Den frelse som Gud har tillbudt oss gjenom Jesus sin sønn, er så rik og dypgående og evigvarende, at det er vanskelig å holde en dekkende nok preken om dette.

 

Men jeg vil gi deg en forsmak, ved å servere deg frelsen i en 4 retters middag, med dessert!!

 

Det er et tall som vil gå igjen i denne art. Tallet 3:16, som vi skal finne frem til flere ganger...

 

 

 

1.  DEN FØRSTE RETTEN: FRELSE FOR SJEL OG ÅND!

 

 

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham." (Johannes 3:16-17)

 

Dette kalles for "Den lille Bibel". Gud elsket oss så høyt at han gav oss det beste han hadde, JESUS, KRISTUS! 

 

Etter syndefallet i Edens hage, var Gud på leting etter en reddningsmann. I profeten Esekiel 22:30 leser vi at Gud var på leting etter en mann som kunne stille seg i gapet, og mure igjen det som var revet ned, men han fant ingen. 

 

Går vi til Åpenbaringen 5 finner vi løsningen på problemet.

 

"Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl.Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den.Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.Men en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se, løven av Judas stamme, Davids rot, har seiret. Han kan åpne boken og de sju seglene på den.Og jeg så - og se: Midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, sto det et lam, likesom det hadde vært slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, det er de sju Guds ånder som er sendt ut over hele jorden.Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok boken av hans høyre hånd." (Åpenbaringen 5:1-7)

 

Det kommer fram et lam, som er villig til å påta seg oppgaven. Det blir også funnet verdig til å gjøre det.

 

I Johannes 1:35-36 står døperen Johannes og peker på Jesus, og roper ut: "Se der, GUDS LAM, som bærer verdens synd!" 

 

Etter 3,5 års intens virksomhet, der han helbreder skarer av mennesker, driver ut onde ånder, vekker døde opp og forvandler menneskeliv - ender han til slutt på korset på Golgata. Her vinner Han en evig og fullkommen seier for oss, da det lyder fra hans munn: "DET ER FULLBRAKT".

 

Djevelen trodde at han hadde vunnet denne kampen, men han var ikke klar over at han deltok i sin egen begravelse!!

 

 "Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø." (Johannes 12:31-33)

 

"Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd." (Johannes 19:30)

 

 

2.  DEN ANDRE RETTEN: UTRUSTNING TIL TJENESTE!

 

"Da svarte Johannes dem alle og sa: Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoremmen hans. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild." (Lukas 3:16)

 

Døperen Johannes sier: "Jeg døper dere med vann, men Han som kommer etter meg, skal døpe dere med DEN HELLIGE ÅND OG ILD".

 

Jesus sier i Lukas 12:49 "Ild er jeg kommet for og kaste på jorden, og hvor jeg skulle ønske at den alt var tent!"

 

Jesus var klar over at dette var viktig og avgjørende for hans dissipler, derfor sier Han: "Bli i byen , til dere blir ikledd kraften fra det høye." (Ap. gjerninger 1:4) og noen vers lengre ned kommer det:

 

"Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende." (Ap. gjerninger 1:8)

 

På pinsefestens dag faller Ånden og ilden brenner i deres hjerter. DE ER KLARE FOR OPPGAVEN.

 

"Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale." (Ap. gjerninger 2:1-4)

 

Denne utrustningen har Jesus også gitt til deg!

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far." (Johannes 14:12)

 

 

 

3.  DEN TREDJE RETTEN: FRELSE OG HELBREDELSE FOR LEGEMET!

 

 

"Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se." (Ap. gjerninger 3:16)


Peter og Johannes er på vei til templet, til bønnes time.Ved døren sitter en mann som har vært lam fra mors liv. Denne mannen ber om allmisse. Peter svarer: "Se på oss! Sølv og gull eier vi ikke, men i Jesu navn, stå opp og gå." Peter grep han i hans høyere hånd, og reiste han opp. Mannen var 100% helbredet, og sprang omkring i templet, og lovet Gud.

 

I Apostlenes gjerninger, kapittel 9, finner vi en sterk beretning. 

 

"I Jaffa var det en kvinne som var disippel. Hun hette Tabita, på gresk Dorkas. Hun var rik på gode gjerninger, og hun ga mange almisser.Men det skjedde nettopp i disse dagene at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå.Da Lod ligger i nærheten av Jaffa, og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to menn til ham og ba: Kom hit til oss uten å nøle!Peter sto da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de ham opp på salen, der alle enkene sto gråtende rundt ham. De viste ham kapper og ytterkapper som Dorkas hadde laget mens hun var blant dem.Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kne og ba. Så vendte han seg mot den døde og sa: Tabita, stå opp! Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp.Så rakte han henne hånden og reiste henne opp. Og han kalte inn de hellige og enkene, og stilte henne levende fram for dem.Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren." (Ap. gjerninger 9:39-42)

 

Her ser vi den fullkomne frelse i virksomhet, til ånd,sjel og legeme.

 

"Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!Han er trofast som kaller dere, han skal òg gjøre det." (1 Tessaloniker 5:23-24)

 

"Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. " (Jesaia 53:4-5)

 

 

4. DEN FJERDE RETTEN: BRYLLUPSFESTEN!

 

 

"Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet." (Kolosserne 3:1-4)

 

Vi som er oppreist med Kristus, skal få møte Ham i himmelens skyer! Da er dette jordelivets vandring over, og vi skal innta himmelen og en evig fred og salighet sammen med vår elskede brudgom og venn!

 

"Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp.For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn.For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp.Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.Trøst da hverandre med disse ordene." (1Tessaloniker 4:13-18)

 

Det blir en forløsningens dag, når vi får det nye himmellegemet, og blir lik Jesus vår elskede brudgom for alltid.

Da er striden over, løpet er fullført og vi er hjemme...

 

"Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen - ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme." (2 Timoteus 4:7-8)

 

"La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede.Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger.Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord." (Åpenbaringen 19:7-9)

 

 

 

Jeg lovte deg også dessert, gjorde jeg ikke?

Desserten kan du lese om i de to siste kapitlene i Bibelen - i Johannes Åpenbaring, kap. 21 og 22. Her kan du lese at vi skal få komme til en ny himmel og en ny jord. Her skal det nye Jerusalem være. Her skal vi få oppleve Livets vann og Livets tre - og mange andre skjulte himmelske skatter... Å Hvilken dessert!!