profetert dette for flere tusen år siden og riket blir selve motstykke til Guds rike, det vil bli knust og erstattet av det "Messianske-tusen-års-riket" når Jesus kommer tilbake.

 

Sier jeg med dette at Tyrkias president, Erdogan, er Antikrist? Jeg tror helt klart at han ikke er det, men vi ser at Erdogan har en sentral rolle i selve helbredelses prosessen av det Ottomanske riket. Før Antikrist stiger frem, så vil det bli mye mer spent i Midtøsten og resten av verden.

 

Daniel 8 gir en detaljert beskrivelse av hvordan Antikrist vil stige frem etter at Tyrkia har slått kraftig tilbake på Irans kommende ekspansjons krig.