INNLEDNING
 
 

"til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod." (Hebreerne 12:24)
 
Jesu blod taler! Det offer Jesus gav for oss da Han døde på korset og gav sitt liv bærer et kraftig vitnesbyrd, både overfor Gud, overfor mennesker og overfor djevelen.

Vi kjenner alle til historien om Kain og Abel. Kain ble misunnelig på sin bror og slo ham ihjel. Deretter leser vi:

"Men Han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden." (1 Mosebok 4:10)
 
  • Abels blod ropte om rettferdighet, straff og dom. Det ropte om hevn over denne ugjerning som Kain hadde gjort.
  • Jesu blod derimot - taler om frelse. Derfor taler det bedre enn Abels blod.

    Men dette at Jesu blod taler, er et svært interessant tema. Vi skal derfor se på hva Jesu blod taler om. Vi vet at det taler om frelse, men vi skal se mer detaljert på dette, for det ligger mye mer her.
 
 
 
 
1. BLODET TALER OM TILGIVELSE OG FORSONING
 
 
 
"For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i Ham, og ved Ham forlike alle ting med seg selv da Han gjorde fred ved Hans blod på korset, - ved Ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene." (Kolosserne 1:19-20)

Blodet forkynner fred. Om vi studerer Bibelen, vil vi se at det gjerdet som skilte, og som kalles fiendskapet, er brutt ned og fjernet gjennom Jesu blod.
 
Da mennesket falt i synd, måte Gud kaste det ut av Edens hage, og engler med luende sverd stengte veien inn til Guds nærvær.
 
"Så viste Herren Gud ham ut av Edens hage og satte ham til å dyrke jorden, som han var tatt av.Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre." (1 Mosebok 3:23-24)
 
Da tempelet ble bygd, var disse kjerubene, som et symbolsk bilde, innbrodert i forhenget som stengte veien inn til Det Aller Helligste, der Guds nærvær var. Også på utsiden av forhenget var det skillevegger som synden hadde skapt. En avdeling var for prester, en avdeling var for menn, en annen for kvinner og en annen for hedninger (ikke jøder).
 
Men da Jesu blod kom og fjernet fiendskapet mellom mennesket og Gud, og Han rev med det gjerdet som skilte, da falt også skilleveggene mellom mennesker. Da ble vi alle prester for Gud, og det er ikke lenger mann eller kvinne, jøde eller greker, hedning eller omskåret, trell eller fri.

Nå er vi alle ett i Kristus!
 
"Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus.For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus." (Galaterne 3:26-28)
 
Det er dette Jesu blod proklamerer! Blodet forkynner fred med Gud. Og det forkynner også fred mellom mennesker. Derfor lød budskapet fra englene på Betlehemsmarkene: "og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag." (Lukas 2:14)
 
 
 
2. BLODET TALER OM GUDS NÆRVÆR
 
 
 
 
"Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har Han innviet for oss en nye og levende vei gjennom forhenget, det er Hans kjød." (Hebreerne 10:19-20)
 
Jesu blod forkynner at vi nå kan gå med all frimodighet inn i Guds nærhet. Som vi var inne på, var det en skillevegg i det gammeltestamentlige templet, som skilte menneskene fra Guds hellige nærvær.
 
Men i Jesu blod har vi nå frimodighet til å gå helt inn i helligdommen. Og det fantastiske er at når vi går inn i Guds nærhet, så kommer Guds nærvær inn i oss. Vi er i Ham og Han er i oss!
 
Derfor blir ikke Gud bare en fjern og fremmed Gud som er langt borte bak alle stjernene. Han blir en Gud som bor i oss ved Den Hellige Ånd! Dette er det fantastiske evangeliet som blodet forkynner!
 
Det som skjedde da Jesus hang på korset, forklarer at vi nå kan fritt komme inn i Guds nærhet. Jesus måtte nemlig lide for oss på korset, for at vi skulle slippe nettopp den lidelsen som Han gikk igjennom.
 
En av de tingene som var mest forferdelig for Jesus, var å oppleve at Guds nærvær forlot Ham. Derfor ropte Han ut: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" (Matteus 27:46)
 
Gud vendte ryggen til Jesus og dro sitt nærvær bort fra Ham. Hvorfor? Jo, fordi Jesus ble gjort til et syndoffer for oss!
 
"Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i Ham skulle bli rettferdige for Gud." (2 Korinter 5:21)
 
Hvorfor skjedde dette? Jo, nettopp fordi du og jeg skulle slippe å være forlatt av Gud!
 
Derfor ble Han forlatt av Gud for at vi for alltid skulle få leve i Guds nærvær! Vi skulle få oppleve Guds nærvær 24 timer i døgnet, og vi skulle aldri behøve å føle oss forlatt av Gud. Jesus måtte lide dette for oss, som vår stedfortreder, så vi i Ham skulle ha frimodighet til å gå inn i Guds nærhet.
 
 
 
3. BLODET SIER: DU ER EN NY SKAPNING!
 
 
 
 
"For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam." (1 Peter 1:18-19)
 
Måten vi ble kjøpt fri på, var nettopp gjennom Jesu blod. Så Jesu blod taler! En av de tingene som blodet forkynner, er at du er fri fra ditt gamle liv. 
Vi er kjøpt fri fra det gamle livet. Vi er blitt nye skapninger.
 
"Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt." (2 Korinter 5:17)
 
Blodet renser oss så vi får en ren samvittighet, og korset løser oss fra de døde gjerninger vi levde i før. Nå kan vi i stedet tjene den levende Gud.
 
"For så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene,hvor mye mer skal da Kristi blod - han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer - rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!" (Hebreerne 9:13-14)
 
 
4. BLODET SIER: DU ER EN ARVING!
 
 
"For når det gjelder et testamente, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det, er død. For et testamente blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft så lenge den som har opprettet det, er i live. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod." (Hebreerne 9:16-18)
 
Blodet forkynner at testamentet er gyldig! Han som opprettet testamentet er død, og blodet beviser at Han døde.
 
Jesu blod har et sterkt budskap om den arv vi har fått i Kristus Jesus. Mange kristne har den forestillingen at arven skal bli utdelt den dagen vi kommer hjem til himmelen. Men da har jeg en åpenbaring til deg: Det er ikke din og min død som gjør oss til arvinger. Det er Jesu død!
 
Derfor er ikke denne arven noe vi skal vente på å få når vi dør og kommer til himmelen. Arven gjelder , fordi Jesus døde!
 
"Lovet være Gud, vår herre Jesu Kristi Far, Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus." (Efeserne 1:3)
 
Legg merke til ordet "har"... Dette er velsiognelser som vi allerede har fått. Vi har tilgang til arven !
 
Det som gjør dette budskapet enda kraftigere, er det faktum at etter at Jesus døde og testamentet dermed ble gjort gyldig - så sto Jesus opp igjen fra de døde! 
 
Nå er Han vår talsmann og advokat innfor Gud, som sørger for at våre rettigheter i testamentet blir våre. Derfor sa Jesus at vi skulle be til Faderen i Jesu navn. For i Jesu navn kan all himmelens velsignelse tildeles oss. Jesu navn er testamentets signatur. Det er fullmakten!
 
Dette er blodets evangelium: Vi er arvinger. Testamentet gjelder nå! Alle Guds løfter har fått sitt ja i Kristus Jesus!
 
"For så mange som Guds løfter er, i Ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved Ham sitt amen, Gud til ære ved oss." (2 Korinter 1:20)
 
Dermed kan du bare begynne å studere ditt testamente, Guds Ord, og finne ut hva denne arven inneholder...
 
 
5. BLODET SIER: DU ER HELBREDET!
 
 
"Sannelig, våre sykdommer har Han tatt på seg, og våre piner har Han båret. Men vi aktet Ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham, for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom." (Jesaja 53:4-5)
 
De fleste kristne er veldig bevisste på at Jesus ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Man er fullt klar over at straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og man lever i vissheten om at Jesu blod renser fra all synd.
 
Men Gud har tatt helbredelse fra sykdom med i det samme budskapet om Jesu blod! Da Jesus ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger, tok Han samtidig våre sykdommer og piner på seg!
 
Derfor har vi fått legedom ved Jesu sår. Blodet taler klart og tydelig til deg og meg, at vi er helbredet i Jesu sår!

Dermed er det bare å strekke seg ut i tro, og ta imot sin helbredelse! Hvorfor skulle vel også du bære din sykdom, når Jesus har båret den?
 
 
6. BLODET SIER: DJEVELEN ER BESEIRET!
 
 
"Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok Han bort da Han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da Han viste seg som seierherre over dem på korset." (Kolosserne 2:14-15)
 
"Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden."  (Åpenbaringen 12:10-11)
 
Blodet taler om at djevelen er beseiret! Vi har seiret over djevelen i kraft av Lammets blod og det ord som vi vitner. Det er blodets budskap (ordet om forsoningen) som gir oss seier over djevelen.
 
Når vi studerer teksten i Kolosserne 2:14-15 nærmere, vil vi oppdage en hemmelighet. Djevelen, som kalles våre brødres anklager og den som fordømmer, er blitt avvæpnet! Hvordan og hvorfor? Jo, helt enkelt fordi hans angrepsvåpen mot oss var at han hadde noe å fordømme og anklage oss for.
 
Men nå, når skyldbrevet som gikk imot oss er utslettet gjennom Jesu blod, så har ikke djevelen lenger noe punkt å angripe oss på! Bibelen erklærer at vi nå er hellige, rettferdige, ulastelige og uangripelige i Kristus Jesus! Det gjør at djevelen mister sine våpen. Han står maktesløs overfor den renheten du har fått i Kristus Jesus.
 
Dette er djevelen fullstendig klar over, man han har likevel mulighet til å angripe deg og meg, så lenge vi ikke kjenner til denne hemmeligheten. Derfor må vi stå ham imot, faste i troen.

 "Vær edrue og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen!..." (1 Peter 5:8-9)

Djevelen søker etter noen han kan "oppsluke". Dette betyr ikke noe annet enn at han søker etter rom for sine anklager og fordømmelse. Derfor ligger hele hemmeligheten i at vi får lys og åpenbaring om hva Jesus har gjort for oss.

Da er djevelens våpen maktesløse...