21 Derfor bør en av de mennene som fulgte med oss hele tiden mens Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, 22 like fra han ble døpt av Johannes til den dagen han ble tatt opp fra oss - en av disse mennene bør sammen med oss være vitne om hans oppstandelse. 23 Så stilte de fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas, med tilnavnet Justus, og Mattias. 24 Og de ba og sa: Herre, du som kjenner alles hjerter! Vis oss hvem av disse to du har utvalgt 25 til å få del i denne tjeneste og apostelgjerning som Judas forlot for å gå til sitt eget sted. 26 Så kastet de lodd mellom dem. Loddet falt på Mattias, og han ble regnet som apostel sammen med de elleve. - Apg. 1,21-26

 

Mattias var en av de som Jesus hadde kunnet telle blandt sine nærmeste venner. I likhet med så mange andre personer hadde han tilbragt mye tid i Jesu og hans tolv apostlers nærhet. Utvilsomt var han en hav Herrens sytti disipler (Luk 10,1).

 

Etter Jesu himmelfart ble, som kjent, Mattias valg inn i apostelflokken som erstatning for Judas Iskariot. Og fra den tid ble denne mann regnet sammen med de elleve apostler.

 

I NT nevnes denne personen bare på det stedet hvor han blir valgt inn. I dette deler han skjebne med to av de apostler som Jesus selv valgte, nemlig Jakob, Alfeus´ sønn, og Simon Kananeus, som heller ikke er nevnt i NT utenfor beretningen om deres valg.

 

I de oldkirkelige overleveringer finner vi likevel ofte Mattias´ navn nevnt. Forøvrig kan ingen ting sies sikkert om hans liv eller død, men ifølge en tradisjon led Mattias martyrdøden i Jerusalem.