Stirr på hverandre og bli forvirret! Stirr dere blinde, og vær blinde! Dere er drukne, men ikke av vin. Dere raver, men ikke av sterk drikk. Jesaja 29,9

Hvor er Gud sier de ikke troende kristne ? Ja, om vi sier at Gud er i sin himmel, så sitter smilene løst. Gud har alltid hatt problemer med oss mennesker, også da når vi ikke hadde frelsen i Jesus, men hans folk, jødene, var ikke alltid lydige mot Gud. Når vi ser på menneskene rundt oss, som ikke forstår Guds ord , så ligner det på tiden Gud beskrev jødenes situasjon:

"For Herren har utøst over dere en dyp søvnens ånd. Han har tillukket deres øyne - profetene. Og han har tildekket deres hoder - seerne. Slik er synet av alt dette blitt for dere som ordene i en forseglet bok. Gir en den til en som skjønner skrift, og sier: Les dette! - så sier han: Jeg kan ikke, for den er forseglet. Eller en rekker boken til en som ikke skjønner skrift, og sier: Les dette! - så sier han: Jeg skjønner ikke skrift. Og Herren sier: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært," Jes 29,10-13

«Jeg tror vi trenger å grunne på Guds ord og følge Hans ordninger, skrev en broder til meg,» med følgende tanker. «Ordet er åndens sverd, det har to egger det kløver hjertets tanker og fornyer vårt sinn så vi kan, ved Guds nåde være Hans Ambassadør i denne verden. Det er kun vår ånd som er født på ny. I vår ånd er vi rettferdiggjort, hellige, helbredet og satt fri fra fattigdom. Vår oppgave er å la ordet forvandle oss, så vi ikke lar oss kontrollere av følelser, våre tanker, meninger. Men la Guds ord være det som bestemmer over vårt nye liv i DHÅ .»

God helg alle sammen!

«..for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.» Apgj26,18

«Og Herren sier: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært,»  Jes 29,13

Avdøde pastor David Wilkerson tok til tårene da han talte over den tragiske utviklingen innenfor deler av den karismatiske kristenheten som har vært preget av lykkereligion, lattervekkelser og fenomener som i realiteten har brakt skam og vanære over Guds hellige navn. Har vi fått skarer av selvopptatte troende som har hengitt seg til overfladiske latterseanser som minner mer om fyllefester enn et møte med den hellige Gud? Kan vi bli så skeptiske til alt som skjer under dekke av at dette kan umulig  være av Gud.  Mye av det som har skjedd i enkelte karismatiske kretser minner mest om klovneri, sier de mer «rolige kristne menneskene», dette fordi møtene hvor kjente predikanter taler , kan det høres hundeglam, uling ,ukontrollert latter og mange ruller seg rundt  på golvet. Guds ord sier:

«Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.» Heb 12,14

- Den Hellige Ånd er kommet for å overbevise om synd, rettferdighet og dom.

«Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: Store ting har Herren gjort mot disse!» Sal 126,2 

«Farer jeg opp til himmelen, er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.» Sal 139,8

Livet her på jorden kan for mange virke helt meningsløst. De finner aldri fred i sitt indre, men må stadig flykte fra sted til sted. Men hva flykter de fra? Jo, mange flykter fra Gud. Jesus kaller på dem dag og natt og ber dem komme til Ham, som er Veien, Sannheten og Livet. De er som oftes bønnebarn og da blir det hardt å stå imot kallet fra Jesus : Kom til meg!

En skriver på Internett:

«Tenkte å ta sitt eget liv, for å slippe mer ondt i livet. Men da jeg stod klar til å ta mitt liv, møtte Gud meg og viste meg at jeg ble ikke kvitt problemet mitt i dødsrike heller, det ville bli bare verre.» Da forstod han at han hadde møtt Gud . «Jeg gir meg over til deg,» sa mannen, og så begynte en vandring med ham, ikke med et helt hjerte, men han visste at utenom Gud kom han ikke.

I dag er han født på ny og har funnet Jesus Guds sønn i sitt liv.

En trofast bedende kvinne sa følgende: «Har et menneske det ikke rent utenfor seg, så har det menneske heller ikke det rent innvendig.»

Det hun mente var at menneskene måtte ha det i orden utvendig om vedkommende skulle ha et hellig og godt liv innvendig. Hun ville snart oppdage om det utvendige bare var «fasadebelysning», for innenfor var det bare rot i hele sjels- og åndslivet.  Da hjelper det lite i lengden med et alfa-kurs i god moral eller en fariseerisk  bokstavtro som viser at det er forordninger og systemer i ditt indre som styrer livet ditt.

«Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.»Apgj 2,38

"Dåren sier i sitt hjerte: Det er ingen Gud. Ond og avskyelig er deres ferd, det er ikke noen som gjør godt. Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen forstandige, noen som søker Gud. De er alle veket av, alle sammen fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste. Forstår de da ingen ting, disse som gjør urett, disse som eter mitt folk som de eter brød. På Gud kaller de ikke. Da ble de grepet av stor redsel, de som ikke kjente redsel. De leirer seg imot deg, men Gud vil spre deres ben. Du gjør dem til skamme, for Gud har forkastet dem. Å, om det ville komme frelse for Israel fra Sion! Når Gud gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde seg, Israel glede seg." Salmene 53:2-7

Salmisten har notert seg dårens utsagn: «Det er ingen Gud.»

Da tenker jeg: Du verden så mange «dårer» vi har bare i vårt land i dag.  Omkring halvparten av den voksne befolkningen tror ikke det finnes en Gud.

Hva sier salmisten videre? Jo, «Ond og avskyelig er deres ferd, det er ikke noen som gjør godt.»

Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen forstandige, noen som søker Gud.

Resultatet Gud kommer fram til er nedslående – «De er alle veket av, alle sammen fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste.» På Gud kaller de ikke.

Salmisten sukker i sitt hjerte: «Å, om det ville komme frelse for Israel fra Sion! Når Gud gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde seg, Israel glede seg.»

Jesus kom med frelse for Sion og for oss hedninger. Vi lever i «nådetiden» - Jesus sa at alle dem som tok imot hans navn, de som tror på ham, de ga han rett til å bli Guds barn.

Når det går godt for Israel, da vil det også være gode tider for Guds menighet. Når «menigheten» og Israel står sammen, da kommer Jesus snart tilbake for å hente sin «brud».

Israel vil bli lurt inn i en fredsavtale som Antikrist står bak, men da han krever tilbedelse som Gud, da åpnes Israels øyner. Vi er blitt lurt! De vender Antikrist ryggen og drives ut til en plass Herren har gjort i stand for jødene. Jfr. Åp 12,6.

"Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende." (Luk 21,24)

Jesus profeterte svært detaljert om Jerusalems fall i år 70 e.Kr.  Fra da av skal Jerusalem være nedtrådt av hedninger (ikke-jøder) en ikke angitt periode. Perioden kalles 'hedningenes tider" - det er menighetens tid eller «nådetiden» på jord, da evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag.  Vi vet at i 1967 ble Jerusalem igjen på jødenes hender, men forsvarsministeren ga tilbake Tempelområdet ,derfor ble ikke «hedningenes tider» ute. Den vil avsluttes en dag – ja, den dagen Herren Jesus kommer igjen.

Jerusalem er blitt til en løftestein for alle folkene, akkurat slik Sakarja 12,3 sier skal skje. Men alle de som løfter på den steinen, skal såre seg selv. Ja, det er  jordens hedningefolk som skal samle seg mot landet Israel og Jerusalem blir «tornen» i kjødet for verdens land. Vi ser i dag at muslimene krever «gamlebyen»- den østlige delen av Jerusalem tilbake.  De krever også en egen palestinsk stat, de vil ha landet Israel delt. Men de snakker med to tunger, for de samme palestinerne og alle arabiske stater vil kaste alle jøder på havet. Ordbruken deres om en jøde er ikke oppbyggende til fred. På deres kart er ikke Israel å finne i dag.

Vi som er kristne må mer enn før ha blikket festet på Jesus. La oss berede oss for å møte Jesus, når han snart kommer for å hente sin brud. Da vil vi senere få oppleve den nye jord og det nye Jerusalem sammen med Jesus Kristus. Dette framtidshåpet er gitt for alle - også for jødene - såfremt vi tar imot Jesus Kristus, Messias, som vår frelser.

Tegnene i tiden tyder på at Jesus Kristus kommer snart igjen. Måtte vi være beredt til å møte Jesus Kristus, verdens Frelser, med glede!

«Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.» 1 Tess 4,17

« Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?» Sal 139:1-7.

Nå er det like mange nordmenn som svarer ja som nei på spørsmålet «Tror du på Gud?», skrev media i mars 2015.

38 prosent svarte JA/NEI til spørsmålet.  24 prosent svarte «usikker».

Hva vil Ola og Kari svare om de leser dagens drypp? Dagens drypp er skrevet av profeten og kongen David. Han hadde erfart alt dette han skriver og Guds allmakt hadde han møtt mange ganger. Han falt i stor synd en gang. Han tilegnet seg en annen manns kone og gjorde henne gravid. Mannen til konen tok han indirekte livet av. Barnet som var unnfanget døde etter fødselen. Profeten oppsøkte David og sa hva hvilken synd han hadde gjort. David innså sin synd og bad på sine knær Gud om tilgivelse. Gud så hans oppriktige anger og tilga ham. Senere ble kvinnen hans kone, da mannen falt i krig. Han fikk da en sønn med henne som ble husket av alle den dag i dag, hans navn er Salomo.

Tenk , akkurat nå mens jeg sitter og skriver ned dette «dryppet», så vet Herren det. Han vet hvilke ord jeg kommer til å skrive ned før jeg har skrevet dem.

For en allmektig Gud vi har, og så sier 38% at de tror ikke på Gud og 24% er usikker.

For den som ikke vil tro, han er der ikke bevis mulig. Han vil ikke tro uansett om Jesus stod midt foran ham. Eller ville han det da? Ja, faktisk tror jeg det.

Men en ting er sikkert, leser du ordene til David i denne salmen, så er det ikke lett å tro at David lyver. Men en dag vil komme for alle da denne teksten oppfylles:

Ved meg selv har jeg sverget, et sannhetsord er gått ut av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake: For meg skal hvert kne bøye seg, hver tunge skal sverge meg troskap. Jesaja 45,23

God helg!

«Hold opp, og kjenn at jeg er Gud! Jeg er opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden.» Sal 46,11 

Vi lever i en veldig turbulent tid. Kunnskapen blant menneskene på jorden er blitt stor, akkurat som profeten Daniel sier kap 12,4.

Det går imot en finale på jorden. En dag for oss er 1000 år i Guds øyne og 1000 år som en dag (2 Peter 3,8), så da er det ikke så rart at ikke Jesus alt er kommet tilbake. Han sier i  Lukas 13,32 : «Gå og si til den reven: Se, jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig.»

Om en «oversetter» disse ordene til Jesus etter Guds målestokk, så vil det bety at Jesus har nå snart drivet ut onde ånder og helbredet syke i snart 2000 år (2 dager). Jesus ropte ut fra Golgata kors i år ca 33 : «Det er fullbrakt!» To dager fra da skulle bli 2033 for oss. «Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.» Mark 13,32 .

Salmisten proklamerer oppskriften for seier , som også gjelder for oss i dag:

«Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor.Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Sela.En strøm - dens bekker gleder Guds by, Den Høyestes hellige bolig. Gud er midt i den, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram.Folkeslag bruste, riker ble rokket. Han lot sin røst lyde, og jorden smeltet. Herren, hærskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Sela.» Sal 46,2-8

"Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!" Jak 4,7-8

Husk at det er ingen fordømmelse for dem som tilhører Jesus Kristus. Vi er dømt ikke skyldig for alle dem som tilhører Ham og ikke bare det, vi er dømt ikke skyldig for all evighet. Derfor vil Jesus at vi skal stole på ham og ikke være redde, for Han er vår styrke, vår lovsang og din og min frelse. Kan vi få noen bedre evighetstilbud?

Men dette tilbudet er avhengig av, at vi ikke lever i kjødet, men at vi er i Ånden, sant Guds Ånd bor i oss.  Skulle noen ikke ha Kristi Ånd, da hører de ikke Kristus til, sier Paulus i Romerbrevet 8, vers 9.

Jeg tror Jesus kommer meget snart for å hente sin brud. Tegn i vår tid viser dette klart , og basunen skal lyde, og overengelens røst skal høres og Jesus kommer ned i lufthimmelen for å hente sin dyrt kjøpte brud.

Hvordan er det med oss? Lever vi i Den Hellige Ånds «åpenbarelse» slik at vi kan høre signalene fra Den Hellige Ånd, der hans røst lyder : «Gjør dere rede, Jesus kommer snart?»  Våre blikk vendes i ånden imot det himmelske Jerusalem, det er det som er vårt hjemland, og dit skal vi. Inntil den dagen kommer , så la oss vinne så mange mennesker som mulig for Jesus. 

«Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Matt 24,44

«Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik - og om spotten fra dem som sier de er jøder, men ikke er det, men er Satans synagoge.» Åp 2,9

Her er det to typer jøder som nevnes; de som er virkelige jøder, og de som bare kaller seg det i navnet, og ikke er det i gavnet.

En jøde er en som er lydig mot Gud, og rettferdig innenfor Guds lover, spesielt Moselovene (fra Mosebøkene i Det Gamle Testamente). De som tilhører Satans Synagoge har satt Talmud foran Torahen. Torahen (det gamle testamente) er ikke deres åndelige basis. Satans Synagoge følger en Babylonsk mysteriereligion, som i sin form er satanisk og svært fiendtlig mot alle andre enn de som tilhører Satans Synagoge, spesielt nedlatende og fiendtlig mot kristne. Deres hersker, som er Anti-Krist, vil komme til å sitte på sin trone i Jerusalem. Han som vil skjenke dem verdensherredømme.  Han blir den politiske hærfører som Kristus aldri ville være for dem. De mener at de er utvalgt og bedre. Det eneste de er utvalgt til er å vise oss er hvordan Guds barn overhodet ikke skal opptre, og hvordan Satans barn opptrer, slik at vi kan velge på fritt grunnlag, bevisst, om vi skal være med dem eller mot dem. Jesus sier til menigheten i Efesus at de har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og at den har funnet at de er løgnere.

Guds menighet i dag står overfor en ny utfordring , nemlig å prøve dem som sier de er flyktninger og ikke er det. Jeg avslutter dryppet med noen som lurte Josva og hans folk i sin tid:

«De kom til Josva i leiren ved Gilgal og sa til ham og Israels menn: Vi kommer fra et land langt borte, gjør nå en pakt med oss! Men Israels menn sa til hevittene: Kanskje bor dere her midt iblant oss, hvordan kan vi da gjøre noen pakt med dere? Da sa de til Josva: Vi er dine tjenere! Og Josva sa til dem: Hvem er dere, og hvor kommer dere fra? De svarte: Dine tjenere kommer fra et land langt, langt borte. Vi kommer for Herrens, din Guds navns skyld, for vi har hørt ryktet om ham og alt det han har gjort i Egypt, Her ser dere brødet vårt. Det var varmt da vi tok det med oss hjemmefra den dagen vi dro av sted til dere, men se hvor tørt og smuldret det er! Og her ser dere vinsekkene våre. De var nye da vi fylte dem, men nå er de sprukne. Og her ser dere klærne og skoene våre, de er blitt utslitt på denne lange, lange reisen. Da tok mennene og smakte på nisten deres. Men Herren spurte de ikke til råds. Josva tilsa dem så fred og gjorde pakt med dem om at de skulle få leve, og menighetens høvdinger avla ed på dette. Men tre dager etter at de hadde sluttet pakt med dem, fikk de høre at de var naboene deres og bodde midt iblant dem.» Josva 9,6-9,12-16

"Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt. Fyrsten krever, og dommeren er villig mot betaling, og stormannen sier hva han ønsker, og slik vrir de det til. Den beste av dem er som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk. Dine vekteres dag kommer, da du blir hjemsøkt. Da blir de rådville." Mika 7:3-4

Om 22 dager er Stortingsvalget 2017 i gang. Dette valget er mer enn et stortingsvalg, det er vår avgjørelse om framtiden vår. Om vi ser oss tilbake til 1945, da ble landet og folket fritt for Hitlers rike. Folket var i seiers rus i flere dager, ja, uker etter 8. mai 1945. Det var lenge uvisst hva tyskerne i resten av Norge ville gjøre i sluttfasen, men det endte med at de overga seg natten mellom 8. og 9. mai 1945. Norge var nå et fritt land igjen og alle de som hadde flyktet fra landet under krigen, kom nå tilbake , de som ikke hadde mistet livet.

72 år er passert siden freden kom. Vårt land har ikke hatt krig på hjemlig grunn, men som Nato-medlem har vi stillet våre folk til disposisjon for deltakelse i krig i utlandet. I dette valgåret er vi opptatt med flyktninger som har økt i vårt land også. Som en kristen nasjon har vi alltid vært åpne for å hjelpe nødlidende, det være som u-hjelp eller å motta flyktninger fra krigsherjede land. Vår tro er tuftet på Bibelens lære, selv om vårt land har fått en økning i den humanistiske tanken, men de fleste flyktninger har sin tro tuftet på Koranen. 

I disse dager opplever Europa en voldelig utvikling innen «flyktninger» som dreper uskyldige mennesker med å påberope seg Korans tro og lære. Som kristne regnes vi av dem som vantroende mennesker og de kan drepes etter Koranens bok. Dette har skapt en frykt i folket i Europa og det slår ut i det praktiske liv. Derfor er dette stortingsvalget et avgjørende valg; for hvordan vil de politiske partiene takle dagens flyktningspolitikk. Kan vi ikke lenger gå fredelig rundt på gater og streder uten å bli antastet ?

Dagens drypp peker på en sannhet, nemlig at «Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt.»

«Så kommer de til deg i store skarer. De setter seg foran deg som mitt folk og hører dine ord, men de lever ikke etter dem. Med sin munn taler de mye om kjærlighet. Men deres hjerte har lyst til urettferdig vinning.»  Esek 33,31

«La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Joh 14,1-3.

Jeg husker en opplevelse en kvinne i Sør-Amerika skrev om på internett . Hun ble som Paulus opprykket til himmelen og møtte Jesus, der bl.a. Jesus sa at  «Mitt folk har sviktet sin oppgave.» Hun fortalte videre:

«Vi så himmelske herskapsboliger og tusenvis av engler som bygde på dem. Noen av englene bygde veldig fort, andre bygde veldig sent, og andre igjen bygde ikke i det hele tatt.» Hun spurte Herren om hvorfor noen engler bygger raskt, mens andre bygger tregere, og at noen har sluttet helt å bygge? Herren forklarte da at det er på samme måte som hans folk jobber på jorden. Englene jobber i samme farten som hans barn gjør det på jorden. Herren sa videre, at hans folk sprer ikke ut evangeliet lenger, de faster ikke lenger, de går ikke ut på gatene og deler ut traktater og forkynner sannheten lenger. Herrens folk skammer seg. Hun ble bedt om å si til hans folk at de må komme tilbake til de gamle stiene. Englene hun så som ikke gjorde noen ting, tilhører de menneskene som har forlatt Herrens stier. «Si til Mitt folk at de må komme tilbake til de gamle stier» (Jer 6,16) og da Han sa dette begynte Jesus å gråte…

«– Gå og fortell Mitt folk at de må søke Meg, for Jeg vil gå, – Jeg vil gå, – Jeg vil gå, – til et folk som søker Meg i ånd og sannhet, – til et folk som er klare, – til et hellig folk.» Og gråtende sa Han; «Jeg kommer, Jeg kommer!»

Da forsto hun hvorfor Jesus gråt, fordi Han kommer tilbake, men ikke for å hente de halv-hjerta. Han vil bare komme tilbake for det folket som søker Han i ånd og sannhet.

«Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvorofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke.» Matt 23,37

God helg!

«Igjen talte han til dem: Jeg går bort, og dere skal lete etter meg. Og dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Judeerne sa da: Han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier: Dit jeg går, kan dere ikke komme? Han sa til dem: Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at JEG ER den jeg er, skal dere dø i deres synder.» Joh 8,21-24

Jeg tror denne samtalen mellom Jesus og judeerne gjenspeiler livets utgang for menneskene her på jord. Jesus visste at tiden for hans oppdrag på denne jord nærmet seg slutten. Derfor sa han til judeerne at snart gikk han bort fra dem, og da ville de lete etter ham. Men dit han gikk bort til kunne ikke judeerne komme. De sa da : Han vil vel ikke ta sitt eget liv?5

- Leste forleden om et ektepar på 91 år som hadde planlagt med hverandre, at om den dagen kom atikke lenger kunne ta vare på hverandre, så ville de forlate verden sammen. Åssen kunne det gå til? Jo, de søkte om aktiv dødshjelp i sitt land, som tillot eutanasi, som betegner en handling der legen forkorter en pasients liv. Oftest gjøres det ved hjelp av en sprøyte med medikamenter.

Mannen fikk hjerneslag for fire år siden. Siden da hadde han blitt tatt vare på av kona. Allerede den gang hadde paret begynt å tenke på aktiv dødshjelp. Da mannen fikk diagnosen dødelig demens, begynte paret, i samråd med familien, prosessen med å søke om aktiv dødshjelp, slik at paret kunne dø sammen.

- Det ble klart at de ikke kunne vente for lenge. Legen konkluderte med at mor var mentalt frisk, men hvis far døde kunne hun bli så desorientert at hun måtte på sykehjem, noe hun absolutt ikke ønsket. Å dø sammen var deres dypeste ønske. - Omgitt av sine nærmeste, kysset ekteparet hverandre farvel i deres hjem den 4. juli. Deretter døde de.

Hvor kom så ekteparets sjel og ånd etter denne handlingen. Jesu ord til judeerne var at dersom de ikke trodde at«JEG ER den jeg er, skal dere dø i deres synder.» Judas Iskariot, som forrådte Jesus, tok sitt eget liv etter Jesu død på korset. Om han står det i Apgj 1,25 at Judas forlot sin tjeneste og apostelgjerning «for å gå til sitt eget sted.»

Jesus sier : «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Joh 14,6 

«For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som er til behag for Herren! Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!» Ef 5,9-11.

Det er et uttrykk vi bruker : «Nei, det der- an-ne, det får jeg langt oppi halsen!»

Bakgrunnen for uttalelsen kan komme om en hører eller ser en person som viser to sider av seg. Den ene siden er da personen er i den« lyse modusen», da er han/hun smilende og blid . Vil gjerne ha en posisjon i de finere rekker av personer og strekker seg langt for å oppnå en anerkjennelse i «den klubben». Utenforstående beundrer vedkommende inntil de også får han/hun langt oppi halsen. Hvordan går det til?

Jo, det er når hverdagen kommer og oppgavene er mer av jordisk karakter enn oppgavene i « klubben». Da er det en oppdager at personen viser en annen side enn i «klubben», da er det «business» reglene som kommer til anvendelse. Her er det ikke lenger den «lyse modusen» som kommer fram, men heller den «ufruktbare mørklagte» siden.  Ordet som da brukes er «fasadebelysning». 

Dagens drypp tar opp nettopp denne siden av vår oppførsel blant menneskene. Paulus oppfordrer oss til å prøve hva som er til behag for Herren! Han advarer oss til å ikke ta del i mørkets ufruktbare gjerninger, men heller refse dem. Menneskene må forvente å møte oss troende som oppriktige ærlige mennesker, ikke mennesker som er lik «verden» i sin oppførsel, uberegnelige i all sin ferd.

«Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv» Jak 1,22

«Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.» Åp 2,4

Når Herren kaller oss inn til stillhet for Ham, er det alltid lett å si at en er opptatt akkurat nå. For du får aldri tid for Jesus om du ikke tar deg tid.

En mann, vi kaller han Sigurd, ble en dag i sommer  grepet av Jesus i sitt indre tankeliv. Han ble en kristen for mange år siden, men det aldri det ordentlige kristenlivet, kjødet i han fikk viljen mest. Han var med andre ord religiøs i sine gjerninger for Gud. Årene hadde gått, ble gift med en troende god kvinne, fikk barn og alt var vellykket for ham «utenpå».

- Men en dag i mai ble han i dialog med Jesus, han måtte bare sette seg ned på badet. For hans indre trosøyet så han plutselig hva Jesus hadde gjort for ham på korset, han hadde sonet hans synd, og gjort han syndfri, kun ved Guds nåde. Han visste dette før, at det var nåde som ga ham rett til å bli et Guds barn. Men det hadde alltid «fulgt»med i tankene hans, at han alltid måtte gjøre noe for å beholde denne nåden.

- Som et lyn fra klar himmel kom en syndsbekjennesle over ham og han måtte bekjenne sine synder overfor Jesus. Da gikk dette med Guds nåde opp for ham og han ser alt som Jesus har gjort for ham. Da han hadde grått over 1 time i Jesu nærhet, hørte han Jesu røst i sitt indre.

-« Er du nå villig til å lide for meg?»

Lide, lide for deg? Han ble litt overrasket med det samme, men etter en kort tenkepause, så utbrøt han : «Ja, Jesus, jeg er villig til å lide for deg!»

Da kom en slik glede gjennom ham fra Jesus, at han kunne nesten fly.

- Sigurds første kjærlighet til Jesus var blitt fornyet og gjenopptatt etter over 20 års dvale. Nå er livet Jesus og hans nåde i hverdagen. Kona merket at hun hadde fått en ny mann og barna likeens. Nå brenner Sigurd for å gi det glade budskapet om Jesus til sine medsøsken i Herren og de ufrelste .

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri,..» Luk 4,18

"Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt det de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. Slik har de gjort helt fra den dag da jeg førte dem opp fra Egypt og til den dag i dag. De forlot meg og tjente andre guder. Og nå gjør de slik mot deg også. Men lyd nå deres ord! Du må bare vitne alvorlig for dem og varsle dem om hvordan han vil bære seg at, den kongen som kommer til å råde over dem." 1 Sam 8,7-9

Gud skapte menneskene til å råde på jorden. Adam og Eva hadde et fortrolig forhold til Gud, de møtte ham hver kveld og de snakket sammen. De to visste at det var Gud som hadde skapt dem til mann og kvinne. Men så kom dagen hvor Satan drev sin valgkamp i Guds hage, og han greidde å overtale dem til å lyde hans ord.

Dette valget ble et valg som tok avstand fra Guds ord til dem. Det førte til et skille. De fikk ikke lenger gå i Guds hage, men ble drevet ut fra den pga ulydigheten mot Gud.

Senere økte menneskene på jorden, de valgte aldri å tro på en Gud, men syndet mot ham daglig, unntatt Noah. Han ble funnet rettferdig for Gud og han med sine, til sammen 8 sjeler ble reddet for død og undergang på jorden, syndefloden tok de andre. Utfra Noahs slekt vokste det opp nye slekter og utfra en av disse tok Gud ut Abraham, som slektsfar til hans hus på jorden. Moses ble senere en leder for Guds pakt med Israel folket. Israel ble hans menighet på jorden og Gud sa til dem hvorledes lederen skulle styre folk og landet.

Men så kom dagen da Guds folk så rundt seg og skuet hedningenes demokrati. Hedningene hadde en konge til å styre over seg, og det smittet over på Guds folk.

De ville også ha en konge over seg, ikke en Gud som styrte dem. Derfor sier Herren i dagens drypp til Samuel,  «det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem». Folket valgte en jordisk konge til styre over seg og siden har jordens mennesker vært delt i to flokker. De som tjener Herren og de som tjener verdens gud. Valget for oss mennesker er å tjene den vi tror på.  Jesus er Gudsvalget og Satan er verdensvalget.

11.september 2017 skal vi voksne kvinner og menn i vårt land bestemme hvem som skal styre over oss. 24 partier stiller seg opp som kandidater til styre oss og vårt land de kommende 4 årene. Hvem vil du gi din stemme til? En stemme til partier som river ned vår Guds tro, er en stemme til landets fall.

«Om dere nå bare vil frykte Herren og tjene ham og lyde ham og ikke være gjenstridige mot Herrens ord, men følge Herren deres Gud, både dere og kongen som råder over dere!» 1 Sam 12,14

«For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.» 1 Kor 2,2

Vi sier ofte at vi lever i de siste dager, nådehusholdningens dager. De startet da Jesus døde for oss mennesker på Golgata, da var det fullbrakt i år ca 33 e.Kr., nå lever vi i anno 2017. Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth, uttalte følgende profeti om endetiden: 
”I de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete”.

* Religion uten Den Hellige Ånd-  kjennetegnes best at vi vet best selv hva som skal til for å få alt til å fungere i menighetslivet- Den Hellige Ånd tas ikke med på råd.

* Kristendom uten Kristus – det grunnleggende som kristendommen skal kjennes på er Jesu død på Golgata – Golgataverket – blodet som ble utøst av Jesus for vår  

  skyld. Dette er utelatt mer og mer i forkynnelsen.

* Tilgivelse uten bekjennelse - er du født på ny og kjenner Jesus etter ånden, ikke etter kjødet, da må en be om tilgivelse om vi synder , vi må bekjenne våre feiltrinn. Vi 

   kan ikke synde på nåden.
* Frelse uten bekjennelse -  det er vanlig å si i dag at man er kristen og har en tro, men den innbefatter ikke Jesus Kristus. Man vil ikke være så åndelig å vedkjenne 

  seg Jesu-navnet og bekjenne det for andre, nei, troen har en for seg selv.  Men hva sier Bibelen i Rom.10,10? Jo, at man kan ikke bli frelst uten å bekjenne navnet

  Jesus.
* Politikk uten Gud – vår nasjon setter humanismen i fokus for norsk politikk . Gud settes utenfor , men der materialismen eller andre religioner får overtaket. Det blir

  mest synlig gjennom tankegangen som styrer lovgivningen vår.
* Himmel uten  Helvete – er sant i kristne menigheter i dag . Helvete benektes hårdnakket, også blant bekjennende kristne.  Istedenfor å behandle dette emnet slik

  Bibelen gjør, kutter man det bort  helvete , fordi det vekker forargelse og irritasjon. I slike anledninger ser en bakover til professor Hallesbys tale , hvor han bl.a. sa

  følgende på NRK radio i 1953 :

«Hvordan kan du som er uomvendt, legge deg rolig til å sove om kvelden, du som ikke vet om du våkner i din seng eller i helvete?»

«Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme ihelvete!» Matt 10,28

Ha en god og tankevekkende helg!

«Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall. - Se, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud.» Jer 3,22

Nylig leste jeg om en kvinne som ble utsatt for overgrep da hun var 18 år og var dypt kristen ungdom da livet hennes ble forandret på en natt for alltid. Hun var ute på byen med en gruppe venner da hun ble dopet ned og voldtatt av en gruppe menn. Overgrepet skulle senere lede henne til en 12 år lang karriere i sexindustrien. I dag livnærer hun seg som foredragsholder, og har tatt flysertifikat, men livet med Jesus er enda ikke gjenopptatt, men som det lyder i mottoet til Evangeliesenteret : «Ennå er det håp»!

Å være en kristen er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser, jfr. Heb 11,1. Vi opplever så mange demoraliserende hendelser i våre omgivelser, der media er den største produsenten. En evangelist som driver hjelpearbeid i Nepal kunne nylig fortelle om tre unge kvinnelige menighetsplantere som ble mishandlet hardt , da de var på vei for å starte et arbeide i en av byene. To av pastorene deres er fengslet for å spre evangeliet.

Det var den samme gruppe som skulle skyte evangelisten for et halvt år siden, som nå mishandlet de tre kvinnelige menighetsplantere. Gruppen driver et brennende hat imot de kristne, men evangelistens hjelpearbeid i Nepal tar hånd om foreldreløse barn og gir de prostitusjonsofrene en trygg plass å være.

Nylig kom en ung mor ca 15 år, som for noen måneder siden satt på en bro i Nepal og skulle hoppe ut med babyen sin. Ingen ville vite av henne. Mannen hennes tok henne med da hun var 13 år gammel med til India og solgte henne flere ganger om dagen. Hun lyktes i å rømme, men i hennes hjemby visste de at hun prostituerte seg. Hennes foreldre ville heller ikke ha noe med henne å gjøre, men heldigvis tok hun ikke livet sitt, men fikk komme til evangelistens senter og fikk oppleve Kristi kjærlighet og i dag vil hun leve.

«Og jeg er fullt viss på dette at hansombegynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil 1,6

"En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider." Sal 23,1-6

En søster i Herren drømte om at et fly styrtet ned og da kom hennes kjødelige søster så for henne. Søsteren har ligget til sengs i over 6 år med alzheimers sykdom. Hun er nå så «utenfor» dette jordiske livet, at hun ligger med øynene igjen hele tiden og tar ikke mat til seg lenger.

Søsteren som drømte om flystyrten, bestemte seg for å besøke henne . Men hva skulle hun gjøre for å få vissheten om at hun hadde Jesus i sitt hjerte om hun skulle forlate dette jordelivet? Da fikk hun salme 23 og reiste så inn til henne på sykehjemmet.

Hun strøk sin søster over hodet og da åpnet hun sine øyner og så på henne, og siden  siterte hun salmen og etterpå sang hun sangen : «I Herrens hender, i Herrens hender, der får vi hvile, der er vi trygg. Det kanskje stormer rundt omkring oss, men i Herrens hender der er vi trygg.»

- Da ser hun at det kommer tåre fra hennes øye, som da var lukket igjen og da hun fikk vissheten i sin ånd , om at søsteren hadde Jesus i sitt hjerte. Hun var trygg i Herrens hender om hun nå fikk reise hjem til Ham i himmelen.

Full av glede og takknemlighet til sin Far i himmelen kunne hun dra fra sykehjemmet, for nå visste hun at hennes søster var i Herrens hender.

«Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.» Jes 12,2

"Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg." Gal 2,20

I uken som gikk møtte vi en kristen mann som vi kjente og som vi visste hadde  det tøft i sitt hverdagsliv.  Han gikk bort til min medfølger og fortalte ham da om en oppglødende opplevelse han hadde hatt nylig.

Mannen var så deprimert at han visste ikke ut eller inn av seg, hva skulle han gjøre? 

Plutselig, utav intet ser han en voksfigur foran seg . Denne voksfiguren måtte være Jesus Kristus,  og så skjedde det at voksen flasset av litt og litt av figuren. Snart var alt voksen flasset av og der stod Jesus Kristus

og smilte til ham.

- Nei, nå tenkte mannen, jeg gir opp meg selv, jeg orker ikke lenger dette livet.

-Da sa Jesus, som stod helt levende foran mannen: « Takk for at du endelig ga opp, slik at jeg kan få komme til i livet ditt!»

Fra det øyeblikket skjedde det noe forvandlende med hans liv, alt ble så lett og han gledet seg virkelig i Herren. Nå var alt det negative i hans tankeliv borte, han var virkelig blitt «en ny mann» i Kristus.

Nå ville han bruke livet sitt i Herrens tjeneste framover.

Dette vitnesbyrdet glødet opp oss to også. Jesus lever, han er ikke en voksfigur, men han lever.  Vi har så lett for å ha Jesus som en «voksfigur» , en som ikke lever blant oss, men som vi leser om i Bibelen. La oss få bort alle tankebygninger som har så lett for å bygge seg opp i oss, da livets gjøremål og opplevelser kommer imot oss.

"For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus." 2 Kor 10,4-5.

"Ja, du lar min lampe skinne! Herren min Gud lyser opp mitt mørke. For ved deg stormer jeg løs på fiendeskarer, ved min Gud springer jeg over murer. Gud - hans vei er fullkommen. Herrens ord er rent. Han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham. For hvem er Gud uten Herren? Og hvem er en klippe, uten vår Gud? Den Gud som omspenner meg med styrke og gjør min ferd ulastelig. Han gir meg føtter som hindene og setter meg på mine høyder." Sal 18,29-34.

Ja, så er vi tilbake etter en «feriepause» på lufta. Jeg starter med en hilsen fra en ungdom :

«I Jesu styrke.

I går leste jeg salme 18. Da jeg kom til vers 29-34 viste Jesus meg et bilde av hvordan det ser ut når han omspenner oss med sin styrke , det våre øyne ikke ser.

Jeg så meg selv oppreist på en klippe og iført en krigers klær/rustning. Bak meg var himmelrommet fylt av engler. Uendelig mange engler utrustet og klare til kamp. Foran meg var det mørkt og dalen krydde av vanskapte avskyelige skapninger. Skapningene viste en tydelig frykt, og jeg undret på om det var meg som skremte dem. Da vistes enda en ting for mine øyne. Jesus selv sto høyreist, sterk og krigersk bak meg. Han og hans himmelske hær fulgte meg og sloss for meg.

Deretter så jeg meg selv i en hverdagssituasjon der jeg gikk på skolen. Og jeg visste at det er DEN styrken jeg går i, når jeg går i hans styrke.»

«Da eselet så Herrens engel, la det seg ned under Bileam. Da ble Bileams vrede opptent, og han slo eselet med kjeppen sin. Men Herren åpnet munnen på eselet, og det sa til Bileam: Hva har jeg gjort deg, siden du nå har slått meg tre ganger?» 4 Mosebok 22,27-28.

Israels barn var på vei imot sitt lovede land, som Gud hadde lovet Abraham. De hadde nå slått leir på Moabs ødemarker. Balak som var konge i Moab sendte da bud til Bileam, i Petor, som ligger ved den store elven, i det landet hvor han bodde blant folket sitt. Balak`s utsendinger  skulle be ham om å komme til Moab og de skulle si til ham:

"Se, her er kommet et folk fra Egypt. Det fyller hele landet, og har slått leir rett imot meg. Så kom nå og forbann dette folket for meg. Det er for mektig for meg! Kanskje jeg da kunne slå det og drive det ut av landet. For jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet."

Da de kom til Bileam, la de fram Balaks ord til ham. Bileam bad dem bli hos ham den natten, så ville han gi dem det svaret som Herren talte til ham. Utsendingene ble natten over hos Bileam.

Gud kom til Bileam og sa: "Hva er det for folk som er hos deg?" Bileam svarte Gud at det var Balak, Sippors sønn, kongen i Moab, som hadde sendt bud til ham . De ville at Bileam skulle komme og forbanne Israels barn for ham. Kanskje Balak ville da være i stand til å kjempe mot dette folket og drive det ut.  Men  Gud sa til Bileam: "Du skal ikke gå med dem. Du skal ikke forbanne folket, for det er velsignet."

Om morgenen sa Bileam til utsendingene at de kunne bare dra hjem igjen, for Herren tillot ham ikke å gå med dem. Da sendte Balak andre høvdinger, flere og gjevere enn de første med samme ærend.  Bileam gjentok sitt første svar også til dem. Om natten kom Gud til Bileam og sa at dersom disse mennene var kommet for å hente ham, så skulle han gjøre seg ferdig og dra med dem! Men han skulle ikke gjøre annet enn det Gud sa til ham.  Men om morgenen sto Bileam opp og salte sin eselhoppe og dro med Moabs høvdinger uten å  spørre Gud .  Men da ble  Guds vrede ble opptent fordi han reiste og en Herrens engel stilte seg på veien for å stå ham imot da han kom ridende på eselet sitt og hadde sine to tjenere med seg.

Eselet så Herrens engel, som sto på veien med et løftet sverd i sin hånd, derfor vek den av veien og ut på marken. Men da slo Bileam  eselet for å få det inn på veien igjen. Siden stilte Herrens engel seg på en smal vei mellom vingårdene, hvor det var steingjerde på begge sider og da eselet så Herrens engel, trykte det seg inn til muren og klemte Bileams fot mot muren. Da slo han det igjen. Så gikk Herrens engel lenger fram og stilte seg på et trangt sted, hvor det ikke var mulig å bøye av, verken til høyre eller til venstre.

Så kommer Dagens drypp inn.

Hva sier denne fortellingen oss som lever i dag?  Jo, at Herren har velsignet landet Israel og hans folk og den Herren har velsignet er velsignet. Da nytter det lite å boikotte Israel og dets varer.

Balaks ord til Beliam gjelder også i dag , nemlig : "For jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet." Hvor mange esler skal våre politikere ha før de for øynene opp for Guds ord?

"Men han svarte og sa: Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope! " Luk 19,40

«Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode. » 1 Kor 11,3.

Hvem er sjefen? Mange ganger kan en møte på mennesker som stiller det spørsmålet? Hvorfor er det så viktig å få snakke med sjefen?

Jo, en som er sjef for en bedrift, kommune eller et land, de har mer og mindre rådighet over de dem er sjef over. Sjefen blir også stillet til ansvar for sitt sjefsområde og det kan koste ham «tittelen» om vedkommende tabber seg ut.

I den troendes verden, i den åndelige siden av våre liv møter også på «sjefer».

Dagens drypp forteller oss at Kristus er mannens hode. Mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.

Vi i Vesten snakker om likestilling mellom kjønn, og da er hunnkjønn mange ganger sjefen over mannkjønn. I dyrenes verden er det ikke slik, der er hannen sjefen over hunnen enda.  Hva er det som gjør menneskene «sjefete»?  Jesus tok et oppgjør med sine disipler i dette å være størst, sjef. En gang de kom til Kapernaum, og var kommet seg i hus, spurte Jesus dem:

«Hva var det dere snakket sammen om på veien? Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: Om noen vil være den første, han skal være den siste av alle, og alles tjener. » Mar 9,33-35.

Utfra slike betingelser er det vel få som vil stille opp som "sjef", for ingen vil være alles tjener. Men som en kristen er vi satt til å tjene hverandre , det være seg mann eller kvinne, her er det Jesus som bestemmer etter Guds vilje.

«Og likevel: I Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen. For likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen. Men alt er av Gud. »1 Kor 11, 11-12.

«Da sa hun: Du ser din svigerinne er vendt tilbake til folket sitt og til sin gud. Vend nå du òg tilbake og følg din svigerinne! Men Rut sa: Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake! For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og senere om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg.» Rut 1,15-17.

 

Noomi historie begynner med at hun dro ut fra Israel med mann og to sønner pga hungersnød. Tiden gikk og mannen hennes og sønnene som ble gift der med to hedenske kvinner døde. Da  hadde Noomi hørt at Herren hadde gitt "brød" igjen i Israel og da dro Noomi med sine to svigerdøtre hjemover igjen.

I dag lengter Guds folk etter Guds nærvær, dvs en hunger etter det sanne Guds brød. Rut og Orpa gikk sammen hjemover med Naomi, navnet Naomi betyr "Nåde"        .  De to svigerdøtrene gikk over fra å leve for verden, til å leve  ved Guds nåde. Nyheten om at Herren hadde besøkt sitt folk igjen med frelse, helbredelse, utfrielse og gjenopprettelse, hadde nådd Naomis ører, nå var der brød nok i landet.

Snart vil også vi her i vårt land oppleve det samme, sa en predikant forleden, tusener vil begi seg «på vei hjem», tilbake til fylden i Jesus Kristus. Bort fra det overfladiske, fra kompromissene, det halvhjertede og tomheten i et lettvint evangelium om bare framgang.  Men det triste er at mange som er begynt på "tilbake-veien" og planlegger å vende tilbake til livet med Gud, de stanser ved grensen mellom «Moab og Juda», slik som Orpa gjorde og returnerte til sitt folk.

De kommer seg ikke fullstendig løs fra livet de lever i, de er ikke villige til å betale prisen for å følge Jesus.

 

"Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus!  2Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre." 2 Tim 1, 1-2.

"Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. På den dagen skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal. Og landet skal sørge, hver slekt for seg: Davids hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Natans hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Levis hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, sjime’ittenes slekt for seg og deres kvinner for seg, likeså de andre slektene, hver slekt for seg og deres kvinner for seg." Sak 12, 10-14.

Dagens drypp omhandler framtiden for Israel. Profeten skildrer den tiden da jødene vil få oppleve å se opp til Jesus som Messias, han som de har gjennomstunget. Arrene etter sårene på Jesu kropp er synlige mange tusen år etter hans død på Golgata kors.

Skulle du være blant dem som lurer på om jødene er regnet med som Guds eiendomsfolk, så vil de som da lever ved oppfyllelsen av dagens drypp rope ut :
Sannelig, det var sant alt det de sa om jødene. Nå har de bøyet kne for sin Messias og frelser og sorgen er stor i Jerusalem for Gud utgyter nådens og bønnens Ånd over Davids hus og over Jerusalems innbyggere.
- Vi legger merke til en ting som ikke andre verdens land gjør som kristne lenger - menn og kvinner tilber Messias Guds sønn hver for seg .
"Davids hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg,.."

I dag praktiseres dette skille ved Klagemuren i Jerusalem. Menn ber for seg og kvinner for seg. Et "stakittgjerde" skiller kjønnene fra hverandre. Noe å tenke på i vårt "kjønnsløse samfunn" her hjemme på berget. Men legg merke til Paulus sine ord Kol 3,11 for dem som er frelst og lever sine liv i Jesus:

"Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri - Kristus er alt og i alle."

"og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. " 2 Krøk 7,14.

"NORGE! Min hånd hviler tungt over deg, for Jeg hører skriket fra alle aborterte babyer som ikke fikk lov til å leve. Deres blod roper til Meg og når Mitt hjerte. Min vrede er kommet over dette land pga alt uskyldig blod som er utøst her. Jeg hadde en plan for Norge. Jeg reiste dere opp etter krigen, jeg ga dere velstand og ære. Dere svarte med å drepe Mine barn i mors liv. Jeg ga dere vakre hus og hjem, og dere svarte med å stenge barna ute fra hjemmene. Jeg ga dere penger og rikdom, og dere svarte med å dyrke mammon i stedet for den levende Gud.
Og nå, Norge, er du på under dommen, synden har nådd sitt mål. Øksen ligger allerede ved roten, hvert tre som ikke bærer frukt vil Jeg hugge ned. Jeg vil fare hardt fram med dere, men enda er det nåde. Jeg har et håp at mine barn omvender seg fra sin likegyldighet, at mine barn skal slutte å støtte de som setter abortmotstandere i fengsel. Avisen skal slutte å skrive negativt om dem. Mine barn og deres tårer av abort er blitt til en strøm som når sine mål, som blodet fra alle de drepte fostre, vil Jeg være barmhjertig og vise nåde. Så vend om nå. Tid for omvendelse er kort, hvis ikke så vil Jeg utslette deg som nasjon."(Profeti fra Skjergårdsheim.)

"La to eller tre profeter tale, og de andre skal prøve det." 1 Kor 14,29.

God helg!

"For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den." Rom 13,3

I vårt samfunn har vi forskjellige instanser som styrer over angitte områder. Stortinget gir lover og regjeringen setter dem i kraft. Rettsvesenet er de som dømmer og det daglige oppsyn med både folk og fe er politiets oppgave. Vi lever med andre ord ikke i et lovløst samfunn, vi kaller vår styringsform for demokrati, som er folkestyrt ved valg av stortingsfolk, fylkestingsfolk og kommune/bystyrefolk.

Vegvesenet er en instans som påser at vi har framkommelige veier. Nylig har vi hatt noen som graver ned kabler til bruk i kommunikasjonens verden, og da må de grave opp asfalten i veien og så blir det en dump . En aldri så liten irritasjon for oss som daglig må kjøre over disse dumpene. I starten var det ikke noe å irritere seg over for da hadde de lagt rikelig med grus over "dumpen" og dagikk det greitt. Men når det går uker og ingen ny asfalt kommer i dumpene, da blir en litt fortvilet .

Så da tenkte jeg ganske enkelt, det er vel ikke noe arbeid for meg å ta en spade og rive med seg og fylle opp "dumpen" som irriterer mest hver dag. Som tenkt så gjort, litt må en kunne gjøre uten å bry veifolkene. Jeg fant nok grus ved siden av veien til å fylle opp "dumpen". Litt svette gikk med i arbeidet, men nå kunne vi kjøre uten irritasjon. Jeg syntes det var en god løsning på manges irritasjon av denne "dumpen", og skulle akkurat til å forlate området med spade og rive, da det kommer en bil opp ved siden av meg og stopper. Inni sitter to menn og sideruten på bilen går ned:

"Hvorfor fyller du grus i dumpen"? "Jo, det er jo både irriterende og ødleggende for bilene, som må kjøre i denne dumpen."
Ja, nå har vi tidligere i dag gjort klart til asfaltering i morgen kl.07.00,så da synes ikke vi om det du nå har gjort."
"Beklager, så mye. Dette er kommunikasjonsvikt. Hadde dere informert om at asfalt ville bli lagt 25.8. kl.07.00, så hadde ikke jeg gjort dette heller."
De så den, men jobben min var ødeleggende for leggingen av asfalt i morgen. "At og fram er like langt!"sa jeg til dem og tok spade og rive fram igjen og returnerte
grusen der den kom fra. Konklusjonen min på det hele ble : Bry deg ikke om dine omgivelser, men klag til rette instans om du ikke er fornøyd med noe.
Dagens drypp ble levende for meg , jeg trodde jeg gjorde en god jobb, men det ble det motsatte. Jeg ble fanget av 1 Peter 4,15b :
"eller som en som blander seg i andres saker."

"La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk." Gal 6,10

"Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen." 1 Pet 4,11

Vi lever i en tid hvor Guds ord tales og tolkes som folket vil ha det. Romerbrevets ord i kap. 1,vers 26-27 : "Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse."

"Det er med beklagelse vi nå konstaterer at Den norske kirkes formelle ledelse har forlatt Guds ord som grunnlag for både lære og liv. I stedet har den bøyd av for folkeviljen i denne sak. Vi håpet i det lengste at i alle fall mindretallet blant biskopene ville føre kampen for Sannheten videre, men må bare konstatere at også de bøyde av for flertallet. Og nå har de et betydelig besvær med å forklare hvorfor de stemte som de gjorde. 
At enigheten og den påberopte «enheten» ble å veie tyngre enn sannheten, er ikke bare meget skuffende, men er også farget av falskhet og ettergivenhet når det kreves rettskaffenhet og styrke. Skal Den Norske kirke heretter velsigne det som Bibelen forbanner og kaller for urenhet, vanære, løgn, skammelige lidenskaper, usømmelighet, utukt, skjenselsverk, naturstridig, villfarelse mm (se Rom 1, 24-28) under dekke av det de kaller kjærligheten?" (Klipp fra Den luthersk-læstadianske menighet,publisert i avisen Framtid i Nord 09.08 2016)  

"Hør på meg!" sier Herren i Jesaja 55. Det er lurt å lytte til Guds ord, slik at vi øves i å tenke dem. For hans tanker er ofte annerledes enn våre, og i helt annerledes enn verdens tankegang.
- Den kristne tro er en lære som fører mennesket til Kristus. Rom. 6,17b sier:
«...lydige mot den læreform dere er overgitt til.» Det er altså en bestemt lære vi skal gi akt på, «Kristi lære» (2.Joh.9). Kristus er Guds Ord.

Vi kristne kan ikke stole blindt på de som er satt inn som prester,  pastorer og ledere. Vi må selv granske i skriftene og øve oss i å tenke og tale som dagens drypp sier.  Du må selv søke inn i Herrens nærhet i bønn og i Ordet. Det holder ikke på dommens dag å si at du gjorde som "prest og klokker" sa, du gransket kanskje ikke selv i Guds ord om dette var riktig som Kirkemøtet vedtok i 2016.

"Land! land! land! Hør Herrens ord!" Jer 22,29

"Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg." Jes 49,15

Hver dag på denne jord skjer der ulykker hvor mennesker og dyr omkommer i naturkatastrofer, vold , selvmordsbomber etc.
Før brukte en mye uttrykket : "En går i fare hvor man går!" Men som kristne skal en heller lytte til sangen :

"Hele veien har han lovet være med, og jeg synger om hans kjærlighet og fred. Ingenting jeg frykter her, bare Jesus er meg nær. Hele veien har han lovet være med."

Nylig leste jeg på nettet om en mor og hennes sønn som ble rammet under en naturkatastrofe i Øst-Asia . Hva skjer med oss når noe slikt hender? Jo, da reagerer kroppen instinktivt og produserer stresshormoner som adrenalin. Noen ganger kan det føre til at folk får uante krefter, som for eksempel kan øke både styrke og hurtighet dramatisk.
Det er få ting som trigger en mors instinkt så mye, som når barna er i fare. Morsinstinktet kan faktisk overta og være sterkere enn selve overlevelsesinnstinktet, for å sikre at barna overlever.

Ulykken i Asia førte med seg mange sammenraste hus og mange mennesker omkom. Etter å ha gravd i ruinene av et sammenrast hus, fant redningsmannskapene en kvinne liggende i en beskyttende posisjon. Kvinnen var allerede død, men da de fortsatte å grave, oppdaget de noe utrolig. Under kvinnen lå sønnen hennes, som hun prøvde å beskytte mot raset, og til redningsarbeiderenes sjokk hadde gutten fortsatt puls. Selv om de hadde lagt begravd i nesten 24 timer, overlevde gutten mirakuløst.

Men det var ikke alt. Ved siden av kvinnen fant de en mobiltelefon med en melding på skjermen. Da en av redningsarbeiderne leste meldingen, ble han rørt til tårer:

«Hvis du overlever, aldri glem at jeg elsker deg.»

Det er ingen tvil om at denne moren gjorde alt i sin makt for å redde sin sønn, og takket være hennes beskyttende stilling, overlevde han raset.

"Men jeg - jeg setter min lit til deg, Herre! Jeg sier: Du er min Gud!" Sal 31,15

"For fremmede har reist seg mot meg, voldsmenn står meg etter livet. De har ikke Gud for øye." Sela. Sal 54,5

På vår daglige vandring i vårt fantastiske turområde, kom plutselig  en tanke opp i mitt hode:

"No time to lose!" (Ingen tid å miste!)

Vi er begynt en ny uke med nye muligheter og om du da tenker : Jeg har ingen tid å miste! Nå gjelder det å handle, nøktern og sikkert i alle ting!

En mann som vitnet på et tv-program nylig, omtalte den tiden da han var blitt en kristen, men greidde ikke å slutte å røyke. Han var fortvilet over seg selv.
En dag,- helt uanmeldt hørte han Jesu stemme i sitt indre, som sa: "I morgen kl halvfire kommer du til å slutte å røyke!"
Morgendagen kom og klokken ble halvfire og mannen minnet hva Jesus hadde sagt dagen før, så hva nå Jesus?
- "Be en bønn først!" sa Jesus til ham.
Mannen så gjorde og straks etter skjedde der noe i kroppen hans og røykesuget var helt borte. Han tok og ryddet bort alle sneipene, askebegerne og all røyk og kastet de i søpla, han var totalt fri røyken. Et under var skjedd med mannen, han handlet på Jesu ord og ble helbredet for røyken øyeblikkelig etter bønnen.

Dagens drypp omtaler Davids ord :"For fremmede har reist seg mot meg," hva gjør en da? Jo, vi tar på oss Guds fulle rustning, så vi kan holde stand mot djevelens listige angrep. Jfr Ef 6,11. Hva kan da voldsmenn gjøre oss? De som ikke har Gud for øye, de tror de er uovervinnelige. Men vi vet om vår frelser Jesus, han er uovervinnelig, han seiret på Golgata kors over satan.

Har du begynt en ny uke uten Jesus i ditt hjerte, så sier jeg som jeg hørte for mitt indre øre: "No time to lose!"
Ta imot hans frelsesord nå:

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12

"Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn." 1 Peter 2,9‭-‬10.

Peter var en disippel som alltid var i forkant av begivenhetene som skjedde der Jesus gikk fram. Jesus stod foran korsfestelsen og da sa Jesus: "I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg.."Matt 26,31b. Men da var Peter der med en gang og om alle de andre skulle fornekte ham , så skulle ikke han. Jesus måtte da forutsi Peters fall, at han kom til å fornekte ham 3 ganger. Leser en videre i samme ansnitt, så ser en at det gikk som Jesus hadde sagt til Peter.

Derfor tok Jesus seg spesielt av ham etter Jesu oppstandelse, med å stille Peter spørsmål tre ganger, jfr. Peters fornektelse tre ganger. Peter sa da etter tredje spørsmålet : "Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!  Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil." Joh 21,17-18. 

Det er denne mannen som har skrevet dagens drypp, og derfor kan han si hva vi er :  "en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom,"
Som kom fra mørke til Guds underfulle lys. Ikke nok med det, vi ble et folk, Guds folk, pga Herrens miskunn til oss.

Vi går en ny helg i møte og la da Peters ord være en oppmunring til oss, vi er ikke hvem som helst, nei, vi er et kongelig presteskap, et hellig folk, Guds eiendom.

God helg!

"Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett." Gal 6,9

"Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn,for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære." Fil 2,9-11.

Ja, en dag vil det ikke være spørsmål om hvem som er frelseren for deg og meg. Svaret er gitt av skaperen selv - GUD.
Han sendte sin sønn til frelse for oss mennesker, først fikk jødene hans eget jordiske folk tilbudet om å tro på ham som Messias, men de nektet for at denne mannen var Messias. Da Jesus hang på Golgata kors ropte han ut: "Det er fullbrakt!" Da ble frelsestilbudet gitt hele menneskeheten, nemlig at Jesus døde for våre synder.
Dette tilbudet er av nåde fra Guds side, for Han vil at alle mennesker som han har skapt, skal finne sin plass i Guds rike.

Det er nå gått snart 2000 år siden Jesus ropte ut: "Det er fullbrakt!" Hele denne tiden kaller vi nådetiden for oss mennesker. Hvor lenge vil denne tiden vare?
Tiden løper ut den dagen da Jesus kommer for å hente sin brud, sin menighet fra jorden. Fra det klokkeslettet vil nådetiden være ute for menneskeheten, da er det for sent å være med i bryllupet i Himmelen. Skulle noen mennesker etter opprykkelsen av menigheten sanne at Jesus var og er frelseren Messias, så vil de møte martyrdøden. For Antikrist vil da kreve full tilbedelse av menneskene på jorden, de som nekter å tilbe ham, vil bøte med døden.

Derfor er det viktig å vite hva Jesus har gjort for oss, han ga sitt liv for deg og meg. Han tilbyr dette evige livet for oss mennesker i dag, men som dagens drypp antyder så er der en slutt : "..for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære."

"Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet!"Åp 22,17.

"Vokt dere, hver for sin venn, og stol ikke på noen bror! For hver bror er en listig bedrager, og hver venn går omkring og baktaler."  Jerm 9:4

 

Gjelder dette for oss som er kristne i dag? Må en vokte seg for sin venn, samt for en broder. Kan hver bror være listige bedragere?
Jeg tror det er en virkelighet for mange av oss troende. Mange salvede mennesker i Herren er blitt rammet av dagens drypp,og de bedratte står tafatte tilbake.
Hvordan kunne vi gå fem på? Ja, hvordan kunne en det? Det første jeg tenker : Glemte jeg å spørre Herren før jeg åpnet meg for min venn og broder i Herren?
Tror mange av oss kunne kommet unna svikefulle mennesker om en søkte Herren først.

Går det an å gjøre ditt eller datt, som en kristen? Å, ja, det går an, for Gud er kjærlighet, er svaret en hører fra ledende personer i menigheter.
Leser kirkeblad fra ulike kommuner og da sitter jeg igjen med spørsmålet: Tror disse på samme Gud og hans sønn Jesus Kristus? Leser vi samme Bibel eller kan noen være kristne slik som de driver sin virksomhet? Er det Paulus sine ord ifra 2.Tim 1-4,som gjør seg gjeldene i dag:

 

"Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra."

I trengseltiden som kom etter år 70 hadde de ekte sanne troende en fisk som symbol på at du var en ekte kristen bror. Tegnet du en fisk i sanden foran et menneske, som ville ha en prat med den "tegneren", og mannen falt om halsen og priste Herren Jesus, da visste "tegneren" at dette en bror i Herren.

 

"Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud." 1 Kor 4,5.

"Men den som holder fast på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham." 1 Joh 2,5

I disse dager begynner et nytt skoleår for barna,ungdommen og de studerende studenter. Ungdom og studenter møter opp på nye skoler og studiesteder.
Noen er litt nervøse i denne nye tilværelsen på en nytt sted og prøver å se etter kjente eller blikk fra noen som virker imøtekommende.
De elevene som gikk på samme skole i fjor er jo lommekjent og for de er det heller litt kjedelig å komme på samme sted et år til. De vet om skolens rytme og timeplan.

Hvordan er det å møte fremmede mennesker med en "reklame for Jesus" på seg i et skolemiljø? Det som er det positive for deg selv er at du da tilkjennegir ditt trossted. Er du da sterk nok til å bære dette klesplagget eller korset på deg uten å skjemmes av det?
Dette ville jeg prøve som en "vanlig mann i gata". Jeg fikk bestilt en t-shirt med lange armer og eget "design" med følgende tekst i farger : "Jeg elsker JESUS."

Jeg tok den på meg straks etter mottakelsen i posten. T-shirten var kul, sa de nærmeste rundt meg. Men så begynte den ekte prøven ved å gå med den åpenlyst i byen, hvor turister og kjente mennesker kom og gikk forbi meg. Blikkene fra menneskene var som et gjensvar på om jeg skulle spurt dem : Tror dere på Jesus?
Blikkene varierte, noen så ned for seg, andre festet blikket på t-shirten,og noen så og smilte til meg. Jeg tenkte : Er du litt redd for å vise navnet JESUS til andre? "Anklageren" kom opp til mitt "indre øre" og mente jeg var ikke mye kry av å tilhøre Jesus. Men da våknet jeg til liv og proklamerte : Jo,jeg elsker JESUS!
For han er veien,sannheten og livet og ingen kommer til Gud uten gjennom troen på hans sønn Jesus Kristus!

"Men den som fornekter meg for menneskene, han skal bli fornektet for Guds engler." Luk 12,9

"Dette utsagnet er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Sakaja 12,1-3

I tusenvis av år hilste jødene hverandre med «neste år i Jerusalem» hver påske i diasporaen (utlendigheten).

I dag er det full mulighet til å komme til Jerusalem, selv om hele byen ble på israelske hender etter 1967 krigen, så er verden med sin "hær" ikke fornøyd med at Jerusalem er en del av Israel og slett ikke deres hovedstad. Hvem andre land enn Israel har en hovedstad som verden ikke vil anerkjenne som deres hovedstad?

Men vi hører daglig om skudd og knivstikking i landet, hvor palestinerne som dreper jøder får belønning for sin innsats. Palestinerne vil ikke anerkjenne at jødene skal eie et land, deres kart viser intet Israel. En smakebit av deres unnvikelse for sannheten finner man i deres brosjyre som heter "Ofte stilte spørsmål om Jerusalems gamleby", hvor det bl.a. står i Israel today: "Arkeologi kan støtte ulike historiske scenarier, men kan verken bevise eller avkrefte noe som helst."
Med andre ord kan man altså bruke arkeologi til å støtte palestinernes versjon og ikke den faktiske sannheten om Israels historie. Det eneste man trenger å si er at David ikke var jøde. Likeså kan man si at ettersom det ikke finnes noen blodflekker på Tempelhøyden så har man ingen bevis på de eldgamle jødiske tradisjonene som fant sted der.

Dagens drypp forutsier at det kommer til å bli et "oppgjør" om Jerusalem, hvor Herren Gud selv har lagt planen. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at Herren vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene og alle som løfter på den, vil da såre seg selv. Dette vil ramme jordens hedningefolk som går mot byen.

Israel er i fokus og Jerusalem er "øyenstenen" som alle vil ha et ord med på laget. Å gå imot Israels eksistens inkl. Jerusalem er som å fornekte Guds ord som sannhet. Følg med Israel i tiden som kommer, det som skjer der vil angå oss alle. Velg i dag hvem du og dine vil tjene!

"Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i! Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren." Josva 24,15

"Vær ikke for hastig i din ånd til å bli vred, for vreden bor i dårers barm." Fork 7,9

Vi er snart kommet en ukens slutt og mange har enda feriert i vårt eget langstrakte land, pluss alle de som har og er på sydens reiser. Undres på hvor mange ufine replikker de ferierende har vekslet med hverandre denne uken? Noen fyker opp i et sinne for en fille ting, andre blir hissige for den mur av taushet de møter på sin vandring.

Jeg synes en historie om en munk som møtte en svært sint forretningsmann er illustrerende og lærerik for oss alle.

- Forretningsmannen kritiserte og skjelte ut en munk en lang stund. Men munken ble bare sittende uten å svare. Han bare kikket fredsommelig på den sinte og irriterte mannen. Etter en stund ble mannen frustrert over det manglende engasjementet fra munken si side og spurte munken om han skulle bare sitte der å ikke svare ham tilbake?
- Da sa munken: "Er det slik når du får en gave at du må pakke den opp?"
- Forretningsmannen ble nok litt overrasket over spørsmålet han fikk fra munken og svarte nølende: "Eh! Nei".
- "Nei, det stemmer," sa munken. "Når du nå gir meg denne gaven av frustrasjon og sinne, så trenger ikke jeg å ta i mot den. Jeg kan faktisk velge å ikke pakke opp denne gaven."

Så hvordan er det med meg og deg? Leverer vi gaver av frustrasjon, sinne og irritasjon? Pakker vi opp og engasjerer oss i andre sitt sinne og frustrasjon eller lar vi være å pakke opp gaven som munken?
Vi kan velge hvordan vi tolker det som skjer. Vi kan velge hvordan vi oppfatter det som skjer. Vi må ikke bli frustrert, vi må ikke bli sint, vi må ikke bli irritert. Vi kan velge å la være å pakke opp den pakken, det vil si vi kan la være å følge disse tankene.

Vi er ikke tankene. Men når vi lytter til dem og tror på dem får de betydning for oss. Den betydningen vi tillegger dem. Så hva tenker du og hvilken betydning tillegger du dine tanker og det som skjer? Du vet hva Jesus sier: "For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være." Luk 12,34.


 "Vær ikke for snar med din munn, og la ikke ditt hjerte forhaste seg med å bære fram et ord for Guds åsyn! For Gud er i himmelen og du på jorden, la derfor dine ord være få!" Fork 5,1

Ha en god og oppbyggende helg i Herren!

"Hvorfor går du i rette med ham? Han svarer jo ikke et eneste ord. Men én gang taler Gud, ja to ganger hvis mennesket ikke akter på det. I drømmer, i syner om natten, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, da åpner han deres ører og trykker sitt segl på advarselen til dem,for å få mennesket til å la sin gjerning fare og for å utrydde overmotet hos mannen, for å frelse hans sjel fra graven og hans liv fra å bli gjennomboret av spyd." Job 33,13-18

Dagens drypp kommer fra Elihu som stammet fra Arabia. Han ble harm på Job, fordi han holdt seg selv for å være rettferdig for Gud. Og han ble harm på Jobs tre venner, fordi de ikke fant noe svar og likevel dømte Job skyldig.  Elihu taler profetisk til dem om at mennesket tuktes også med smerter på sitt leie, og en stadig uro går gjennom marg og ben. Da vemmes han ved brød og hans sjel ved lekker mat. Hans kjøtt tæres bort, så en ikke ser det mer, og hans ben, som en før ikke så, ligger bare. Hans sjel kommer nær til graven og hans liv til dødens engler.  Er det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner mennesket dets rette vei, da ynkes Gud over ham og sier: "Fri ham fra å fare ned i graven! Jeg har fått løsepenger." Vi vet i dag at Jesus ble vår redning fra død og grav og i hans lys ser vi lys . Når vi har fått Jesus inn i våre hjerter da kan vi bekjenne :

"Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjeldte meg det ikke. Han har fridd min sjel fra å fare ned i graven, og mitt liv skal få se lyset med lyst." ( jfr vers 27)

Job mistet nesten alt rundt seg, og han kunne ikke forstå hva galt han hadde gjort mot Gud, som skulle tilsi en slik skjebne, som Guds venn.
Leser du Jobs bok fra begynnelsen, så får du svar på Jobs tankespørsmål overfor Gud, hvorfor dette skjedde med ham.

"For likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger." Jak 2,26.

«Herren sa: Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.» (1 Mos 6,3)

Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Jeg som menneske kan utfra mine begrensninger se for meg Herrens sorg over menneskenes oppførsel.
Se for deg at du har laget fine leketøy til dine barn og overga dem til barna. Du tenkte at dine barn ville ta godt vare på leketøyet du hadde jobbet så intens med, men hva oppdaget du? Jo, barna lekte en dag og to med det, for så å få det ødelagt og kastet i søppeldunken, til fortvilelse for pappaen.

Utfra et slikt perspektiv i "miniformat" kan du se for deg Herrens konklusjon i dagens drypp og hvor Herren også sa:

"Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem."

Alle menneskene som Herren hadde skapt, fe og krypdyr og himmelens fugler skulle ødelegges, bare fiskene i vannene ble spart.

Hva ligger bak fiskens historie?  På gresk heter fisk IKTYS,hvor hver bokstav gir følgende bekjennesle: Iesous, Kristos, Theos, Yios, Soter. Som betyr : Jesus, Kristus, Guds Sønn, Frelser. Derfor var,er og blir fisken et kristent symbol for de troende kristne. De første kristne tegnet en fisk i sanden, i katakombene, i hånden eller hvor de kristne møttes. Samlet noen mennesker seg på et sted, og en av dem var kristen, ingen hadde lov på den tid å samles som kristne på samme sted, da tok den kristne og tegnet en fisk. Hvis de andre også var kristne, omfavnet de hverandre og priste Gud. Men spurte en av dem hva han tegnet, ble svaret "ingenting". 

Før syndefloden kom over jorden, fant en mann som hette Noah, nåde for Herrens øyne. Han reddet menneskeslekten med dyr etc for ettertiden. 8 voksne mennesker fikk komme inn i Arken sammen med fe og krypdyr og himmelens fugler,etter et fastsatt antall gitt av Herren.

Syndeflod kommer ikke mer over jorden, har Herren sagt, men menneskene i seg selv lever fortsatt ikke etter Guds vilje. Derfor har Herren på ny fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen som han har utvalgt til det, JESUS KRISTUS, GUDS SØNN OG FRELSER, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Jfr Apgj 17,31.

"La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Se, jeg kommer snart." Åp 22,11.

"Og Moses gikk fram og talte disse ordene til hele Israel - han sa til dem: Jeg er i dag hundre og tjue år gammel. Jeg kan ikke mer gå ut og inn som før, og Herren har sagt til meg: Du skal ikke komme over Jordan her. Herren din Gud vil selv dra fram foran deg. Han vil utrydde disse folkene for deg, så du kan ta deres land i eie. Josva, han skal dra fram foran deg, slik som Herren har sagt." 5 Mos 31,1-3.

Moses var et redskap i Guds hånd, han kalte ham personlig til en tjeneste som han skulle utføre for ham for hans eiensdomsfolk, jødene.
Moses ville dra seg unna oppdraget med alle slags unnskyldninger, men Gud sa ham løsningen på alle hans spørsmål. Til sist ga Moses etter og tok på seg oppdraget, som gikk ut på å føre folkets sitt tilbake til Guds lovende land, Israel.

Ingenting gikk uten smerte og motgang fra fiendene, men som 80 åring begynte han sin oppgave og førte folket ut av Egypt. Egypterne tviholdt på jødene, de var nyttig arbeidskraft for dem, de var slaver under farao i Egypt. Men ble frelst, reddet fra egypterne og de jublet høyt over Herrens velsignelse. Men jubelen slapp taket ikke lenge etter utfrielsen, noe som medførte en vandring i ørkenen i 40 år. Moses var da kommet til veis ende med oppdraget fra Gud, 120 år gammel.

Hvorfor kom ikke Moses inn i "det lovende land"? Han falt i synd for Gud, han hørte ikke etter Guds tale, men brukte heller sin erfaring med Gud tidligere.
Moses fikk beskjed av Gud om å tale til fjellet, men Moses husket sist Gud bad ham bringe vann fra fjellet, da sa Gud at han skulle slå på fjellet. Det gjorde han andre gangen også, og det skjedde, vannet kom utfra klippen. Gud angrer ikke på nådegavene han gir til sine tjenere, men ulydigheten ble straffet med utestenging fra "det lovede land". Herren hadde sagt til Moses: "Du skal ikke komme over Jordan her." Josva ble satt inn i oppgaven til Moses, han fikk lov å komme inn i landet.

Jesus var Guds sønn og tok på seg oppdraget fra sin Far i himmelen uten å komme med motargumenter, med å frelse sitt eget folk jødene fra evig fortapelse. Han kom til vår jord som et menneskebarn, han levde som et menneske blant sine egne, men dog uten synd, feilfri. Når hans oppdrag var ferdig i Israel, dro han hjem til sin Far igjen. Men denne gangen ville Gud også frelse hedningene på jorden, og derfor lyder hans ord :

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12.

I spissen for dette oppdraget sendte Jesus-Den Hellige Ånd som talsmannen for å åpne hedningenes øyne, slik at de kunne innta Guds rike med Jesus seier på korset.
I dag lyder ordet fra Gud :

"Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst," Heb 3,7

"Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden." Luk 16,24

Helvete er virkelig, skrev en kvinnelig journalist. Mange taler om, at vi er i de siste tider! De siste tider begynte fra den dagen Jesus døde på korset, slik at vi som lever i dag, lever i den siste tid for denne generasjonen.

Journalisten forteller om sin mor på 85 år som ikke har tatt imot Jesus som sin frelser og Herre. Hun er faktisk sint på Gud, fordi hennes datter døde, bare 51 år gammel. Moren hennes lever i de siste tider av livet sitt. Men hun synes moren er likeglad om Jesu gjenkomst , men det er ikke hun, som datter. Hvor skal moren tilbringe evigheten? Skulle hun fortelle mor si, at Jesus er fantastisk? Skulle jeg fortelle henne, at det var ikke Gud, men derimot Satan, som kom med kreften og tok hennes datters liv?

Skulle hun fortelle henne, at når hun dør lever hennes sjel evigt, og da vil hun komme til Himmelen eller Helvete!
Hun har forsøkt og fortelle henne om alt, men hennes standardsvar er: ”Nu får vi se!” ”Det er ikke godt nok”, svarer datteren, men hun kommer ikke videre.

Når menneskene ikke vil bli frelst, da kommer tanken om å skremme dem inn i himmelen,ved å fortelle dem om helvete, at det er et virkelig sted.

”Du kan da ikke skræmme din mor med bilder av dette forfærdelige sted!” tenke journalisten. Jesus "skremte" menneskene, da han sa:

"...og blir kastet i helvete,  hvor deres orm aldri dør og ilden ikke slokner." Mark. 9,47b -48.

Hva ville du sagt til ungdommen din, om han valgte å reise på ferie til Syria? Ville du ikke advart ham, med å beskrive krigen med død, lemlestelser og om soldatene, som kommer hjem i en kiste?

Forskjellen er, at din ungdom har en returbillett, hvor han kan komme seg hjem og i sikkerhet, når han finner ut at det du fortalte ham var rett.
Moren til journalisten og andre som ikke har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, har bruk for den rette
enkeltbilletten, når de lukker sine øyner i denne verden.

"For den som ikke er imot oss, er for oss. For den som gir dere et beger vann å drikke i mitt navn, fordi dere hører Kristus til, sannelig sier jeg dere: Han skal slett ikke miste sin lønn." Mark 9,40-41.

"La ikke din vrede bli opptent over de onde, bli ikke misunnelig på de ugudelige! For de onde har ingen fremtid, de ugudeliges lampe slokner."Ordsp 24,19‭-‬20.

«Sår i hjertet, vonde tanker, vil for alltid være der. Selv når gleden mot deg skinner, sparker sorgen deg i minnet, og den sier: Jeg er her.» (Anonym på internett)

Når du møter motgang på din vei fordi du er en Jesu disippel , da er det lett å se på de ugudelige, de som fornekter at Gud er til, for så å tenke som dagens drypp sier :
"bli ikke misunnelig på de ugudelige!". Hvorfor kan vi ikke ha gode grunner til det? Guds ord sier at de onde har ingen fremtid, de ugudeliges lampe slokner.
Men hva har vi som er Guds barn? Vi er lovet en framtid sammen med Jesus, vår frelser og brudgom. Det er ikke bare tomme ord, men sannhetens ord med all sin fylde.

- Det står i Johannes åpenbaringsbok 21,41 :

«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort».

God sommerhelg!

"La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag." Ef 4,29-30.

Er du musikalsk? Hører du forskjell på tonene? Alle melodier er bygget opp av bestemte tonerekker, som bygger på forskjellige skalaer. Den mest kjente skala er C-dur skalaen, som består av 7 forskjellige skalatoner. I musikkteori betegnes C-dur skalaens toner ofte som stamtonerekken. Spiller noen en melodi falsk, gremmer de seg å høre. Er det barn som holder på med instrumenter for å lære seg å spille på de, da er en lydhør musiker overbærende med dem. Verre er det å høre på,når noen voksne spiller uten å ha gehør for musikk, da er det pinlig å være tilhører.

Slik er det også med mennesker som ikke har lært å passe munnforrådet sitt, da kan det sies mange ord og uttrykk, som ikke er oppbyggende for de som hører dem.
Dagens drypp poengterer at det ikke må gå ut råttent snakk fra våres munn,men derimot god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som da blir til velsignelse for dem som hører på.

Råttent snakk og bannord hører ikke til de ord som tales ut fra de troendes munn. Hvorfor ikke? Fordi vi da gjør Guds Hellige Ånd sorg, han som vi har fått som segl til forløsningens dag.
- Legg merke til hva som skjer med en som har levet et "hardt" liv i verden,og som så har møtt Jesus og blitt frelst, reddet fra evig død.
Det første en merker fra de personene er ordene som nå kommer ut, de er ikke med ed og forbannelser som de brukte å tale ut med før. Nei, hele ordforrådet er forandret og det er oppbyggende ord som tales ut. En forandring er skjedd, de har forlatt den brede og onde vei og er kommet seg inn på den smale og gode vei, som fører til himmelen.
- Heldig er den som fra barndommen har lært Jesus å kjenne og får gå med ham hver en dag i sine liv. De er som de som har fått tildelt et lydhørt øre for musikk, de kjenner tonene og behandler dem med glede i sin hverdag og fest. Men også vi som har opplevet å komme til frelse fra verdens livet, har lært oss å tilegne Guds ord og kommet til harmoni med Jesus med våre liv. Tenk i Jesus er vi alle like, her er ikke forskjell på mann eller kvinne.

"Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger." Agj 9,5

"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap,da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land." Joel 3,6-7.

" Gud er Gud, om alle land lå øde, ..." sier Petter Dass i en salme. Om en skulle bruke samme ordlegging om Gud og Israel i dag, så ville jeg skrevet : Gud er Gud om alle land hans land fordømmer, Gud er Gud som opprettet Israel til sitt folk i fordumstid. Høye herrer og supermakter skal vike, for Gud vil samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josjafats dal. Der vil Gud holde rettergang mot hedningefolket pga Israel, hans folk og hans arv.
- Hva galt har hedningefolket gjort mot Israel og Gud? Jo,fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte hans land Israel.
- Oslo-avtalen, eller Oslo-avtalene, to avtaler mellom Israel og PLO, inngått 1993 (Oslo 1) og 1995 (Oslo 2).
Avtalen la et politisk grunnlag for begrenset palestinsk selvstyre, med delvis israelsk tilbaketrekking fra "okkuperte palestinske områder på Gazastripen og Vestbredden".
- Denne avtalen var Norge vertsland for og fra den dagen avtalen var undertegnet av partene, ble landet Israel delt. Dagens drypp sier intet om to stater, men at
landet til Gud ble delt. Så da er der ingen fredsløsning i Israel før Gud selv holder rettergang mot hedningefolket som delte Israel, Guds land.

"Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det." Sakarja 12,2-3.

"Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette huset ikke bli stående." Mark 3,25

Jesus sier i dagens drypp et sannhetsord som ingen kan betvile. Hvor mange er det som ikke opplever og har opplevet, at hjemmet deres ble oppløst. Mor og far gikk fra hverandre og da var det ikke lenger den tryggheten som hjemmet skulle være. Hva er det som gjør at to som oppriktig var glad i hverandre, satte barn til verden og som siden opplever å gå fra hverandre?

Svarene er mange og ting som en ikke ante skulle komme inn i deres liv, kom! Men bak alle skilsmisser finnes et ego, et ego som nekter å gi etter for andre enn seg selv. Offeret er taperen. Du kan ikke tvinge kjærligheten på en som ikke vil ta imot. Nei, egg ikke kjærligheten før den selv vil, sier Høysangen 8,4: 

"Jeg ber dere inderlig, Jerusalems døtre: Hvorfor vil dere vekke, og hvorfor vil dere egge kjærligheten, før den selv vil?"

Jesus fikk spørsmålet fra fariseerne : "Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi ektefellen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Han sa til dem: Fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner. Men fra begynnelsen av var det ikke slik." Matt 19,7-8.

Vi vet at fra begynnelsen skapte Gud mannnen og kvinnen, og han sa at mannen skulle forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og at de to skal være ett kjød.  Derfor sier Jesus at de ikke lenger er to, men ett kjød, og det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Så kan du spørre : Hvor mange ekteskap er det Gud som har sammenføyd?

"For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre." Rom 8,38-39

"Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere." Matt 5,11-12.

 

Leste om en hinduer som ble syk og som la ut alle pengene familien hadde på heksedoktorer etc, men intet hjalp mannen. Til slutt fant han løsningen på alle tankene han hadde hatt om religioner. I Koranen fant han en setning om Messias, at først når han kom til jorden ville det bli fred.Senere ble han kjent med en kristen mann, da han arbeidet et sted i utlandet. Men litt senere ble mannen syk igjen; smerter i hele kroppen og tretthet. Han kunne til slutt ikke gå. Han ble tatt med til en klinikk, hvor det var en kristen filippinsk lege. Denne legen sa: "Du har ingen fysisk sykdom, men kanskje du har problemer på hjemmebane." Legen samlet noen flere troende, og denne gruppen på sju mennesker satte i gang å be for ham. De fikk da klarhet i at det var et åndelig angrep igangsatt gjennom familiemedlemmer hjemme i Nepal. De hadde ofret til hindugudene for å få mannen til å forlate kristentroen. Da han ringte hjem, fikk han klar beskjed: "Vil du komme hjem hit, må du vende tilbake til hinduismen. Vil du holde fast på denne Jesus, kan du bare bli der".

Mannen ble frisk, og hjem dro han . Han forteller at kona hans samlet alle hinduprestene i huset deres, og de satte i gang med alle slags ofringer og ritualer for å få ham til å vende tilbake til sin gamle religion. De prøvde med tvang å putte på ham hinduistiske velsignelser, og kona fylte hjemmet med avgudsbilder. Hun inviterte også høytstående hinduer inn i huset for at de skulle kritisere mannen hennes offentlig.

Etter en tid fikk kona hans se en visjon. Hun så en hvitkledd person som sa til henne: "Du forakter mannen din, men han tilber den sanne Gud." Hun ble med ham til kirka én gang, men selv etter dette fortsatte hun å forfølge ham. Mange ganger gjemmer hun Bibelen hans, og ofte er der revet ut og brent sider av den. I den kirken mannen går til er det bare lavkastefolk, så hun som er høykastehindu vil ikke blande seg med dem.

Når mannen er ferdig på skolen han går på,drar han hjem for å gjøre hva enn Herren kaller ham til. Det er ingen andre kristne der utenom hans tre sønner på 9, 11 og 14 år – de følger alle sin far i hans tro. Kona vil noen ganger ikke koke mat for dem, for å presse dem til å være hinduer. Ofte har hun straffet og slått barna for å tvinge dem til å forlate Kristus, men de tre barna står fast. Mannen vet hva han vil:

 

"Jeg skal hjem og plante en høykastemenighet i landsbyen vår. Om jeg lever, så lever jeg for Herren, og om jeg dør, så dør jeg for Herren".

Dette er dagens virkelighet for mange troende kristne, og vi som enda kan velge selv om vi vil tro på Jesus, forstår ikke alltid de som opplever å bli forfulgt av sin egen familie fordi de tror på Jesus som frelseren sin.

 

"Deretter sa Jesus til disiplene: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det." Matt 16,24-25.

"Og Herrens engel sa videre til henne: Se, du er fruktsommelig og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael; for Herren har hørt din nød. Og han skal bli et vill-asen av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre." 1 mos 16,11-12 (1930)

Bakgrunnen for dagens drypp hadde seg slik at Sara, Abrahams kone, fikk ingen barn. Men hun hadde en egyptisk trellkvinne som hette Hagar hos seg og da sa Sara til Abraham: «Du vet, Herren har ikke villet la meg få barn. Gå nå inn til trellkvinnen min! Kanskje får jeg en sønn ved henne.»
Abraham gjorde som Sara sa. Abraham hadde da bodd ti år i Kanaan, da tok hans kone Sara trellkvinnen sin, Hagar fra Egypt, og lot sin mann Abraham få henne til kone.  Han hadde omgang med Hagar, og hun ble med barn. Men da hun merket at hun var med barn, så hun ned på sin matmor. Da sa Sara til Abraham:
«Du har ansvaret for den urett jeg lider. Jeg har selv latt deg ta min trellkvinne i favn. Men da hun merket at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal avgjøre saken mellom meg og deg!» Abraham sa da til Sara: «Du rår selv over trellkvinnen din. Gjør med henne som du synes.»

Sara var hard mot henne, så Hagar rømte sin vei. Herrens engel fant henne ved en kilde ute i ødemarken, ved kilden på veien til Sjur. Han sa til henne: Hagar, Saras trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarte: Jeg har rømt fra Sara, min matmor. Da sa Herrens engel til henne: "Vend tilbake til din matmor, og bøy deg under hennes hånd!» Og han fortsatte: «Stor vil jeg gjøre din ætt, så tallrik at ingen kan telle den.»

Tanker en kan gjøre seg av dette dryppet, er at det kan koste en dyrt å gå en lettvint vei for å komme seg utav en krise. Abraham hadde sagt til Herren:

"Meg har du ikke gitt barn, og en trell i mitt hus kommer til å arve meg. Da kom Herrens ord til Abraham, og det lød så: "Nei, han skal ikke arve deg, men din egen sønn skal bli din arving." Så tok Herren ham med seg ut og sa til ham: "Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du er i stand til det! Så tallrik skal ætten din bli." Abraham trodde Herren, og derfor regnet Herren ham som rettferdig."

Med disse ord i Abrahams hode og med Sara sin tillatelse og oppfordring til å gå inn til hennes trellkvinne, så Abraham sikkert for seg ætten som Herren hadde lovet ham. Derfor gjorde han villig det som Sara sa til ham og resultatet ble en gutt, som ekteparet Abraham og Sara, regnet som sitt barn. Men barnets mor,Hagar, så ned på sin matmor, for nå hadde hun født Abraham en sønn, noe ikke matmor Sara hadde innfridd ham. Sara ble harm på sin trellkvinne og bad Abraham om å kvitte seg med henne og barnet. Dagens drypp handler om forløpet til sønnens Ismael fødsel. Hagar gikk tilbake til sin matmor. 

Gud sa senere til Abraham: «Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai; Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Ja, jeg vil velsigne henne så at hun blir mor til mange folk; konger over folkeslag skal gå ut fra henne.»
Sara fødte Abraham en sønn som Gud hadde sagt og i dag ser vi også oppfyllelsen av dagens drypp, i det Ismaels ætt har slått seg ned rundt sine halvbrødre's Isaks ætt, som er bosatt i Israel. Så derfor er det underlig at verden ikke forstår at Israel er kommet for å bli. Herrens ord står fast.

"Enda en gang ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen og sa: «Jeg sverger ved meg selv, lyder ordet fra Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Dine etterkommere skal ta byene fra sine fiender, og i din ætt skal alle folk på jorden bli velsignet fordi du lød mitt ord.» (Kap 22,15.18)

Alltid har jeg Herren for øye; han er ved min høyre side, jeg skal aldri vakle. Derfor er det glede i mitt hjerte og jubel i min sjel; ja, også min kropp kan være trygg. Sal 16,8-9

Er du en som er morgengretten, liker ikke å smile før langt utpå dagen. Frokosten er bare et nødvendig onde, ellers så hadde du sløyfet den. Ja, tittet litt på nettet om følelser som er erfart, ja , en skriver følgende:

"Jeg har hørt de mange som sier de ikke ville levd foruten tilstanden og dens følelsesmessige fasetter. Ja. Jeg savner de lyse, lyse sommernettene, de som aldri tok slutt. Dagene da jeg sang «Tenk å få våkne» av full hals og danset over gulvet. Men prisen er for høy. Jeg, og veldig mange med meg, har vært gjennom de mørkeste timene. Slik sett er erfaringen med tilstanden en gave. Nå er hver dag et mirakel."

En annen skriver :

"Når jeg står opp, er det som oftest med et snev av glede. Ja, faktisk! Det hender jeg er så trøtt at det eneste som svirrer rundt i hodet mitt er at jeg ønsker å sove mer. Men jeg vet at jeg ikke har muligheten til det. Pliktene kaller. Derfor tvinger jeg meg selv til å tenke annerledes. Og det hjelper!"

Sangeren Wiggo Rogsvåg synest jeg var best å høre på om morgen, da han sang følgende :

"Tenk å få våkne til en ny dag,
hvor alt er harmoni
Og du kan glede deg å si:
Jeg frelst og jeg er fri!
Kjenne gleden i mitt hjerte,
det er det som gjør meg glad.
For det gikk opp for meg en dag.
at han lever i meg!"

Måtte vi alltid ha denne gleden i Herren i våre hjerter, særlig vi som er frelst og fri! Jesus lever jo innom meg i mitt hjerte!

God helg!

"Dine ord gir lys når de åpner seg, de gir uerfarne innsikt." Sal 119,130

Når jeg sitter og skriver dette dryppet, så ser jeg på to levende lys. Hva må til for å få lysene til å lyse?  Jo, veiken må tennes med ild, skal det komme lys.
Hva sier dette oss som troende? Jo, at vi må være lys som er brennende for Jesus Kristus. Mange er det som er blitt frelst og har med iver vitnet om sin omvendelse til alle de treffer på. Reaksjonene er blandet fra de som hører budskapet fra de nyfrelste, men mange undrer seg over den glede og frimodighet som ommgir dem.
Så lenge lyset brenner vil det gi lys rundt seg i en viss avstand utover, men så begynner veiken å få mangel på "brennstoff" og sakte men sikkert dør lyset ut.

Mange nyfrelste har opplevet dette at etter en stund ble iveren for å vitne om Jesus borte, det var mangel på "bredsel" eller kraft som vi kaller det. Da må en ha nytt påfyll, skal lyset fortsatt brenne i oss kristne. Kraften som gir oss påfyll er Ordet opplyst av Den Hellige Ånd. Vi må aldri glemme den daglige påfyllingen
av Ordet, for da er veien ikke lang til å bli "utbrent". Lyskilden i oss må ha påfyll av brendsel, og Den Hellige Ånd er klar til å hjelpe oss med å få ny kraft.

- Vi går imot en ny mørketid på vår klodehalvdel, en tid som mange sliter med. Men om vi tar til oss av det levende vann, Ordet, så vil vi oppdage at gleden kommer opp i våre hjerter og lyset skinner igjen ut til våre omgivelser.

"Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!" Fil 4,4 

"Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.» 1 Mos 2,18.

På den tid Herren Gud skapte jorden og himmelen,  fantes det ikke en busk på jorden, og ennå hadde ikke et grønt strå grodd fram. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den.  Men en kilde sprang fram av jorden og vannet hele marken.  Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning. Så plantet Herren Gud en hage i Eden, et sted i øst. Der i Edens hage satte han mannen han hadde formet.  Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, de var herlige å se på og gode å spise av, og midt i hagen vokste to spesielle trær . Det ene var Livets tre og det andre treet ga kunnskap om godt og ondt. Det var fra dette treet Eva senere spiste av frukten og ga den så til mannen Adam. Fra den dagen ble deres opphold i Edens hage ute, for Gud fryktet at de vil spise av Livets tre og leve for evig.

Alt dette skjedde før Gud Herren  tok jord og formet alle dyrene på marken og alle fuglene under himmelen, og han førte dem til mannen for han ville se hva han ville kalle dem. For det navnet mannen gav hver levende skapning, det navnet skulle den ha.  Så satte mannen navn på alt feet, alle fuglene under himmelen og alle ville dyr i marken. Men for seg selv fant mannen ingen hjelper som var hans like. Her kommer dagens drypp inn , nemlig at Herren Gud så at det var ikke godt for mannen å være alene i livet og derfor ville Herren Gud gi ham en hjelper som er hans like.

Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham. Da sa mannen : «Dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.» Derfor bestemte Herren Gud at skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Dette er Guds vilje og  gjelder også idag .  Både mannen og hans hustru  gikk nakne, men de skammet seg ikke. (1 Mos 2,18-25) Hvorfor skammet de seg ikke? Det var fordi de var rene og uten synd, for synden var ennå ikke kommet inn i livet deres , de bodde i Edens hage hvor Livets tre og Kunnskapstreet på godt og ondt var plantet .

Før Herren Gud skapte kvinnen satte han mannen i Edens hage til å dyrke og passe hagen. Men Herren Gud gav mannen dette påbud:

«Du kan spise av alle trærne i hagen. Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»

Vi som lever idag vet at Adam og Eva spiste av Kunnskapstreet og synd og død kom inn i menneskene. Dette var den første forurensning som skjedde på jorden både av åndelig og verdslig art, siden har menneskene bare øket på med denne  forurensning.  Global gjenopprettelse av jorden er idag "in"hos politikerne, men Jesus kom og gjenopprettet den åndelige  forurensningen, han døde på Golgata kors og tok vår synd på seg. Så den som er i Jesus Kristus har fått en Edens tilstand i sitt liv, de er skal leve i evighet, slik Jesus Kristus lever idag. Så nå vet du og jeg hva vi har i vente: Evigheten for dem som har tatt imot Jesus som sin frelser, fortapelsen for dem som ikke vil ha Jesus med på laget. Så enkelt og så vanskelig, sier mange til disse to valgmulighetene.

"Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor Storelven, eller gudene til amorittene som hadde det landet dere bor i. Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren. " Josva 24,15

"Når jeg er redd, vil jeg stole på deg,med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg?" Salme 56,4-5

En av mine mottakere av dryppene sendte meg følgende :

"Guds ord gir oss så mye visdom også på det økonomiske område. Da Jødene opplevde utgangen av Egypt opplevde de mange under på veien til Løfteslandet.
De fikk manna hver dag, bare så mye de trengte for hver dag. De kunne ikke samle mere enn de trengte for da ble det ødelagt. Men det stoppet ikke der, for Gud sa at når de kom inn i Løfteslandet skulle de oppleve større velsignelse av Melk og Honning. De fleste troende har vært fornøyd med bare nok, det er ikke Guds beste Han vil at vi skal ha rikelig så vi kan så inn i Hans rike og gi til alt Guds verk. Fattigdom er en forbannelse, likesom sykdom er det.

Da Jesus hang på korset og gav sitt liv, så kjøpte Han oss fri fra synd, sykdom og fattigdom. Han ser hvem Han kan velsigne uten at vi blir stolte.
Det er vondt å høre på kristen TV om all den pengepraten, det gir verden et feil bilde av en allmektig Gud, som sier Jeg er rik nok og alle kilder og ressurser i Norge tilhører Meg og Jeg gir dem til dem som er gode forvaltere. Abrahams velsignelse taler sterkt også om Guds vilje for oss som tror."

"Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på Herrens, din Guds røst: Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken! Velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe, det som fødes av ditt storfe, og det som fødes av ditt småfe! Velsignet være din kurv og ditt deigtrau! Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang! Herren skal la dine fiender som reiser seg mot deg, ligge under for deg. På én vei skal de dra ut mot deg, og på sju veier skal de flykte for deg. Herren skal befale velsignelsen å være hos deg i dine lagerhus og følge deg i alt det du tar deg fore. Han skal velsigne deg i det landet Herren din Gud gir deg. Herren skal gjøre deg til et hellig folk for seg, som han har lovt deg med ed, såfremt du tar vare på Herrens, din Guds bud og vandrer på hans veier. Og alle folk på jorden skal se at du er kalt med Herrens navn, og de skal frykte deg. Herren skal gi deg overflod av alt som godt er, både av ditt livs frukt og av frukten av ditt kveg og av frukten av din jord i det landet som Herren med ed lovte dine fedre å gi deg. Herren skal lukke opp for deg sitt rike skattkammer, himmelen, og gi ditt land regn i rette tid, og han skal velsigne alt dine henders arbeid. Du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av noen. Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid være ovenpå og aldri ligge under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byr deg å ta vare på og holde, og såfremt du ikke viker av fra noen av de ordene jeg legger fram for dere i dag, verken til høyre eller til venstre, så du følger andre guder og dyrker dem." (‭5 Mosebok‬ ‭28‬:‭1-14‬ NB)

Jeg vil avslutte med ordene i 1 Krøn 16,31-36 som sier :

"Himmelen skal glede seg, jorden skal juble; de skal fortelle blant folkene: Herren er konge. Havet og alt som er i det, skal bruse.Marken og alt det den bærer, skal juble,trærne i skogen skal rope av fryd. De skal rope for Herren,som kommer for å dømme jorden.Pris Herren, for han er god,hans miskunn varer til evig tid! Frels oss, vår frelsende Gud, skal de si. Før oss sammen og berg oss fra folkeslagene,så vi kan prise ditt hellige navn og sette vår ære i å lovsynge deg. Lovet være Herren, Israels Gud,fra evighet til evighet! Og hele folket sa «amen» og priste Herren."

"Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det. Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelsen, mine kjære! Jeg taler til dere som til forstandige mennesker." 1 Kor 10,13-15

En evangelist skrev følgende: " Du er sikkert som jeg at en eller annen gang i livet har du blitt trykket opp i et hjørne,...Finnes det et problem, har han skapt en løsning. For hvert spørsmål finnes et svar, og finnes det en oppoverbakke må det finnes en nedoverbakke! Du kan ikke skape oppoverbakke uten samtidig å skape en nedoverbakke...Finnes det en fengselscelle, finnes det en dør ut av fengselet."

"– Dersom jeg hadde fortsatt på livets motorvei i 120 kilometer i timen, er jeg redd for at det hadde endt med at jeg ble en frafallen," sier Claus L. Munk om det som skjedde i hans liv i et intervjuv med Dagen.
"– Jeg fikk flere penger mellom hendene, og disse bestemte stadig mer i mitt liv. Når du først begynner å få litt penger på konto, så har du veldig omsorg for disse midlene. Jeg spekulerte dessuten i aksjer, og ble fanget i denne spenningen. Problemet var at dette fikk så mye fokus i mine tanker at det ble en avgud.
– Er det synd å være rik? spør Dagen.
– Nei, det er ikke synd i seg selv å være rik. Men det er farlig og innebærer store fristelser. Vi leser i Salomos Ordspråk 30 om en som heter Agur, som ber en bønn som vi trenger å be i dag: «Gi meg ikke armod, og heller ikke rikdom! La meg ete mitt tilmålte brød. For at jeg ikke skal fornekte deg når jeg blir mett, og si: Hvem er Herren?».
Folk langt inn i kristen sammenheng bruker mange penger på for eksempel å spille Lotto. Da ligger fristelser rett rundt svingen," formaner Claus L. Munk.

- Den amerikanske evangelisten James Robinson sa en gang om seg selv,at han på 80-tallet begynte å spille golf. Etterhvert opptok dette han så enormt at han til slutt bare tenkte golf, og dermed fikk for liten tid til å betjene evangelistkallet. Han fant ut at han hadde kun én ting å gjøre dersom han skulle fortsette i sitt kall: Slutte med alt som het golf. Noe han også gjorde og det reddet hans kristne liv.

Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelsen, mine kjære! Jeg taler til dere som til forstandige mennesker." sier Paulus,og Gud som gjør både fristelsen og utgangen på den slik at vi kan klare det.

"Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Vår Gud og Far være ære i all evighet! Amen.Fil 4,19-20

"Så sier Herren, Allhærs Gud: Enda en gang skal det skje at folkeslag, ja, folk fra store byer kommer,og folket i den ene byen skal gå til den andre og si: «Kom, la oss gå og be Herren om nåde, la oss søke Herren, Allhærs Gud! Også jeg vil gå med.» 22 Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren, Allhærs Gud, i Jerusalem, og be Herren om nåde. 23 Så sier Herren, Allhærs Gud: I de dager skal ti menn av alle tungemål og folk gripe fatt i kappefliken til én jødisk mann og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere." Sakarja 8, 20-23.
   
Den Gud som verden i dag ikke vil høre om, sier oss hva som en gang skal for jødene. Det skal skje i Jerusalem.
Utfra dagens opplevelser med omgangen av Israel, så må Gud satt av en mektig sluttplan for sitt skaperbilde her i universet.
Ja, jeg vet at mange også i tidligere tider søkte opp til Jerusalem for å søke Gud. Du husker dronningen av Saba som kom med et mektig følge til kong Salomo.
Hun hadde hørt om Salomo sin visdom, som Gud hadde gitt ham. Nå ville hun mer enn høre fra andre, nå ville hun se mannen selv og høre hans visdom og etterpå sa hun følgende:

«Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom! Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom hit og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten; du er både visere og rikere enn jeg har hørt. Lykkelige er dine menn, og lykkelige er disse tjenerne dine, som alltid får stå hos deg og lytte til din visdom! Lovet være Herren din Gud, som hadde slik godvilje for deg at han satte deg på Israels trone. Fordi Herren alltid har Israel kjær, har han gjort deg til konge, for at du skal fremme rett og rettferd.» 1 Kong 10,6-9.

I dag lyder verdens røst mot Israel : "Boikott,boikott!" Hva svarer Israel: "Er det noe vi kan hjelpe dere med?" Ved ulykker i verden er Israel der med en hjelpende hånd. Så da er det varmende ord og lese hva som Gud sier vil skje i framtiden : «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere."

Enda en gang skal det skje at folkeslag, ja, folk fra store byer kommer,og folket i den ene byen skal gå til den andre og si: «Kom, la oss gå og be Herren om nåde, la oss søke Herren, Allhærs Gud! Også jeg vil gå med.»

Tenk om folkene i verden allerede i dag ville si disse ord : Jesus er svaret på våre problemer! Han er verdens frelser!

God helg!

"Men dere, brødre: Bli ikke trette av å gjøre det som er rett." 2 Tess 3,13

Paulus sier i starten av denne teksten følgende :

"Vi pålegger dere, brødre, i Herren Jesu Kristi navn å trekke dere tilbake fra enhver bror som fører et uordentlig liv og ikke retter seg etter den overlevering som dere mottok fra oss. Dere vet selv hvordan dere må leve for å ha oss til forbilde. For vi førte ikke et uordentlig liv hos dere,og heller ikke fikk vi maten hos noen uten å betale. Vi arbeidet natt og dag, vi strevde og slet for ikke å bli til byrde for noen av dere. Vi har nok full rett til underhold, men vi ville gi dere et eksempel, så dere kunne gå i vårt fotspor. For vi gav dere dette påbud da vi var hos dere: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Vi hører nemlig at noen hos dere fører et uordentlig liv, de passer ikke sitt arbeid, men driver med unyttige ting. Slike brødre pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i stillhet og tjene sitt eget brød." vers 6-12.

Paulus henviser seg til de kristne mannfolka i menigheten i Tessalonika og pålegger dem å trekke seg tilbake fra enhver bror som fører et uordentlig liv og ikke retter seg etter den overlevering som dere mottok fra oss. Hva om Paulus sine ord rettes imot dem som nå har godtatt vigsling av homofile etc? Fasiten hans er å trekke seg tilbake fra dem som ikke retter seg etter den overlevering som skriftene i Bibelen gir.

Paulus er heller ikke nådig i de tilfellene hvor folk ikke vil jobbe, men som fører et uordentlig liv og jobben passer de ikke.

"Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise."

For å vite hva er rett og galt i det daglige livet i Norge, så trenger du en opplæring innen vårt lovverk. Få er det som i dag kan greie å vite hva. Vi har lover og forskrifter, regler og bud som vil gjøre en vanlig mann og kvinne totalt forvirret i hodet. Men er du født på nytt i Jesus Kristus , så vil du lære å leve livet utfra Guds bud og forskrifter. Disse kan komme i konflikt med landets lover, men da må vi vite at Guds ord går foran alt. Gud er Gud.

Avslutter jeg med begynnelsen så er min oppfordring til alle som leser :

"Bli ikke trette av å gjøre det som er rett."

"Jeg ber dere, brødre: Bli som jeg, for jeg er blitt som dere. Dere har ikke gjort meg urett. Dere vet jo hvordan det gikk til at jeg forkynte evangeliet for dere den første gangen. Det kom av at jeg var blitt syk. Men dere lot dere ikke friste av dette til å forakte eller avsky meg; dere tok imot meg som en engel fra Gud, ja, som Kristus Jesus selv. " Gal 4,12-14.

Om du gjennomgår hele Bibelen så finner du mange steder der personer var syke. Men det som slår meg er at mange av Guds menn kom og bad for de syke og de ble friske.
Så kom Jesus i det nye testamentet og da skjedde det en hel omveltning med de syke. For alle syke som kom til Jesus ble friske igjen, uten unntak, men Jesus ble aldri syk. Senere ga han fullmakt til disiplene, vi leser fra Markus evangeliet 16, 15-18: Og han sa til dem:

«Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! Den som tror og blir døpt,skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.» 

Disiplene gikk ut og gjorde som Jesus sa,de helbredet de syke som kom til dem eller som de møtte på sin vei. Men i dagens drypp omtales et tilfelle der Paulus var blitt syk, men hvor galaterne tok seg av ham uten å forakte eller avsky ham for det. En annen gang skriver Paulus om en av sine medhjelpere:

"Jeg har også funnet det nødvendig å sende Epafroditus tilbake til dere. Han er min bror, min medarbeider og stridskamerat, den utsending dere sendte for å hjelpe meg med det jeg trengte. Han lengtet etter dere alle sammen og var urolig fordi dere hadde hørt at han var blitt syk. Han var også virkelig syk, døden nær. Men Gud forbarmet seg over ham, ja, også over meg,så jeg ikke skulle få sorg på sorg." Filliperne 2,25-27.

Paulus omtaler også sin kjære medarbeider Timoteus med følgende ord: "Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og fordi du så ofte er syk." 1 Tim 5,23

Det som slår meg er ordene Jesus sa til jødene på sitt hjemsted :

Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: Lege, leg deg selv! Dere vil si: Vi har hørt om alt du har gjort i Kapernaum; gjør det samme her på ditt hjemsted!» Luk 4,23 eller Matteus 25,42-43: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud; la Gud redde ham nå, om han har ham kjær. For han sa at han var Guds Sønn.»

Mange trofaste menn og kvinner som er i Herrens tjeneste blir rammet av sykdom og da tenker en : Hvorfor tillot Herren sykdom i deres liv? Særlig når du leser ordene i 1 Peters brev 2,24: "Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom." Guds veier er uransakelig, men det svaret som jeg har funnet for Guds tjenere er Jobs historie:

Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren; blant dem var også Satan. «Hvor kommer du fra?» spurte Herren. «Jeg har streifet omkring på jorden,» svarte Satan. Da sa Herren til ham: «La du merke til min tjener Job? Det fins ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt. Fremdeles er han like from. Uten grunn har du egget meg til å føre ham i ulykke.» Men Satan svarte: «Hud for hud! En mann gir jo gjerne alt han eier for sitt liv. Men rekk bare hånden ut og rør ved hans ben og kjøtt, så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet.»  Da sa Herren til Satan: «Han er i din makt. Spar bare livet hans!» Job 2,1-6.

Satan slo ham med sykdom, men Job kom seirende ut for han ydmyket seg for Herren.

"Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Disiplene sa da til ham: Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg. Men han svarte: Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap, andre fordi mennesker har gjort dem uskikket til det; men det er også noen som selv har gjort seg uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld. Den som kan, la ham ta det til seg. " Matt 19, 9-12.

Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Kristi Ord. Disse ord er like sanne som de var første gang da Paulus skrev Romerbrevet. Men det som er tendensen i dag med forkynnelsen er det vi kan kalle for "populærkristendom". Det er ikke så ofte en hører i dagens forkynnelse at du må fødes på nytt eller å be om helbredelse for de syke. Men det som er økende i dag er å fokusere på det menneskelige prestasjonstroen, samt spesielle predikanter.
Da kommer vi oppi situasjoner, der ord som blir forkynt, ikke stemmer med Bibelens ord. Men ordene er laget av mennesker med autoritet og utdannelse i teologi og resultatet av forkynnelsen fører til forførelse. Når Jesus er midt iblant oss, da blir vi intet, men Jesus blir alt i alle.
Dagens drypp handler om ekteskapet,skilsmisse og disiplene konkluderte av Jesu ord, at det var bedre å ikke gifte seg om vilkårene for ekteskapet mellom mann og kvinne var så strenge. Jesus sa da til dem : "Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt."
Følgende sitat stod å lese i lokalavisen om å vie homofile, skrevet av sognepresten:

"Samtidig understrekes det at dette ikke er et frelses- spørsmål, og at det derfor heller ikke bør være kirkesplittende. Det betyr at vi burde klare å leve sammen i vår kirke selv om det vil finnes uenighet i dette, som i andre spørsmål.
Så langt jeg kan se, gir det bibelske materialet rom for å anerkjenne homofil kjærlighet. Jesus og hans møte med den som på en eller annen måte faller utenfor - det er for meg et tydelig språk om hvordan kirken skal møte den homofile. Bibelens ord om samliv gir rom for flere tolkninger, på samme måte som vi tolker andre skriftord i lys av tiden og kulturen de ble skrevet i. Det å tolke Bibelen ut ifra vår tid, det har mennesker gjort bestandig. Kirkens historie viser kontinuerlig forandring, av og til viser den tydelige oppbrudd, for evangeliets skyld."  Så langt sitat av sognepresten, men Jesus sa da vitterlig til kvinnen som ble tatt i hor:  Også jeg tilgir deg, gå bort og synd ikke mer.

Vi vet at det kun er frelse i navnet JESUS, men livet med Jesus må følges, slik som Jesus sier i misjonsbefalingen: "og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Matt 28,20. Jesus sa videre i Matt 15,19: "For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott." Matt 15,19
Jeg oppfatter frelsen i Jesus, som adgang til Guds rike. Så da er nok Kirken på ville veier i denne saken om vi legger 1 Kor 6,9-11 til grunn:

"Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd."

God helg!

Den hellige vei

"Ørken og villmark skal glede seg,ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre rikt som liljen og juble, ja rope av fryd. Libanons herlighet får den i gave,
Karmels og Sarons prakt. Folket skal få se Herrens herlighet, stråleglansen fra vår Gud. Styrk de slappe hender,gi kraft til de vaklende knær! Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, vær ikke redde!Se, der er deres Gud. Nå kommer han for å straffe,Gud vil gjøre gjengjeld.Han kommer selv og frelser dere. Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge.For i ørkenen bryter kilder fram,
bekker på de tørre stepper.Den glødende sand blir til sivgrodd sjø,det tørstende land til vannrike kilder.
Sjakalenes mark blir en hvileplass,hvor gresset gror mellom rør og siv. Og der skal det være en kongsvei,Den hellige vei skal den kalles.Ingen uren skal ferdes på den,den skal være en pilegrimsvei for Guds folk; selv ikke dårer skal gå seg vill.
Der skal ingen løver ferdes og ingen rovdyr sette sin fot; de skal ikke finnes mer. Men de som er utfridd, skal vandre der, de som Herren har løst ut,vender nå tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede skal møte dem,sorg og sukk må rømme." Jesaja 35

Tenk for en jubel, ja, tenk for en jubel Når alle frelste er berget i havn! Tenk for en jubel, ja, tenk for en jubel! Lovsangens emne blir Frelserens navn. Ja , slik lyder det i en sang og om en greier å se dette for seg i sitt indre, da har vi noe å lengte etter.

"I tro bar Abraham fram Isak som offer den gang han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å ofre, enda han hadde mottatt løftene og fått dette tilsagn: «Det er gjennom Isak du skal få din ætt.» Han regnet med at Gud endog har makt til å vekke opp døde. Derfor fikk han jo sønnen tilbake – i dette ligger et forbilde." Hebr 11,17-19

Abrahams ofring av Isak er vel ikke lett å forstå med en gang. Gud hadde endelig gitt dem en sønn , ekteparet var i hundreårsklassen , og alt håp om noen arvinger etter de to, Abraham og Sara, var ute i deres hode. Men de var ikke glemt av Gud. Sara ble gravid og senere fødte hun en sønn, som de ga navnet Isak. Alt var bare glede og fryd hos Sara og Abraham.

Abraham ble tidligere erklært rettferdig av Gud på bakgrunn av hans tro, jfr 1 Mos 15,6.

Så skjer det helt umenneskelige i våre øyne, at samme Gud som hadde gitt dem en sønn, nå ville at Abraham skulle ofre Isak. Hvem kan tro på en kjærlig Gud etter en sånn beskjed? Men for Abraham var det annerledes i tankene, han hadde nemlig fått et løfte av Gud at «Det er gjennom Isak du skal få din ætt.»

Vi sier i en sang : Jeg gir deg alt og går den vei du har meg kalt. Denne holdningen hadde også Abraham, han visste at Gud var til å stole på, for han kunne ikke lyve. Derfor gjør han som Gud sier, han tar sin eneste sønn med seg opp på fjellet for å ofre ham på bålet. I tillegg har han med seg to tjenere.
Da de var kommet til stedet hvor ofringen skulle foregå, sa Abraham til tjenesteguttene sine:
«Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit bort for å tilbe; og så kommer vi tilbake til dere.»

La du merke til ordene som Abraham sa til sine tjenestegutter :"..og så kommer vi tilbake til dere."

Så tok Abraham offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden; og så gikk de sammen, de to. Da sa Isak til sin far Abraham:
«Du far!» Og han svarte: «Ja, gutten min.» Isak sa da: «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet som vi skal ofre?» Isak hadde nok vært med far sin før og ofret et lam på offeralteret, så han resonnerte i sitt hode: Hvor har pappa offerlammet, har han glem det? Men Abraham svarte sønnen sin med beroligende ord: «Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, gutten min.» Og så dro bare de videre sammen, de to, opp til det stedet Gud hadde sagt. Abraham bygde et alter der og la veden til rette. Så tok han og bandt Isak, sønnen sin, og la ham på alteret, oppå veden. Abraham rakte så ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn.Isak. Men da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» Engelen sa da: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.»

Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene i et kjerr like bak ham. Da gikk han bort og tok væren og ofret den som brennoffer istedenfor sønnen sin. Det gikk som Abraham sa til tjenesteguttene sine, de kom tilbake de to. Og Gud holdt sitt

løfte, gjennom Isak skulle Abraham få sin ætt.

Har du fått tildelt ting i ditt liv av Herren, ting som eiendommer, god helse, super inntekt etc. Disse betrodde tingene fra Gud til deg, tar du kan hende som en selvfølge. Du har arvet en god del, jobbet opp en formue selv, ja, du har ikke ligget på latsiden. Men så plutselig forsvinner hele ditt trygge "ståsted", du er bankerått, på bar bakke. Tror du da på en kjærlig Gud, en som vet hva du trenger hver dag?
- Mannen som fikk oppleve dette var Job, han mistet nesten alt på en natt, alt han eide, senere mistet han helsen sin, han var dødssyk. Men gjennom alt så mente han at han var rettferdig for Gud og mente seg urettferdig behandlet. Vennene hans mente han spottet Gud med sine ord, men Job stod på sitt helt til Herren stilte ham noen spørsmål, de spørsmål ble han svar skyldig og måtte bekjenne at Herren hadde rett. Ingen kunne måle seg med ham. Da fikk Job en ny start i livet sitt og rikdommen ble mangedobbel.

Abraham og Isak tur til offerfjellet er forbilde på Gud og Jesus hans eneste sønn, som Gud sendte til jorden for å ofre sitt liv på et kors på Golgata fjellet, slik at
menneskene kunne komme til Gud igjen, akkurat som Adam og Eva gjorde før syndefallet i Edens hage. Jesus ofret seg frivillig og ble vår redning.

"Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble erklært rettferdig? Han brakte jo sønnen Isak som offer på alteret. 22 Der ser du: Troen virket sammen med hans gjerninger, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt «Guds venn»." Jak 2,21-23

"Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr." 2 Tim 4,2-4.

Paulus advarte sin medarbeider Timoteus at det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.

Er ikke vi kommet inn i denne tiden som Paulus snakket om til Timoteus? Bakeren i et kristent bakeri i Nord-Irland nektet å delta i homoseksuell propaganda ved å bake en kake til støtte for homoekteskap har nå blitt dømt til å betale bøter. Det var i mai ifjor at den kristne bakerikjeden Ashers i Belfast i Nord-Irland fikk en annerledes kakebestilling fra lobbyorganisasjonen QueerSpace, en lokal utgave av LLH. (Landsforeningen for lesbiske og homofile i Norge).

QueerSpace ville ha en kake bakt med et budskap dekorert på kaken om å støtte homoekteskap. Daniel McArthur, sjefen for familiebedriften, anså at kaken stred mot hans og hans foreldres kristne tro og nektet å bake en slik kake. QueerSpace henvendte seg da til det lokale likestillings- og diskrimineringsombudet, som krevde at bakeriet umiddelbart skulle bake kaken om man ikke ønsket å risikere en rettsprosess. Bakeriet nektet å gi etter for truslene og i mai falt dommen der domstolen mener at det er et tilfelle av «direkte diskriminering» å ikke delta i homoseksuell propaganda. Bakeriet må nå betale 500 pund (ca. 5.000 kroner) i bøter pluss saksomkostninger, skriver Daily Mail. Dommen falt mot bakeriet til tross for at homoekteskap er forbudt i Nord-Irland og at bakeriet ikke ville delta i en kampanje for å legalisere det. Det som var normalt før er nå det unormale.

Dommen fra Nord-Irland står i sterk kontrast fra en nylig hendelse i Sverige, der en svensk lege måtte ut med 75.000 kroner i erstatning til en pasient. Pasienten hadde kommet med sin ektefelle for en gastroskopisk undersøkelse. Problemet var bare at pasienten var kvinne og muslimsk. Og de hadde med seg en tolk. Når den svenske legen strakk ut hånden for å hilse, så nektet kvinnen å håndhilse tilbake. Legen fortsatte da møtet og fortsatte å prate med ekteparet. Men den muslimske mannen begynte å avbryte samtalen mellom legen, kvinnen og tolken på en aggressiv og truende måte. Legen valgte da å avbryte møtet og henviste ekteparet til en annen lege for videre behandling. Dette skulle vise seg å være skjebnesvangert, da ekteparet deretter gikk og anmeldte legen. I den påfølgende rettssaken fikk legen påpakning fra dommeren for kjønnsdiskriminering, fordi han hadde henvist det muslimske ekteparet til en kvinnelig lege. Retten mente også at legen ikke hadde klart å bevise sin uskyld godt nok for at han ikke hadde diskriminert kvinnen på grunn av hennes religion. Legen måtte ut med 75.000 kroner i erstatning til de krenkte muslimene, samt 50.000 kroner i saksomkostninger.

Jeg avslutter med sine Paulus ord i 2 Tim 3,1-5:

"Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige,uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra."

"Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille." Matt 19, 4-6.

Jeg ser at Barne- Ungdoms og Familiedirektoratets hjemmeside har lansert begrepet "Regnbuefamilie". Deres definisjon på en

"regnbuefamilie" er som følger:

"Regnbuefamilie er en fellesbetegnelse for mange ulike familie-konstellasjoner med lesbiske, bifile og homofile foreldre. Det kan bety en familie der foreldrene er av samme kjønn, men også mer alternative familieformer, for eksempel der to lesbiske og to homofile menn har bestemt seg for å være foreldre sammen, to kvinner som deler omsorgen med barnets far, eller der to menn får barn med en kvinne og alle tre skal være omsorgspersoner for barnet."

- "En regnbuefamilie kan bestå av to mødre eller to fedre. Familier med foreldre som består av to personer av samme kjønn kalles ofte regnbue-familie. Samme ord og symbol benyttes i hele Skandinavia. Regnbueflagget har blitt symbolet på homofil frigjøring (gr. homo =
samme + fili = elske). Regnbuens mange farger har blitt et symbol på mangfold i kjønn og filer." (Klipp fra  Ung.no)

Samme direktorat difinerer "Medmor" og "Medfar" slik:

- "Når to kvinner får barn sammen, gjennom assistert befruktning eller privat sæd-donor, kan partneren som ikke føder barnet regnes som medmor fra fødselen av. For å bli medmor må kvinnene enten være gift eller ha et stabilt samboerforhold, og de må ha levert inn søknad om medmorskap før fødselen. Medmor har samme juridiske rettigheter som fødemor."
- "Medfar har blitt et begrep på lik linje med medmor (se dette). Men juridisk sett finnes ikke en slik betegnelse, siden den mannlige partner til biologisk far ikke kan være far fra fødselen av. For at to menn skal bli fedre sammen må den ikke-biologiske faren stebarnsadoptere. Det er
slik to menn kan bli fedre gjennom surrogati."

"Lederen" i vår lokalavis skrev følgende forleden : "Kjønnsstyringen i kirken er besynderlig begrunnet i Bibelen og skriftsteder. Den seksuelle slagsiden er unødvendig, for det er mulig å velge og vrake i skriftsteder som forbyr det meste eller priser det neste. Troen blir derfor ofte tilpasset tidsalder, åndelig behov og stedlig politikk.
Skalldyr og reker for eksempel er neimat ifølge Bibelen. Den norske Kirke har ikke bannlyst Skalldyrfestivalen av den grunn. Den norske Kirke bør ha en ny runde på at spørsmål om seksualitet og legning skal få lov til å ha en så sentral plass i merkevaren deres."

Jeg kommer til å tenke på hva skaperen Gud sa om datidens og jeg tenker det samme om nåtidens tilstander:

"Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. 1 Mos 6,5-6

Men Noah fant nåde for Herrens øyne og han ble vår redningsmann og utfra Noah kommer menneskeheten etter vannflommen. Vannflommen tok ikke synden bort fra menneskene, men også her kom Guds nåde til menneskene, han sendte sin egen sønn Jesus til redning for oss. Han døde på Golgata kors for våre synder og Ordet sier at hvert menneske
som tar imot og tror på ham, skal få evig liv.
Jesus så nok menneskeheten i våre dager, da han sa :

"Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneske-sønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Luk 18,7-8.

"Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved." Apgj 4,12.
Sommeren er på hell, og selv om jeg aner at august måned vil bli en god sommerlig måned, så taler kalenderen sitt eget språk. Hvordan har den enkelte leser hatt det i ferien? Mange har nok denne sommeren deltatt på kristne stevner rundt om i landet, og flere har fått "påfyll" i sitt åndsliv. Våre kristne tv-stasjoner har hatt mange direktesendinger fra sommerstevnene, og de "hjemmeværende" har fått åndelig påfyll i sine hjerter.
Våre åndelige halvbrødre og søstrer er jødene, og hvilken sommer har de hatt? Forsommeren var preget av drap fra deres "halvsøsken" på mange steder i verden og i Israel, jødenes hjemland. "vår far Abraham", sier jødene som stammer fra Abrahams sønn Isak. "Ja, vår far er Abraham," sier araberne, som stammer fra Abraham sønn Ismael. Abraham og kona Sara hadde fått løfte om en sønn, men alderen for dem steg og de nærmet seg 90. Sara fant en løsning på dette, som senere ble en smerte for henne. Hun sa til sin mann at han kunne gå inn til trellkvinnen hennes og få barn med ham. Abraham var lydig og gjorde som Sara sa. Senere fødte trellkvinnen Abraham en sønn, som han kalte Ismael, som betyr "Gud hører". Abraham var da 86 år gammel. Men Gud husket på hva han hadde lovet og da Abraham var 100 år fødte Sara ham en sønn, som ble kalt Isak. Herren sa følgende til Abraham da han var 99 år gammel:
"Ditt navn skal ikke mer være Abram, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Jeg vil gjøre deg overmåte fruktbar, jeg gjør deg til mange folk, og konger skal utgå fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og din ætt etter deg, fra slekt til slekt - en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for din ætt etter deg. Jeg vil gi til deg og din ætt etter deg det landet hvor du bor som fremmed, hele Kana’ans land, til en evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud." 1 Mos 17,5-8.
Jesus sier  til en samaritansk kvinne i Joh 4,22-24:
"Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. "
Israel er rettmessige eier av Kana’ans land, som er mer enn Israel stat i dag, de har mer i vente. Men Jesus er fellesnavnet for frelsen, det er bare i det navnet vi kan bli frelst ved, jfr Apgj 4,12. Det være seg alle mennesker på jorden. Religioner har vi mange av i verden, og de som kommer nærmest Abrahams ætt er:
  • Araberne, som er Hagars barn med Abraham.
  • Jødene, som er Saras barn med Abraham.
  • De kristne, som er innpodet på "Isaks ætten" til Abraham, der Jesus fullbrakte hele Guds frelsesplan, som det står i Apgj 3,25 :


"Dere er barn av profetene (altså jødene) og av den pakten som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes." .

"Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor." Fil 3,16

Paulus formaner de kristne i Efesus om å holde fram i samme spor som de har startet på i troen på Jesus Kristus.

Hva kan en sammenligne dette sporet med for oss som er kristne i dag? I et skirenn hvor der er mange deltakere, har arrangøren laget flere spor ved start eller det kan se ut som der er ingen spor, bare en flate med snø. Men når startsignalet er gått er alle deltakerne ute i hvert sitt spor inntil de kommer så langt ut i rennet,
at det er den raskeste som finner det ene sporet som leder til målet. Under hele løpet kan det veksle med forskjellige personer som går i teten, her er det
kreftene som dominerer. Men alle holder fram i samme spor som til slutt fører målet for løpet. Det hender noen bryter løpet og gir opp, men de fleste holder
ut gjennom hele løpet.

Når du ble en kristen så var sted og tidspunkt lett å huske etterpå, men det som blir en mare for mange nyfrelste er hvordan en skal komme videre i livet sammen med Jesus. Noen har kommet med i en godt fellesskap, hvor menigheten deres tok seg av de nyfrelste på en god måte. De lærte hva frihet i Jesus Kristus er og hvordan en skulle vandre med Jesus i det daglige livet. Så begynte vandringen mot målet som er Himmelen, nå var det bare å holde seg i samme sporet som en startet opp i ikke gi opp. Under hele løpet må en ha tilførsel av vann, mat etc som er nødvendig for å greie løpet helt fram.

Dette visste Gud Fader om og derfor har Gud satt noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at vi hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme,inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.
Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert
støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Jfr Ef 4,11-16

Derfor ønsker jeg at denne uken må bli en oppmutring for alle oss som går i Jesu fotspor, at vi får en fornyet styrke av Ham som ser hva den enkelte oss trenger just nå, for å holde ut til å nå målet Himmelen en dag.

"Som friskt vann for den trette sjel, er gode nyheter fra et fjernt land." Ordsp 25,25
       
"Muslimer tar imot Jesus!" stod der å lese på en e-post til meg. I denne e-posten var en henvisning til youtube, som viste en sanggruppe og en fullsatt sal som lyttet til den kristne gruppens sang. Ja, når en mottar slike opplysninger , så blir dagens drypp bare en bekreftelse.
Midt-Østen ligger jo i en god avstand fra oss, det blir et fjernt land fra oss. Men i dagens mediaverden så føles Israel og dets naboland å være naboene våre, de er stadig i skuddet på tv, i radio og aviser. Men det synes ikke å være "Som friskt vann for den trette sjel," da nyhetene vi får servert er bare hvordan Israel har drept og ødelagt både mennesker og bygninger.

Men hvorfor drikker Jeppe? Drikker Jeppe fordi Nille slår, eller slår Nille fordi Jeppe drikker? Ordene kommer Holbergs skuespill "Jeppe på bjerget".
Ekteskapet bestod av Jeppe og Nille, og de hadde hele tiden konflikter sammen. Jeppe tok til flasken og drakk seg bort fra vett og samling, og da han kommer hjem full, så kommer Nille og denger han opp. Hvilken likhet ser en i Jeppe og Nille og Israel og deres naboer?

Likheten er at der alltid er en konflikt mellom Israel og araberlandene, spesielt det som i dag omhandler Gasa og "Vestbredden".
Vi har nå vært vitne til en 50 dagers krig mellom Hamas og Israel, hvor Israel har fått imot seg over 3000 raketter av ulik størrelse. Israel besvarte disse med å gå inn i Gasa-området og tilintegjorde alle underjordiske tunellene mot Israel, pluss bygninger hvor Hamas hadde utskytningsramper for sine raketter.

Spørsmålet en stiller seg : Hvorfor skyter Hamas mot Israel og hvorfor svarer Israel med å skyte tilbake? Hamas skyter på Israel fordi de vil ha jødene bort fra "deres land", i deres verden er der ikke noe land som heter Israel. Israel ble tildelt landet i 1948 og har senere vært i krig med sine naboer. Israel vil ha fred, men naboene vil ha alt tilbake, uten en jøde igjen.

Det som en dag skal fjerne denne konflikten er at fredsfyrsten Jesus Kristus, Messias, skal komme ned fra himmelen og sette føtter på Oljeberget ved Jerusalem.
Da er det slutt på menneskenes ondskap , ikke bare i Midt-Østen, men for alle på jorden. Først da vil dagens drypp få sin oppfyllelse for andre gang, for første gang var da Jesus kom til jorden med evangeliet , det glade budskap, frelsen ble gitt til alle som tror på Jesus som Guds sønn. Snart så vil Jesus innta jorden og fra Jerusalem skal han regjere i 1000 år, da vil Guds lover gjelde for menneskene.

Men vi som i dag tror på Jesus og de som er døde i Kristus før oss, vil få møte Jesus i skyen og bli med ham hjem til himmelen for å feire bryllup. Senere vil så Jesus med sine hellige komme ned på jorden, på Oljeberget og freden inntrer i 1000 år. Måtte vi ha samme sinnelag som Paulus sier i 1 Tess 3,6 , mens vi venter på Jesu komme:

"Men nå er Timoteus kommet tilbake til oss fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere."

God helg!

"Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dagene kommer, og det lir mot de årene da du må si: Jeg har ingen glede av dem, "Fork 12,1

Barn og ungdom og enkelte voksne også  er begynt på et nytt skoleår eller studieår. Hvert år er det elevene som går siste året på videregående som opplever størst forandring i sin hverdag. De fleste elevene er kommet så langt opp i år, at de fyller 18 år i løpet av dette skoleåret. Da er det "lappen" som er målet snarest mulig , slik
at når bursdagen kommer, da kjører de opp til sertifikatprøven.

Et annet mål er oppnådd også dette siste skoleåret på videregående, du er russ, og med det følger mange utfordringer. De som vil videre på universitet eller høyskoler
satser ekstra mye på skolearbeidet for å oppnå best mulig gode karakterer. Andre ser fram til å begynne i jobb med lærlingeplass etc.

Dagens drypp sier "Tenk på din skaper i din ungdoms dager". Hva betyr det for en russeungdom? Jo, mange har allerede bestemt seg i de tidligere årene på skolen, at de vil følge Jesus som sin frelser og herre på sin livsvei. De har vært ivrig med i det kristne skolelaget og har møtt opp på de faste andaktene på skolen.
Som russ har de dannet et team som kalles "kristenrussen" og som oftes samler de inn midler til et u-hjelpprosjekt eller til et godt formål innen kristenheten på verdsbasis. Mange blir så engasjert at de fortsetter i samme spor etter skolen er ferdig, de har oppdaget "et kall" fra Gud.

Av andre ting russen er opptatt av er kule ting å finne på, også her skiller kristenrussen seg ut. De kan ikke være med på de verdslige lyster med festing og drikking av alkohol, ja, også bruk av narkotika er kommet snikende inn de siste årene. I stedet for egne fester drar de på turnerer med evangeliet om Jesus og samler inn midler til sitt prosjekt. Dette skjer mest i det siste halvåret,hvor russeklærne er kommet på og russekort deles ut til barn og voksne.

Russekortene er en pekepinn på din identitet, den avspeiler hva du er opptatt av eller at du er bare med i strømmen med tull og tøys av ord.
"For det hjertet flyter over av, det taler hans munn" leser vi i Luk 6,45. Hva betyr det da for en kristen ungdom som skal ha et motto på sitt russekort?
Jo, det ditt hjerte flyter over med, det vil også komme fram på et russekort. "Han skal vokse, jeg skal avta!" husker jeg en ungdom hadde. Han hadde brukt Johannes døperen sine ord om Jesus, jfr.Joh 3,30.

Ja, det er viktig å ta et standpunkt til Jesus i ungdomstiden, for senere vil en ungdom komme opp i mange prøvelser og fristelser, og da er det godt å kjenne Jesus som sin frelser. For hvor mange er det ikke som er kommet opp i årene som bare smiler eller hisser seg opp,når de blir spurt om de tror på Jesus. Onde dager som kommer, og det lir mot de årene da du må si:

"Jeg har ingen glede av dem.""Gud, du har undervist meg fra min ungdom av, og til nå kunngjør jeg dine undergjerninger." Salme 71,17  

"Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse. På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn." Kol 3,1-6.

Ja, hvor er ditt sinn vendt? Følger du med på media hver dag, så er det ikke til å unngå at sinnet vil ta inn alle de grusomme bildene og tekstene som følger med.
Da vil du automatisk bli opptatt med det du ser og hører, og mange er engstelige i dag over utviklingen i verden. Tenk vi har hatt fred i vårt land siden 1945 og ingen av dagens ungdom har opplevet hva som er kjennetegnet på krig. Derfor er det viktig for oss som nasjon å ha en fast forankring i Guds ord.
Som kristne mennesker skal vi ha vårt blikk mot himmelen, ikke mot det som er på jorden.

Forstår du dette som Paulus sier, "dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i

herlighet."

Utfra de ordene, så skulle vi som troende kristne, ikke være redde for det som skjer på jorden. Vi er jo døde, sier Paulus, og alle vet at døde mennesker har ingen følelser lenger i kroppen sin. Hva har vi da å frykte, nei, ingen ting, men det forutsetter at vi er døde og at våres liv er skjult i Kristus i Gud.
Når så Jesus Kristus åpenbares, da vil vårt liv også åpenbares med ham i herlighet.
Utfra den kjennsgjerning så må vi død våres jordiske lemmer, slik som utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.
Det er vantroens barn som får disse ting over seg når Guds vrede kommer.
Hvorfor er det en utfordring for oss å stadig å ha blikket festet på det som er der oppe? Mangler vi tro på at en så enkel handling kan løse våre problemer. Vi husker at Israels barn ble bitt av giftige slanger i ørkenen, og da ble Moses befalt om å løfte opp en kobberslange
på en stang. Kobberslangen symboliserer Kristus. De som så opp på slangen, slik Moses formante dem til, ble helbredet, de døde ikke av slangens gift. Men flere av dem valgte å ikke se opp, og de omkom. Grunnen til at de ikke så opp på slangen var at de ikke trodde det kunne helbrede dem.

Hvis vi kan bli frelst, reddet for fortapelsen, bare ved å løfte blikket opp mot himmelen og så ta imot Jesus som frelseren, vil vi ikke da straks gjøre det, om vi ikke har
gjort det før? Eller vil dere heller forherde deres hjerter i vantro og omkomme?

"Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv  "1 Tess 5,4

"Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet,  og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare det som er betrodd meg, til dagen kommer. Ha som forbilde de sunne ordene du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den edle skatten som er betrodd deg, ved Den Hellige Ånd som bor i oss!" 2 Tim 1,10-14.

 

Et sang vers begynner slik :
"Han søkte meg i NÅDE som gikk på syndens vei, Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Mens engler for Guds trone sang og himlens harper herlig klang. NÅDE AT HAN FANT MEG, Kjærlighet som vant meg, Nåde at Han bar meg til sin fold!"
Vi har skrevet om nåden tidligere og i dag som på Paulus si tid er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, og ved det ble Paulus satt til forkynner og apostel og lærer for oss hedninger. Paulus sier her at han er forkynner, dvs evangelist, samt apostel, pluss lærer. Av «Den femfoldige tjenesten»  mangler bare profet og hyrde for Paulus.
Paulus skriver til sin nære medarbeider Timoteus at han må ha som forbilde de sunne ordene han har hørt av ham, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Likeens ber han ham om å ta vare på den edle skatten som er betrodd ham, ved Den Hellige Ånd som bor i dem! Paulus visste hvem han trodde på, likeens Timoteus og flere med dem.
Så kommer spørsmålet til oss : Vet vi hvem vi tror på? Ja, selvsagt, vi tror også at Jesus er vår frelser. Men hvorfor er det da så vanskelig for oss kristne å komme sammen i en Ånd? Paulus opplevde å møte dette problemet hos menigheten i Korint:

"For dere er ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Når en sier: Jeg holder meg til Paulus! - og en annen: Jeg holder meg til Apollos! - er dere da ikke kjødelige? Hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det etter som Herren ga enhver. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst. Den som planter og den som vanner, er ett. Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid." 1 Kor 3,3-8

 

Senere sier han til samme menighet : "For det må være partier blant dere, for at det kan vise seg hvem som er ekte blant dere." 1 Kor 11,19

 

Å være med i Guds rike er ikke vanskelig om du ikke bruker din "kunnskap" fra denne verden, for Jesus sier i Markus 10,15:

 

"Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!"

 

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave." Ef 2,8

 

Hva betyr det å få nåde ? Jo, vi sier som dagens drypp, av nåde er dere frelst, ved tro, det er ikke av våre egne gjerninger som gir oss nåde fra synden, nei, det er en Guds gave, som ble oss til del gjennom Jesus Kristus. Jesu blod renser oss fra alle våre synder, i Ham er vi rettferdiggjort overfor Gud.
Kong Belsasar bød inn til fest etter at han var innsatt som konge, og her ble det servert vin i de gullkarene som var blitt tatt fra templet, fra Guds hus i Jerusalem. Kongen og hans stormenn, hans hustruer og hans medhustruer drakk av dem. De drakk vin og priste gudene sine av gull og sølv, bronse og jern, tre og stein.” (v.2-4) Disse karene var ment å brukes i Guds tjeneste,og det var kun de innvidde prestene som skulle bruke disse karene, og for det andre hadde det aldri vært meningen at det skulle komme alkoholholdig vin i dem. For det som er gjæret i Bibelen er et symbol på synd, og skulle derfor ikke brukes i Guds helligdom. Ikke nok med, men de brukte de hellige karene til å prise og gav ære til sine egne avguder.
Men midt under festen kom en hånd synlig fram og skrev på en hvitkalket vegg, og blant ordene stod Tekel, og som Daniel tydet for kongen slik:
"Du er veid på skålvekt og funnet for lett.” Guds ord forteller i 1.Sam.2,3 : "Tal ikke så mange høye ord! La ikke frekke ord gå ut av deres munn! For en allvitende Gud er Herren, og han prøver alle gjerninger."
Skålvekten har to skåler: På den ene skåla plasseres det som skal veies, på den andre plasseres vektloddet, selve standarden. I Salmene 96,12.13 leser vi:

"La marken fryde seg og alt det som er på den! Da jubler alle trær i skogen for Herrens åsyn! For han kommer! Ja, han kommer for å dømme jorderike. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med trofasthet."
Når Gud skal “dømme verden" er det Hans lov, de ti bud, som vil være det vektlodd vi skal veies mot. Guds hellige, evige og uforanderlige lov er den norm som alle vil bli bedømt etter. Paulus sier i Rom 7,12: "Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt." Guds lov avgrenser seg klart på hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre, når den sier: Du skal og du skal ikke. Kan det sies klarere ? Loven kan kort oppsummeres slik:
"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv!" Luk.10,27. På oppgjørets dag vil vi nok falle igjennom og står der skyldige overfor Gud, våre gjerninger ble etter å ha blitt veiet "funnet for lett".
Men i Livets Bok står våres navn, for "..alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12 Vi er ren og rettferdig og himmelen verdig, på grunn av Jesu blod på Golgata. Ta imot hans nåde om du ikke før har gjort det. Nådetiden har vi ennå, men snart er den ute, bare Herren vet tid og stund.
"Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. ....Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen." Åp 20,12 og 15.

"Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst." Ef 2,1-5.

Ønsker du deg et bedre liv? Føler du deg overveldet, misfornøyd eller kjørt fast i et spor? Skulle du ønske hverdagen hadde vært bedre? La Guds ord være din veileder
til lysere dager. Gjennom regelmessig lesing av Ordet vil du oppdage hvordan du kan gå fra å leve et godt liv til å leve et bedre liv, slik Gud ønsker at du og jeg skal leve.

"Også dere har han gjort levende," sier dagens drypp, vi som var døde ved våres overtredelser og synder. Før vi møtte Jesus, så vandret vi på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Vi sier et ordtak : "Kua må ikke glemme at hun har vært kalv."
For vi også vandret blant de vantroens barn i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre, men hva skjedde den dagen da vi ble frelst? Jo, det var Gud, som var og er så rik på miskunn, at han har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er vi frelst ved tro, og det er ikke av oss selv, for det er en Guds gave.

Hadde vi forstått fullt ut hva en kristen har fått i Jesus Kristus, så ville vi nok vært noe mer ydmyke overfor situasjoner som oppstår i blant oss i denne verden.
Tenk hvor heldige vi er, vi som har en levende Gud å gå til med gleder og sorger hver dag. Hos ham finner vi hvile for våre sjeler.

"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." Vers 10

God helg i Guds frihet!

"Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Har vel alle nådegaver til å
helbrede? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? Men streb etter de beste nådegavene! Og jeg vil vise dere en enda bedre vei."  1 Kor 12,28-31.

Vi lever i en tid hvor vi som kristne stadig påvirkes av forskjellige predikanter som bærer fram sine tanker om Guds vei. Noen utsagn kan en si amen til, andre stiller en seg mer skeptisk til, og lurer på om dette er bibelsk? Dagens drypp omtaler «Den femfoldige tjenesten» som en kaller den.

Jeg satte å hørte på en sending på tv om dette tema, og det ble sagt at det apostoliske og profetiske hører med i det som blir kalt «Den femfoldige tjenesten». Tiden var nå inne til å sette fokus på tjenester som ikke har fått lov til å virke godt nok i norske menigheter, derfor ville den menigheten på tv-sendingen går for det apostoliske og profetiske også, og ikke bare pastorer og evangelister. Det var tydelig at nå satser vi på den femfoldige tjenesten framover i menigheten.

I Ef 4 sier Paulus også at "vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listig
kløkt i villfarelsens kunster."

Kan en lokal menighet bare gå i gang å satse på apostler og profeter, fordi dette er "inn i tiden"?  Hvem sier at du er en apostel eller profet?
Pastoren i menigheten? Dette satt jeg å funderte på etter sendingen, men Ånden kom meg til hjelp ganske snart, ved å sitere Ordet :

"Gud satte i menigheten..."

Ja, Gud "gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde, ... " Jfr. Ef 4.

Da er det lettere å forstå satsingen framover, hvis Gud har satt apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere inn i en lokalmenighet, da vil menigheten blomstre.Gud vet alltid hva han gjør, og sammenligner en det apostoliske med tommelen, så er det den som binder sammen. Videre så er pekefingeren det profetiske som viser oss hvilken tid vi lever i, så har du evangelisten som er langefingeren, ringfingeren som er det pastorale og lillefingeren som er læreembetet.
Mange av tjenestegavene flyter inn i hverandre og utfyller hverandre.
Vi ser fram mot målet : "inntil vi alle når fram til troens enhet og til kunnskapen om Guds Sønn, til manns
modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde,"
 
Da blir det et
Kongedømme, en Konge, og Han er de Helliges Konge, kong JESUS.

"Men til en annen sa han: Følg meg! Han sa: Herre, la meg først få lov til å gå bort og begrave min far. Men Jesus sa til ham: La de døde begrave sine døde. Gå du av sted og forkynn Guds rike." Lukas 9,59-60 .


Jeg leste forleden i lokalavisen en annonse fra HumanEtiskForbund om tilbud til de etterlatte om opplegg for en humanetisk begravelse. De kunne bare kontakt med dem så skulle de legge til rette og ordne med selve begravelsen. Hvilken service , tenker du, men jeg tenkte at hva i all verden har de interesse av å vise sin omsorg ved en begravelse. Var det kanskje for å vinne medlemmer til lokallaget av forbundet? Skulle en be imot slike annonser fra folk som ikke trodde på en Gud?
Vet du hvilket svar jeg fikk fra Herren ? Jo, ganske riktig, ord fra dagens drypp: "La de døde begrave sine døde."

Jeg ble litt overgitt med det samme over svaret, men så fikk jeg lys over det fra Herren. Hva var mer naturlig enn at de døde begravet også sine døde. De som ikke tror på en levende og oppstanden frelser, de er jo allerede døde fra det levende livet hos Jesus. Så har du ikke "Zoe" i deg, dvs det evige liv, ja, da er du "levende død" uten håp og uten framtid. For har du ikke kommet til tro på Jesus før livets ånd dro, så er det for sent å gjøre noe med det.

Jesus fortalte en gang om en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, - da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans fang. Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden. Men Abraham sa: Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. Da sa han: Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus - for jeg har fem brødre - for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem! Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Jfr. Luk 16,19-31. 

Jesus stod opp fra de døde, men lar menneskene seg overbevise om at Jesus er frelseren? Men snart så kommer Jesus tilbake for hente sin brud, menighet, siden kommer tiden da han setter sine føtter på Oljeberget nær Jerusalem. Da er det Jesus som regjerer som konge for alle menneskene på jorden, og han skal styre med jernstav.
"Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene. Og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, Den Allmektiges strenge vredes vin." Åp 19,15

"Halleluja! Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer til evig tid. Hvem kan fullt ut nevne Herrens veldige gjerninger eller forkynne all hans pris?  Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid. Kom meg i hu, Herre, i din nåde mot ditt folk. Kom til meg med din frelse, så jeg kan se dine utvalgtes lykke, glede meg med ditt folks glede, og prise meg lykkelig sammen med din arv. "Salme 106,1-5.


Salmisten priser Herren for alle hans velgjerninger mot ham og hans folk. Vi som lever etter Jesus død og oppstandelse kan med enda mer iver prise Gud for all godhet imot oss. For vi har fått nåden tildelt om vi vil ta imot den. Den er gratis om du tar imot han som gir deg den, Jesus. Han døde for oss alle på et kors, der tok han all vår skyld på seg, bare for at vi skulle få leve sammen med ham.
Mange er det i dag som er kallet av Gud, de er som oftes bønnebarn, de sier de kan ikke få til å tro at det er noen Gud til. De ser ikke noe som de kan tro på. Hvem kan bevise at Jesus lever for en som ikke vil tro? Jesus, kan. Paulus møtte ham personlig, han var en personlig motstander til Jesus. Men da han traff ham, så måtte han spørre : Hvem er du?
En skulle tro at han visste hvem Jesus var, all den tid han forfulgte hans venner. Men da han så ham i synet fra himmelen, kapitulerte han og ble hans apostel. Du vet et møte med Jesus og du blir aldri den samme igjen. Så den som leter, han finner, og når Jesus så banker på din hjertedør, du som ikke har åpnet hjertedøren din for ham, slipp ham inn og livet ditt blir nytt. Ja, du blir faktisk født på nytt, den Hellige Ånds kraft kommer deg til hjelp i alle livets situasjoner. Du er ikke redd for å vitne om ditt nye levesett med Jesus, men det er faktisk det eneste du blir opptatt av. Jesus setter oss fri! -

"Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." Joh 8,36.

"Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Men for Gud er vi åpenbare. Jeg håper også å være åpenbar for deres samvittigheter." 2 Kor 5,11.

Paulus sitt oppdrag var å vinne mennesker inn i samfunn med Gud,dette på grunnlag av Jesu fullbrakte frelsesverk på Golgata. Han kjenner frykten for Herren, noe som gjorde at han søkte å vinne mennesker for Herren.
Hvordan er det med deg og meg? Kjenner du frykten for Herren for å føre mennesker til Jesus? Mens jeg studerte dagens drypp kom følgende tanke i mitt hode. "Du har jo ikke synlig vunnet noen for Jesus de siste årene,så du har ikke mye å komme med!" Men heldigvis kom den Hellige Ånd meg til hjelp i samme stund. Han ledet meg til fortellingen av Jesus hvor han sier :
"Til en ga han fem talenter, til en annen to, til en tredje én talent - hver av dem etter som de hadde evne til. Så dro han utenlands. Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente fem til. Han som hadde fått to, gjorde det samme, og tjente to til. Men han som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger." Matt 25,15-18.

Her fikk de talenter etter som de hadde evne til å forvalte de. De som fikk fem og to talenter gikk straks hen og tjente opp fem og to til. Ja, tenkte jeg, de var sikkert evangelister, men det er ikke jeg. Var jeg da lik den som gravde ned talenten i jorden? Da sa Ånden til meg: "Hva sa forvalteren at han skulle gjort med talenten?"
"Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom." Ja, men hvor er "utlånerne" i dag? spurte jeg Herren. Vet du hvilket svar jeg fikk?

" Du sier du kan ikke greie å vinne mennesker for meg synlig, men hva om du da gir av dine penger til dem som greier det? De som reiser verden rundt med evangeliet."

Takk, Jesus for svaret, da får jeg "renter" på mine penger, når vi en gang møtes i himmelen. Da vil vi få se alle som ble vunnet for Jesus på grunn av mine og dine penger, som ble gitt dem som gikk for oss med det glade budskap.
Så nå trenger du ikke være lat og ikke satse i Guds rike. Gi og du skal få!

"La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Se, jeg kommer snart !" Åp 22,11

Jesus gir følgende ordre til verden da og nå til oss som lever i dag :

"La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett,

og la den urene fortsatt bli uren!

Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet,

og la den hellige fortsatt bli helliggjort!"

Han avslutter med et gledesord til alle oss som venter på vår Frelser og Herre:

"Se, jeg kommer snart !"

"Føler du deg overveldet, misfornøyd eller kjørt fast i et spor? Skulle du ønske hverdagen hadde vært bedre? La Guds ord være din veileder til lysere dager."

Slik lød et sitat på en bibelside. Bibelen er vår veileder som kristne, den gir oss den åndelige føden som vi trenger daglig.Vi lever i de profetiske tider, da alt som før er
skrevet eller sagt av profetiske menn og kvinner holder på og går i oppfyllelse i vår tid.
Det begynte med Israel i 1948, det har fortsatt med oljefunn i Israel, ja, vi i Norge fikk også profetert i 1937 at vi skulle ta opp olje fra Nordsjøen og videre langs Norskekysten.Israel er storeviseren på tidsuret, og den nærmer seg 12 tallet.

"Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen." Luk 21,29-32

"La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på." Ef 4,29

Råtten snakk må ikke brukes av oss som kristne mennesker, Paulus poengterer dette i dagens drypp. En skal legge vinn på å tale ord som gir oppbyggelse for dem som hører, som igjen vil gi velsignelse som de som hører. Hvor lett er det ikke å kjenne seg i godt lag med venner med en god vits, som ligger på kanten av det tillatte,
som igjen fører til at en annen kommer med en ny vits som tangerer kanten av det sømmelige.

Mange prøver å være morsomme med verdslige vitser,i stedet for å snakke om livet i Jesus Kristus. Du vet ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Vi lærte at bønn og arbeid var to uadskillige venner. Et ble sammenlignet med å ro en båt, hvor en kalte den ene åren for bønn og den andre for arbeid. Skulle båten komme seg framover så måtte en bruke begge årene samtidig, om en bare brukte en så ville båten gå i sirkel. Hvor ofte ber vi til Jesus om dagen i forhold til de andre gjøremålene vi gjør. Mange sliter med seg selv i dag, sykdommer av ymse slag, og når de så treffer på sine venner, vil ordene som sies ofte være om sykdommene.

J- esus sa at vi skulle søke først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt det andre... Jfr. Matt 6,33

En jøde skrev i sitt månedsbrev følgende nylig:

"Det har vært et oppsving av antisemittisme i Europa. Et av de mest forferdelige eksemplet er en sang som ble sunget av "kristne" sangere sist jul. Gruppen som heter "Dor
Transilvan" vandret i gaten i Romania og sang følgende ord...

- "Et vakkert barn ble født- Hans navn var Jesus Kristus. Hele verden tilber Ham, unntatt de skitne jødene, forbannede skitne jøder. Hellige Gud ville ikke etterlate den skitne jøden i live, verken i himmelen eller på jorden. Bare i skorsteinen som røyk, dette er hva den slitne jøden er god for, å lage skitten jøderøyk gjennom skorsteien på gaten."

Vi som kristne og jødene må i dag innse at - "forenet vi står, splittet vi faller."

"Men det jeg skrev til dere, var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med.Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere!" 1 Kor 5,11-13.

Paulus var ikke "nådig" med de som levde i synd. Han sa kalt ifra hva som var Gud til behag og det som ikke Gud likte. I Dagens drypp sier Paulus de kristne ikke skulle ha samkvem med noen som kalte seg en bror i Herren, som var horkar, pengegrisk,avgudsdyrker, baktaler,dranker eller røver. "Et slikt menneske skal dere ikke engang spise
sammen med,"
sier han.

De som er utenfor, de som lever i verden uten å bekjenne Jesus som Herre, de har Paulus og vi kristne ikke noe med å dømme, de skal Gud dømme. Det er de som er innenfor, vi kristne skal dømme. Driver noen av oss kristne med hor, ja, da er vi kommet i "isolasjonsgjengen", utelukket fra fellesskapet i menigheten. Likedan med å være
pengegrisk, også det kvalifiserer plass i "isolasjonsgjengen". Pengegrisk er en som er glad penger, gjerne utvikles personen dit, at det er pengene som
styrer personen, ikke omvendt. 

Avgudsdyrker hva er det i dagens Norge? Vi går ikke i templer og ofrer ei heller til skjønnheten. Derimot er det mange som kjøper treningskort, går på diverse dietter og bruker både tid og penger på å oppfylle "samfunnets idealer" for skjønnhet? Hvor mange har vel ikke falt som offer på spiseforstyrrelsenes alter for å oppfylle et forkvaklet
kroppsideal?

For å holde oss på samme høyde som vennene rundt oss, så må inntekten sikres og da må en "ofre barn og familie" for å få tid til å jobbe litt ekstra. Karrierestigen er lett for å bli en avgud, kall den gjerne "Suksessguden". I Apg 17,21 skriver Lukas om folket i Aten hva som opptok dem :

"Alle atenerne og de fremmede som oppholdt seg der, ga seg ikke tid til annet enn å fortelle eller høre nytt."

Det er vel ikke så fjernt fra de som sitter med Facebook foran seg og trykker oppdater hvert minutt. Eller de av oss som selv må sjekke yr.no time for time , eller  
som først må se nyhetene på TV2 klokken 18:30, for så å slå over på NRK og Dagsrevyen klokken 19:00. Eller du er en fotballfan som skifter fra kanal til kanal for å følge med på din hobby. Jaget etter å være oppdatert og til enhver tid online ,kan også være en slik kulturell avgud.
Hvis man leser litteratur fra de filosofiske retningene, ser man at de inneholder mange gode og fornuftige tanker. Men hvis dette gode blir det viktigste i livet, ja da har det blitt en avgud.

Men Paulus tar med baktalelse også, og hvem faller ikke i den synden? Drankere eller ransmenn er også synder som setter oss utenfor "fellesskapet".


"Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!" 1 Kor 10,12

"Miskunn og fred og kjærlighet bli dere rikelig til del! "Judas 1,2

Et av mine barnebarn ga oss følgende oppmuntring, som jeg vil dele med dere andre brødre og søstre i Herren!

KJÆRLIGHETENS BUDBÆRER

"Jeg sto der i lovsangen da jeg kjente to hender på skuldrene mine. Jeg snudde meg, men det var ingen der. Deretter kjente jeg vinger som vokste ut fra ryggen min. vingene var store og elegante som englevinger. Jeg fløy opp mot himmelen og så først min kommune forsvinne, så forsvant Norge og Europa. Til slutt satt jeg i den ene av Guds hender. I den andre hånden holdt han hele jordkloden. Der oppe viste han meg at han øste på med sin kjærlighet over jorda, men skallet av hat, sjalusi, baktalelse og all ondskap hindret kjærligheten å trenge inn. Han viste meg alle kriger, og viste hvor stor makt hatet hadde på mennesker. Han viste meg alt som skjedde i bakgater og kriminelle handlinger. Han fylte så meg med kjærligheten så jeg rant over av kjærlighet. Han fortalte meg at han trengte en budbærer av hans kjærlighet og sa at jeg var utpekt til å bli sendt på innsiden av skallet som hans budbærer. For at skallet skulle sprekke måtte kjærligheten bli spredt på innsiden ,så kjærligheten ble større en hatets skall. Når noen ser meg i øynene skal de se Jesus gjennom meg. De skal ikke se meg, men hans kjærlighet til dem. Jeg svarte ja og ble dermed Guds budbærer av kjærlighetens hans."

"Ta dere av den som er svak i troen uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker. Den som eter, må ikke forakte den som ikke eter. Og den som ikke eter, må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn! Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren - han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud."  Rom 14, 1-7.

Hvorledes opplever du en som er kristen, men som ikke har tro for dine meninger, selv om begge er troende kristne mennesker. Jeg kan ikke med min beste vilje fatte hvordan en troende kan lese eller se på krimfilmer av verste sort, og allikevel opptre som en kristen .
Dagens drypp sier noe om de som er svake i troen, de skal vi ta oss av uyten å gjøre oss til dommere over hans tanker. Noen spiser alt, mens andre har bare tro til å spise
grønnsaker. Noen setter jula høyere enn påska, også de som gjør det, skal den sterkere ta seg av uten å dømme hans trostanker. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn!

Jakob 4,1 spør :

"Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres?"

Vårt fokus må være å ha blikket festet på Jesus og ikke på verden rundt oss. Våre brødre og søstre i store deler av verden lider idag martyrdøden for navnet Jesus, mens
vi i Vesten er mer opptatt med den rette "væremåte" som en kristen. Vi trenger mer hellighet, som igjen fører til renhet innenfor Gudslivet vårt. 

"Til slutt: Ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er
over dem som gjør ondt."  1 Peter 3,8-12.

"Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke - min samvittighet vitner med meg i Den Hellige Ånd, at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine slektninger etter kjødet. De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen." Rom 9,1-5.

Paulus var jøde selv, han var før han møtte Jesus en nedkjær mann etter Mose-loven. Men så kom Jesus ham i møte på veien til Damaskus, han skulle få has på alle tilhengerne til Jesus. Målet til Paulus ble ikke nådd, men i stedet måtte han leies blind inn til byen til en Guds mann. Her fikk han synet tilbake, men han fikk samtidig et nytt åndelig syn på Jesus, at han faktisk var Messias Guds sønn. Med disse fakta i sitt sinn fikk han nød for sitt eget folk, han var fariserer og et nidkjær medlem i menigheten, nå ville han også at hans søsken skulle få oppleve å møte Jesus. Han ville ha dem med til himmelen.
Er det ikke slik med oss troende også i dag , at vi vil ha alle våre kjære med på himmelveien. Paulus skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine slektninger etter kjødet. "De er jo israelitter," sier han. Resultatet med å være en israelitt er at de tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene.
Derfor ville Paulus så gjerne ha dem med på Veien, som er Jesus. Hvordan er det med oss, satser vi alt med å få våre egne til Jesus? Har Sannheten satt oss fri, slik at vi kan lede andre av våre til samme målet.

"Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» 33 De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." Joh 8,31-36.

Hans

Hjemmeside: www.sjekkveien.me

"For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp - hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt."

Hva ligger i ordet håp? Jo, slike ord som forhåpninger, forventninger, voner,fortrøstninger,muligheter,sjanser,utsikter,vyer,muligheter,sjanser. I hverdagen kan vi høre folk som er intressert i fotball, sier for eksempel: " Jeg håper Brann vinner i dagens kamp mot Viking!" Andre kan si: "Jeg håper jeg vil vinne i ukens lotto!" "Håper min kjærlighet til min venn vil bli min ektefelle." Dagens drypp sier at et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. I verdslig sammenheng er håpet gått over til fakta, når fotballkampen er ferdig, når lottotrekningen er gjort eller at han/hun ble gift med den som var håpet. "Men dersom vi håper på det vi ikke ser," sier Paulus, "da lengter vi etter det med tålmodighet." Som kristne lengter vi etter å nå håpet vi tror på, nemlig å holde ut til endes, slik at vi oppnår den endelig frelse i Jesus Kristus.

 

"Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst." Matt 24,13.

"Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.Se, de skal bli til spott og skam, alle de som harmes på deg. De skal bli til intet og gå til grunne, de menn som tretter med deg. Du skal søke dem og ikke finne dem, de menn som krangler med deg. De skal bli til intet og til ingenting, de menn som fører krig mot deg. For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg: Frykt ikke! Jeg hjelper deg. 14Frykt ikke, Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk! Jeg hjelper deg, sier Herren. Din
gjenløser er Israels Hellige. " Jes 41, 10-13.

Har du tenkt over hvilke garantier vi har vi som tror på Herren vår Gud? Dagens drypp gir deg et lite innblikk i noen av dem.
Etter å ha vandret med Jesus i snart 50 år, så opplever jeg at gleden i Herren er min styrke. Når jeg hører eller ser mennesker rundt meg som ikke har Jesus som sin frelser og venn, da takker jeg enda mer for at jeg ble kjent med Jesus Guds Sønn. Framtiden min ligger å få
komme til hans bolig i himmelen.Mange leter etter meningen med livet, men de vil ikke høre på tilbudet som Jesus har gitt alle

menneskene. Nei, de må gjøre noe selv for å få noe igjen.Det er mot all logikk å få et evig liv sammen med alle som vil tilhøre Jesus kun nåde, uten å gjøre noen gjerninger for Gud.

Våre synder tok Jesus på seg, idet han ble naglet til kors på Golgatahøyden. "Det er fullbrakt!" sa Jesus, og siden har det vært en åpen dør til himmel gjennom Jesus Kristus! Gå inn igjennom den døren om du som leser dette ikke har gjort det.

Du kan ikke vite hva du finner innenfor døren, før du du tar steget inn.

"Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av trengslene. For vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden." Rom 4, 1-9.

Paulus poengterer viktigheten av å forstå at vi kristne er rettferdiggjort av tro, ikke av gjerninger. Denne troen gir oss fred med Gud ved
vår frelser Herre Jesus Kristus. Ved Jesus har vi også ved samme tro fått adgang til nåden som er gitt oss kristne. Vi roser oss av håpet om Guds herlighet, men vi roser oss også av trengslene. Går det an? Ja, når en vet at trengsler virker til tålmodighet, og tålmodigheten gir oss et prøvet sinn, som igjen gir oss håp.
Dette håpet gjør oss ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i hjertene våre ved Den Hellige Ånd som vi har fått. Vi er dessuten rettferdiggjort ved Jesu blod og han vil frelse oss fra den kommende vreden.

Jesus kommer snart og da blir det bruden, menigheten, han skal hente hjem til sitt bryllup i himmelen. Senere kommer han synlig i skyen og da skal han sette sine føtter på Oljeberget, samme sted som han forlot denne verden for over 2000 år siden.

"Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot
himmelen idet han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!" Agj 1, 9-11.

"Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden," Hebr 6,11

Så var fellesferien over og folket kommer tilbake til de normale dagene. Dagens drypp oppfordrer oss til å ha den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden. Hvordan er det med dette håpet som vi har i Jesus Kristus? Leser du aviser eller ser på media, så møter du dagens virkelighet her på jorden.
For de som står midt oppe i krigens redsler og øyner ingen utvei for problemene, de som da er troende kristne, har bare et håp og sette sin lit til, nemlig Jesus.
Jesus lovet å være med oss inntil verdens ende (Matt 28,20).

"Framtiden i våre hender" kalles en miljøorganisasjon , som mener at hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. De arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette slik at du kan gjøre grønne og etiske valg i hverdagen.

Men de blander ikke inn håpet som Jesus Kristus gir til alle som vil høre ham til, nemlig et evig liv sammen med Ham.

Den jødiske rabbineren Kaduri hadde personlig møtt Messias og rabbineren sa at Jesus kom meget snart. Han sa at Messias kom til åpenbare seg for Israel etter Ariel Sharons død.
Kaduri døde i jan 2006 og ble 108 år og over 200.000 deltok i begravelsen. Like før han døde skrev han Messias navn på en lapp, som han sa skulle være forseglet inntil 1 år og lappen ble åpnet ett år senere i 2007.
Da de åpnet lappen stod der å lese hva som gjelder vedr. bokstavforkortninger av Messias navn, at han kommer til å hjelpe,(lyfte) folket og beviser at hans ord og lov er gjeldene.

Vi vet at Sharon døde 11.1.2014 og rabbiner Kaduri sa at like etter Sharons død, så ville Messias åpenbare seg for Israel.

Jo, i sannhet gjelder det for oss å ha blikket festet på Jesus, vårt håp og vår framtid.

"Herren skal telle når folkene blir oppskrevet, og si: Denne er født der. Sela.

 Og de som synger og spiller på fløyte, skal si: Alle mine kilder er i deg. " Salme 87,6-7.